[[suggestion]]
Bærekraftsnøtter fra Brasil

Oppgave 7

Fag:                      Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:        5-7 trinn
Tid:                       2 x 45 minutter
Aktivitet:              Gruppeøvelse med bilder, klassesamtale


Introduksjon

Dette er en aktivitet som tar utgangspunkt i virkelige eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil. Målet er at elevene skal bruke bilder fra Brasil til å utforske seg fram til de bærekraftige eksemplene.

Det er lurt om læreren leser den korte teksten om bærekraftig utvikling i Brasil på forhånd, for å være best mulig forberedt til aktiviteten. Denne finner du nederst på siden. Denne kan brukes som en ressurs i en forenklet versjon av oppgaven, men vi anbefaler å ikke dele ut fasiten før til slutt.

Oppgaven er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, som er utviklet av FN-sambandet og UNICEF. Oppgaven kan være krevende for noen og egner seg best når elevene har noe forkunnskap om tematikken og begrepene fra før. Vi anbefaler å ha vært gjennom øvelsen Kick-off:Film og fagtekst som et minimum, men gjerne noen av de andre aktivitetene i opplegget også.

Forberedelse:

Bildene må kopieres og klippes fra hverandre. Beregn ett sett bilder per gruppe. Et godt tips er å laminere arkene til gjenbruk. Bildesettene kan legges i hver sin konvolutt og nummereres. 32 bilder i hver konvolutt.

Del 1: Utforsk bildene

Bruk en slags detektivanalogi for å motivere elevene: Si at elevene er etterforskere/detektiver som skal finne ut hva et land har gjort for å skape en bærekraftig utvikling. «Dere får X bilder, det er alt vi vet. Kan dere finne ut hvor vi er i verden, hva slags utfordringer landet har, og hvordan landet har løst dette?»

Del klassen inn i grupper på tre eller fire.

Start gjerne med en detaljert, konkret og strukturert fremgangsmåte. Elevene er kanskje ikke vant til å finne frem på egen hånd i en samling uorganiserte bilder. Skriv følgende oppgaver på tavla, med beskjed om at de skal kunne begrunne svarene med henvisning til bildene:

 1. Finn ut hvilket land vi er i.
 2. Finn bilder som viser naturen og naturressursene i landet
 3. Finn et bilde som beskriver setningen: «Halvparten av menneskene i landet er under 15 år».
 4. Finn et bilde som beskriver setningen: «De som er fattige i landet bor her».
 5. Finn et bilde som beskriver setningen: «Det er en urettferdig fordeling av ressurser i landet».
 6. Resten av bildene skal sorteres i gruppene:
  • Elektrisitet
  • Skole og helse
  • Drivstoff (Mange av bildene viser jordbruk og sukkerrør. Elevene vil kanskje ikke forbinde dette med biler og drivstoff, men dette har sammenheng i Brasil. Brasil lager drivstoff til biler av sukkerrør. Sett elevene på sporet av dette)
  • Regnskog

Hver gruppe får en konvolutt og beskjed om å tømme innholdet ut på pulten. Elevene må sammen sortere og kategorisere bildene. På denne måten blir alle kjent med bildene. Alle elevene er aktive.

Når gruppene er ferdig med å sortere bildene, har de dannet seg en oversikt over kildene.

Del 2: Klassesamtale

Del to er en klassesamtale ledet av læreren. Oppgaven er å forsøke å fortelle historien om en bærekraftig utvikling i Brasil. Det innebærer for det første at elevene leser bildene, og setter ord på det de ser. For det andre må elevene gå ut over det de kan se, og trekke linjer mellom det og det de allerede vet om Brasil fra før. Dette inviterer til konstruktiv spekulasjon og til å lage hypoteser. Læreren bør veilede og drøfte med elevene hva vi kan vite sikkert, hva vi kan anta med rimelig grad av sikkerhet og hva vi ikke kan vite. Lærerens oppgave er å være med elevene på en oppdagelsesferd gjennom bildene.  

Forslag til spørsmål til bruk i klassesamtale

 1. Hvilket land er vi i? Hvordan kan vi vite det?
 2. Hva forteller bildene om landet (naturressurser, fattig/rikt, befolkning, naturmangfold)?
 3. Hvilke problemer tror dere finnes i Brasil?
 4. Hvilken sammenheng tror dere det er mellom fattigdom, menneskerettigheter, helse og utdanning i Brasil?
 5. Hvordan ville dere løst problemet med at mange barn ikke får gå på skole hvis de er fattige?
 6. Hvordan ville dere løst problemet med at mange ikke får vaksiner?
 7. På hvilken måte tror dere at landet har løst utfordringene med helse og utdanning?
 8. Hvilken sammenheng er det mellom bildene dere har plassert i gruppen for regnskog?
 9. Brasil vil gjerne verne regnskogen, men hvordan kan man stoppe hogst og brenning av regnskog hvis noen familier lever av inntektene fra tømmer og jordbruk?
 10. Mange i Brasil har ikke rent vann, selv om Brasil har nok ferskvann. Se på bildene og se om du finner ut hvordan Brasil har løst det problemet? Kan løsningen skape andre problemer?
 11. På hvilken måte tror dere at landet har løst utfordringene med avskoging og ødeleggelse av regnskogen?
 12. Det er flere bilder av demninger, kan vannet brukes til å løse problemet med at mange ikke har strøm i huset? Hvordan tror dere landet har sikret nok rent drikkevann og vanning til åkrene?
 13. Ser dere noen farer med å bygge store dammer?
 14. Hvilken sammenheng er det mellom bildene dere har plassert i gruppen for elektrisitet?
 15. Hva synes dere om måten landet utnytter naturressursene sine i gruppen for regnskog og for elektrisitet? Er det bærekraftig? Hvorfor/hvorfor ikke?
 16. Hvilken sammenheng er det mellom bildene dere har sortert inn i gruppen for drivstoff?
 17. Er det en bærekraftig løsning for landet å bruke store areal på å dyrke sukkerrør?

Del 3: Skriveoppgaver

Undervisningsopplegget inneholder et forslag til fasit (elevteksten). Ut fra bruddstykkene skal elevene i grupper ha snakket om, fylt ut tomrommene og rekonstruert helheten så langt som mulig. I en klassesamtale vil man i fellesskap ha kommet frem til hva vi kan vite sikkert, hva vi kan anta med rimelig stor grad av sikkerhet, og hva vi ikke kan vite. Det gir rom for mange løsninger, men som en forlengelse av denne prosessen kan læreren lede en felles økt hvor man skriver ned den historien klassen er enig om.

Elever som trenger større faglige utfordringer, kan forsøke å skrive en individuell tekst utfra bildene og sammenhengen mellom bildene vil da danne en struktur og disposisjon til teksten.

Skriving er et viktig verktøy for både å utvikle og synliggjøre kunnskap. Skriving er et tankeverktøy der eleven gjennom arbeid med skriftlig refleksjon utfordres til å utforske egne standpunkt. Når eleven reflekterer skriftlig, klargjøres tanker og meninger, og slik er skriving med på å utvikle kunnskap hos den enkelte. Undervisningsopplegget er en mulighet til å binde fortellingssjangeren, som elevene er godt kjent med, sammen med fagskriving.  

Tilpasning/differensiering

Forenkling:  Del ut fasiten og be elevene eller enkeltgrupper sortere bildene slik at de beskriver og eksemplifiserer det de leser i teksten. Dette vil kunne fungere som en lesestøtte, og gi struktur til oppgaveløsningen.

Mer utfordring: La elevene jobbe mer selvstendig med bildematerialet, uten veiledning slik den er beskrevet i instruksjonene.

Kompetansemål for Bærekraftsnøtter fra Brasil

Norsk

 • uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

Samfunnsfag:

 • Diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep, og skilje mellom meiningar og fakta
 • Lese tekster om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt
 • Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • Beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
 • gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei

 Naturfag

 • Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær 


Ressurser