Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FN-avis
Fag:
KRLE, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn, 5-7 trinn
Tema:
FN, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Valgfritt, fra timer til uker

Tema

Som lærer kan du selv velge om dere vil lage en avis for hele skolen, en pr. klasse, eller dere kan lage flere aviser pr. klasse. Tema for FN-avis 2017/2018 er menneskerettigheter. Det finnes mange måter å tilnærme seg dette store temaet på, og her står avisredaksjonene fritt til å velge sin vinkling. For eksempel kan avisene handle om:

 • Menneskerettighetene som sådan, som feirer 70 årsjubileum i 2018
 • En spesifikk menneskerettighet
 • Ytringsfrihet og pressefrihet
 • Prosessen rundt opprettelsen av menneskerettighetene i 1948
 • Menneskerettighetssituasjonen i et land eller en region
 • Barnerettighetene / barnekonvensjonen

Dette er bare noen eksempler. Dere velger selv hva dere vil skrive om så lenge det handler om menneskerettigheter.

Påmelding

Vi har fra i år inngått et samarbeid med skoleaviser.no, og bruker et nytt avis-verktøy i forhold til foregående år. 

Gå til skoleaviser.no, og klikk på Innhold i toppfanen. Deretter klikker dere på FN-avis, som kommer opp som et valg. Der ligger det en artikkel som heter Slik oppretter du din FN-avis. Ved å følge denne beskrivelsen, er det enkelt å komme i gang med å opprette avisen deres. Dersom noe likevel skulle være uklart, kan dere kontakte infoinnocode@gmail.com som kan hjelpe dere videre.

Konkurranse

Periode: Avisene skal være ferdige innen 3. mai 2018, som er FNs pressefrihetsdag. Det er fullt mulig å opprette og jobbe med FN-avis allerede fra høsten 2017, men vinnerne kåres i mai 2018.

Språk: Alle språk og målformer godtas (ved andre fremmedspråk enn engelsk bedømmer vi etter beste evne).

Konkurranse: Beste avis i hvert skoleslag (barneskole, ungdomsskole, vgs) premieres med pokal.

Beste avis kåres ut fra en totalvurdering av i hvilken grad elevene har:

 • skrevet egne tekster innenfor temaet
 • tatt egne bilder / brukt bilder på en god (og lovlig) måte
 • vært nøye med bildekreditering og kildehenvisning
 • brukt flere ulike sjangere i avisen
 • vist kreativitet
 • laget en innbydende layout

Tidligere vinnere

Her kan dere se hvilke aviser som vant FN-avis i skoleåret 2016/2017, da temaet var flyktninger:

VGn til fridom, Enge skule (barneskole)

FN-ungdommer, Ajer ungdomsskole (ungdomsskole)

Langt hjemmefra, Jessheim vgs (videregående skole)

Kompetansemål

Kompetansemål 5.-7. trinn

Norsk

 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler
 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder

Samfunnsfag

 • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta
 • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk
 • skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder
 • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane
 • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

KRLE

 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem


Kompetansemål 8.-10. trinn

8.-10. trinn

Norsk

 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Samfunnsfag

 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

KRLE

 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder


Kompetansemål vgs

Norsk (VG 1)

 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

Samfunnsfag (VG 1 og VG 2)

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Norsk (VG 2)

 • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Sosialkunnskap (VG 2 og VG 3)

 • beskrive menneskerettighetssituasjonen i Norge og drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
 • vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter (VG 2 og VG 3)

 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet
 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk

Norsk (VG 3)

 • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning


Nyttige lenker

Stikkord

 • Menneskerettigheter

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg

Mette Bjerkaas

Avdelingsleder Øst 22 86 84 32
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631

Arne Øi

(Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087

Øyvind Gjerde

(Rogaland) 52 90 07 10

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27

Kine Olsen

(Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00