[[suggestion]]
Berekraft for barneskule
Fag:
Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Befolkning og flyktninger, Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, Klima og miljø

«Berekraft» er eit tverrfagleg undervisningsopplegg for mellomtrinnet med ei heilheitleg tilnærming til berekraftig utvikling. Opplegget inneheld animasjonsfilmar og læringsaktivitetar tilpassa kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk. Opplegget er utvikla av FN-Sambandet og UNICEF Norge i samarbeid med lærarar og elevar på mellomtrinnet i barneskulen.

Mål med oppgåvene

Undervisningsopplegget Berekraft består av sju tverrfaglege læringsaktivitetar. Aktivitetane kan brukast over ei veke, eller enkeltvis etter behov.

Læringsaktivitetane rommar oppgåver som krev samarbeid, og har si styrke ved at dei kombinerer læring av sentral fagleg kunnskap med systematisk trening i å setje ord på læringa som går føre seg. Øving i å formulere eigne tankar, innlæring av nye ord og begrep er ei sentral del av læringsaktivitetane. Elevane får moglegheit til å ta ordet, lytte til andre, byggje vidare på det andre seier, stille spørsmål og bringe diskusjonane vidare. 

Begrepsinnlæring og kontekstuell forståing vil vere med å gje elevane ei tverrfagleg handlingskompetanse i klasserommet, i nærmiljøet og verda for øvrig. Læringsaktivitetane er utforma for å aktivisere elevane og utfordre deira fantasi og skaparevne, oppmuntre til tverrfagleg samarbeid og gje heilheitleg kunnskap, som er trekt fram i Kunnskapsløftet som viktige læringsprinsipp.

Alle læringsaktivitetane inneheld eigne lærarrettleiingar med forklaringar, metodetips, instruksjonar og forslag til tilpasning og differensiering. Det er òg laga ei eiga ordliste med nøkkelbegrep knytta til berekraftig utvikling som kan være nyttig å bruke gjennom heile opplegget.

Undervisningsopplegget er tilpassa kompetansemål fra lærerplanen, tilrettelagt for tverrfagleg undervisning, og ivaretek behovet for læring og trening i dei grunnleggjande ferdigheitene. Materiellet er berekna på 7. trinn, men nokon av oppgåvene kan med fordel brukast på resten av mellomtrinnet også. 

Opplegget er tilrettelagt for omvendt undervisning, som er ei form for blanda læring der eleven vert introdusert for tematikken gjennom ein film på nett. Det er valfritt om læraren ynskjer at elevane ser filmen heime, eller i klasserommet.

Oppgåver

 • En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

  Oppgave 1

  Fag:                        Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:          5-7 trinn
  Tid:                         2 skoletimer
  Aktivitet:                Film, klassesamtale, oppgaver og kviss


 • En aktiv og morsom bildeoppgave om utdanning og bærekraft.

  Oppgave 6

  Fag:                           Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:             5-7 trinn
  Tid:                            2 x 45 minutter
  Aktivitet:                   Gruppearbeid, klassesamtale og skriveopgave


 • En gruppeøvelse hvor du bruker bilder til å finne og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling

  Oppgave 7

  Fag:                      Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        5-7 trinn
  Tid:                       2 x 45 minutter
  Aktivitet:              Gruppeøvelse med bilder, klassesamtale


 • Matematikkoppgaver om befolkningsvekst, klima, levesett og bærekraftig utvikling.

  Oppgave 5

  Fag:                  Matematikk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                   Fleksibelt
  Aktivitet:          Oppgaver innen å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.


 • Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft.

  Oppgave 2

  Fag:                  Naturfag, Sammfunnsfag, Norsk
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                   5-10 minutt hver runde
  Aktivitet:          Kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet


 • En øvelse som går ut på å finne det bildet som skiller seg ut.

  Oppgave 3

  Fag:                  Naturfag, Samfunnsfag, Norsk
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                  45 minutter
  Aktivitet:         Kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet


 • Forbudte ord gir elevene god trening i å øve på faglige begreper på en morsom og lekpreget måte.

  Oppgave 4

  Fag:                  Naturfag, Samfunnsfag, Norsk
  Klassetrinn:    5-7 trinn
  Tid:                  45 minutter
  Aktivitet:         Spill og kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet


Ressurser

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere