Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Begrepsøvelser om bærekraft
Fag:
Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Tidsbruk:
En til to timer
Forberedelser:
Kortene i alle oppgavene må skrives ut og klippes fra hverandre. Kan godt lamineres for gjenbruk. Beregn ett eksemplar per elev eller gruppe. Skriv ut fasit kun til lærer.

Introduksjon

Å utvikle et felles ordforråd er en viktig del av undervisning om bærekraftig utvikling, spesielt siden flere av begrepene kanskje ikke er del av elevenes daglige ordforråd.

Begrepsøvelsene Loop, Forbudte ord og En må ut er korte aktiviteter som trener på faglige begreper på en morsom og lekende måte.

Begrepsøvelsene er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål tilpasset ungdomsskolen.

Loop

Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft.

Elevene lærer å repeterer fag- eller temaspesifikke begreper, og bruker språket aktivt. Alle får delta, og det er lett å legge inn elementer av konkurranse ved å ta tiden og slå tidligere rekorder. Loop kan dessuten passe fint for å holde elevene på tå hev på slutten av dagen.   

Loopen består av 27 kort med begrep og beskrivelser knyttet til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Alle kortene er delt i to. Øverst på kortet finner du et utsagn eller en beskrivelse av et begrep. Nederst på kortet finner du et begrep. Den øverste og nederste delene på kortet henger ikke sammen, og målet er å finne begrepet som passer din beskrivelse på et annet kort.  

Instruksjoner

 1. La hver elev trekke et kort fra en boks eller lignende. Dersom det ikke går opp med antallet elever i klassen kan noen trekke to, eller to kan gå sammen om et kort.
 2. Læringsaktiviteten starter med at en elev leser opp forklaringen øverst på kortet sitt. Det er det samme hvem som begynner.
 3. Eleven som mener å ha begrepet som passer til forklaringen nederst på sitt kort skal svare ved å lese opp begrepet høyt. Er det riktig, så kan samme elev fortsette med å lese forklaringen som er øverst på sitt kort.
 4. Loopen kan gjennomføres flere ganger, med ny trekning mellom hver runde, slik at elevene får nye utfordringer.

På denne måten vil forklaringene og begrepene gå på rundgang i klasserommet i en sirkel, før den kommer tilbake til utgangspunktet, som er hvor den første eleven startet.

Eksempel

Her er et eksempel med tre kort:

leven med kortet til venstre starter, og sier: «Hva er fellesordet for penger, mat, utstyr og hjelp som et land gir til et annet land?»

Eleven som har kortet i midten ovenfor svarer: «Bistand»

Denne eleven fortsetter da med å si: «Et begrep for forflytning av enkeltmennesker eller grupper.»

Slik fortsetter loopen til alle kortene er brukt opp.

Hvem skal ut?

Fire bilder, ett skiller seg ut. Hvilket?

Dette er en klassisk diskusjonsøvelse som går ut på å finne det bildet som skiller seg ut. Det betyr at elevene må finne ut hva som karakteriserer et fenomen, enten det er en gjenstand, et bilde, en handling eller et ord. Øvelsen bidrar til forståelse av relevante samfunnsfaglige temaer, utvidelse av det faglige ordforrådet i tillegg til å trene på argumentasjon og diskusjon i en gruppe.

Aktiviteten er enkel. Elevene får flere sett med bilder som illustrerer temaer rundt bærekraftig utvikling.  Det er 18 bildegrupper i alt som skal fordeles på elevene i par eller grupper. Beregn cirka 5 minutter per bildegruppe.

Hvert sett inneholder fire bilder hvorav tre hører sammen, og ett skiller seg ut. Elevene skal plukke ut det som skiller seg ut og forklare hvorfor. Vær klar over at det like gjerne kan være det positive som det negative som skal ut. En styrke ved aktiviteten er at elevene må begrunne valgene de gjør. I utgangspunktet kan det være andre løsninger enn dem fasiten foreslår.

Som lærer kan du velge i hvor stor grad du vil åpne for flere alternativer så lenge elevene gir en god begrunnelse. Det kan være lurt for læreren å teste ut oppgaven på forhånd slik at en er forberedt på hvilke ord som naturlig går ut. Da blir man også oppmerksom på hvilke oppgaver som kan ha flere løsninger.

«Hvem skal ut?» er en fleksibel aktivitet. Den kan gjøres som en avveksling, eller den kan brukes over en eller flere timer. Elevene blir kjent med sentrale ord og begreper innenfor bærekraftig utvikling, og oppdager forskjeller og likheter mellom begrepene.

Instruksjoner

 1. Fortell elevene at de skal arbeide i grupper for å trene på viktige ord innenfor temaet bærekraftig utvikling. 
 2. Del klassen inn i par eller grupper, og del ut kopioriginalen med bilder. Det er 18 bildegrupper i alt som skal fordeles mellom parene/gruppene. Beregn cirka fem minutter per bildegruppe.
 3. Forklar elevene oppgaven. «Dere har x bildegrupper foran dere. Hver gruppe har ett bilde som ikke passer inn sammen med de andre. Dere har 10-15 minutter til å arbeide sammen og bestemme dere for hvilket bilde som ikke hører til. Sett et kryss over bildet dere bestemmer dere for. Dere må kunne forklare hvorfor dere har valgt slik».
 4. La hver elev, hvert par eller hver gruppe presentere sitt forslag til løsning. Vær åpen for flere mulige løsninger blant elevene.
 5. Oppsummer aktiviteten sammen med klassen.

Tilpasning/differensiering

Noen elever vil kunne trenge konkrete eksempler på hva som skal gjøres. Bruk første bildegruppe som eksempel, og løs oppgaven i plenum i klassen før elevene går løs på oppgavene i grupper.

Forbudte ord

En enkel ordlek hvor elevene skal beskrive ord og begreper uten å bruke de forbudte ordene på kortet. Oppgaven er inspirert av det kjente brettspillet «Alias», og er lett å bruke som en konkurranse i klasserommet.

Aktiviteten går ut på at eleven skal beskrive et bestemt begrep uten å bruke de ordene som kanskje er mest naturlig å bruke. Det kan virke lite logisk å tvinge elevene til å ikke bruke de ordene som det er mest naturlig å ty til, men det fører ofte til at elevene må tenke mer aktivt over betydningen av begrepet når de ikke kan støtte seg til de vanligste ordene. Å arbeide med alternativ ord og uttrykk er en enkel måte å utvide ordforrådet på og videreutvikle grunnleggende lese- og skriveferdighetene i klassen.

Øvelsen kan gjennomføres på mange ulike måter, alt etter hvilke forkunnskaper elevene har fra før om tematikken.

Instruksjoner

Del 1: Bli kjent med begrepene (15 min)

 1. Del inn elevene i par på to og to, og gi alle elevene ett kort hver.  
 2. Be elevene forklare begrepet til partneren sin med de «forbudte ordene» som støtte.
 3. Bytt kort og send kortene videre til neste gruppe. Gjør dette helt til alle kortene har vært gjennom hele klassen.
 4. Bruk noen minutter på å snakke med elevene om det var noen ord som var vanskelige å forstå eller som virket uklare.

Del 2: Gjett begrepet (10 min)

 1. Samle inn alle kortene i en bunke i hånda.
 2. Bruk støtteord til å beskrive utvalgte begreper fra kortbunken, som elevene skal gjette. Hvor mye tid og hvor mange kort du bruker på denne delen, kommer an på hvor ukjent begrepene er for elevene fra før.

Del 3: Forbudte ord (15-20 min) 

 1. Del ut ett kort hver til alle elevene.
 2. Elevene skal nå forklare begrepet til sin partner uten å bruke de «forbudte ordene» eller ordene som er i selve begrepet.
 3. Hvert par får fem minutter til å skrive ned en forklaring av begrepene som skal leses høyt etterpå. Forklaringen skal vare i maks 15 sekunder, så det er viktig å være kort og konsis.
 4. Som en motivasjonsfaktor kan man legge inn at hvert par vil få ett poeng for hver av de andre parene som gjetter riktig på deres forklaring.
 5. Ett og ett par leser opp sin forklaring og de andre parene skal skrive ned det de tror er det riktige begrepet eller uttrykket, uten å si det høyt.
 6. Når alle parene er ferdige med opplesingen får de fasiten.

Muntlig variasjon

Du kan også bruke begrepene på disse kortene sammen med ordene nederst på kortene i Loop 1 og Loop 2 i en muntlig aktivitet. I denne aktiviteten ser man bort fra de forbudte ordene og beskrivelsene av begreper på Loop-kortene.

To lag spiller mot hverandre. De deler kortene likt. Kortene legges med forsiden ned. En på lag A trekker første kort og forklarer ordet/begrepet på kortet uten å bruke ordet eller deler av det. De andre gjetter hvilket ord eller begrep det er. Gjetter de riktig, får laget trekke nytt kort. Oppgaven med å forklare ord sirkulerer mellom deltakerne. Etter ett minutt er det Lag B sin tur i ett minutt, deretter lag A osv. Laget som først har gjettet alle kortene har vunnet.

Kompetansemål

Norsk
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
Samfunnsfag
 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

 

Ressurser

Stikkord

 • aktiviteter
 • begreper
 • bærekraftsmål
 • lek

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg!