[[suggestion]]
FN-avis
Fag:
Kunst og håndverk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Religion og etikk, Samfunnsfag, Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn, 1-7 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø
Tidsbruk:
Valgfritt, fra timer til uker

Tema

Tema for FN-avis skoleåret 2019/2020 er KLIMA.

Det finnes mange aktuelle tilnærminger til temaet, og avisredaksjonene står fritt til å velge vinkling. Eksempler på hva avisene kan handle om er:

 • Klimaendringer
 • Artsmangfold
 • Internasjonale avtaler
 • FNs arbeid med klima
 • Norges arbeid med klima

Dersom noen ønsker å bruke FN-avis i et språkfag er det også greit, så lenge avisen handler om temaet. Ved andre språk enn norsk og engelsk vil vi vurdere etter beste evne. Her er tips til kilder og ressurser elevene kan bruke

Påmelding

Gå til skoleaviser.no, og klikk på Innhold øverst til venstre. Deretter klikker du på FN-avis 2019/2020 som kommer opp som et valg. Der ligger det en artikkel som heter Slik oppretter du din FN-avis. Ved å følge denne beskrivelsen er det enkelt å komme i gang med å opprette en avis. Dersom noe likevel er uklart kan du kontakte infoinnocode@gmail.com  

Tidsrom

Avisene skal være ferdige innen 3. mai 2020, som er FNs pressefrihetsdag. Det er fullt mulig å opprette og jobbe med FN-avis allerede fra høsten 2019, men vinnerne kåres i mai 2020. Avisene trenger ikke leveres inn aktivt, men etter 3. mai vil vi begynne å vurdere avisene.

Introduksjonsforedrag om klima og FN-avis

FN-sambandet kommer gjerne på besøk til din skole* for å holde et introduksjonsforedrag på 45-60 minutter om klima og arbeidet med FN-avis. Ta kontakt med ditt distriktskontor for nærmere informasjon og for å avtale tidspunkt.

Foredrag til FN-avis er gratis for FN-skoler.

*for skoler med lang reisevei må digitalt besøk vurderes.

Konkurranse – vinn 5000 kroner til klassekassa!

Beste avis i hvert skoleslag (mellomtrinnet, ungdomsskole, vgs) blir premiert med kr 5000 til klassekassa! Premien går til hele klassen, ikke til enkeltelevene i den aktuelle redaksjonen.

Beste avis blir kåret ut fra en totalvurdering av i hvilken grad elevene har:

 • Skrevet egne tekster innenfor temaet
 • Tatt egne bilder / brukt bilder på en god (og lovlig) måte
 • Vært nøye med kildehenvisninger og bildekreditering
 • Brukt ulike sjangre i avisa
 • Vist kreativitet
 • Lagd en innbydende layout

OBS! Husk å huke av for FN-avis når du oppretter avisen. På denne måten er dere med i konkurransen.

Kompetansemål

Kompetansemål 5.-7. trinn

Norsk

 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler
 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder

Samfunnsfag

 • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta
 • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk
 • skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder
 • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane
 • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

KRLE

 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem


Kompetansemål 8.-10. trinn

8.-10. trinn

Norsk

 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Samfunnsfag

 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

KRLE

 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder


Kompetansemål vgs

Norsk (VG 1)

 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

Samfunnsfag (VG 1 og VG 2)

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Norsk (VG 2)

 • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Sosialkunnskap (VG 2 og VG 3)

 • beskrive menneskerettighetssituasjonen i Norge og drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
 • vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter (VG 2 og VG 3)

 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet
 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk

Norsk (VG 3)

 • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning


Vinnere 2018/2019

Vi fikk inn totalt 48 aviser fra 20 forskjellige skoler. Det var veldig mange gode bidrag, og ingen lett oppgave for juryen. Mange av avisene hadde både vist stor kreativitet og faglig grundighet. Etter litt diskusjon var det følgende aviser som ble kåret til vinnere:

Barneskole: Arbeidernes Ganger (Gamlegrendåsen skole)

Ungdomsskole: Utenfor Norgesbobla (Tastaveden skole)

Videregående: Baksiden av medaljen (BAM) (Heltberg vgs)

Premien til disse er kr 5000 som skal gå til hele klassen. FN-sambandet gratulerer!

Juryens begrunnelse

Arbeidernes Ganger

Vi vil gjerne gratulere klasse 6B ved Gamlegrendåsen skole, som vinner av FN-avis 2019. Med avisa Arbeidernes Ganger har de tatt for seg temaet arbeidsliv på en svært god måte.

Det første som møter leserne er et banner med bilder som skifter. Bildene er tydelig valgt ut for å vise hva avisa handler om. I tillegg har de laget en logo, hvor små bilder sammensatt danner bokstavene AG.  Innholdet er delt inn i menypunkter for å gjøre det lettere å finne fram i avisa, med fanene artikler, intervju, leserinnlegg og underholdning.

Juryen bemerker at avisa svarer godt på temaet, og har et variert innhold. Avisa belyser for eksempel ILO, barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering i arbeidslivet og utfordringer i klesindustrien. I underholdningsseksjonen viser de stor kreativitet, med blant annet kryssord, dikt, tegneserie og quiz. Hvis juryen skal finne forbedringspotensial for avisa, så må det være enda større oppmerksomhet rundt dette med fotokreditering på bildene som er brukt.

Alt i alt er dette en svært god FN-avis, som belyser temaet arbeidsliv på en variert og interessant måte!

Utenfor Norgesbobla

«Utenfor Norgesbobla» er en gjennomarbeidet og variert avis. Elevene i valgfaget internasjonalt samarbeid på 8., 9., og 10. trinn på Tastaveden skole presenterer seg selv, og forteller at de har laget avisa sammen. «Utenfor Norgesbobla» har egenprodusert logo, og forsiden er laget ved at grå grafittstift er risset over et fotografi – teknikken er i tillegg brukt flere andre steder i avisa og skaper gjenkjenning.

Alle overskriftene i «Utenfor Norgesbobla» er unike, men noen av artiklene er uten illustrasjoner. Det kunne kanskje vært flere egenproduserte bilder, og noen steder mangler kildehenvisninger. Men avisa har veldig variert stoff, det skaper helhet, og temaene dekkes dermed fyldig. Det er egne tegneserier, tegninger, bilder, video, kahoot osv.

Samlet sett har redaksjonen sørget for mange innfallsvinkler til det globale arbeidslivet og ILOs 100-års-jubileum. På det lokale nivået har elevene intervjuet en fagforeningsrepresentant. FNs bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og 12 om ansvarlig forbruk og produksjon er problematisert, bla. ved kritisk syn på barnearbeid og undersøkelser om ødeleggende rovdrift på naturresurser. Flere steder går journalistene virkelig i dybden.

Baksiden av medaljen

Nettavisen Baksiden av medaljen (BAM) imponerer med sin gjennomførte stil og tematiske treffsikkerhet. Redaksjonen, bestående av fem elever fra Heltberg Gymnas i Oslo, viser stor forståelse for nettavisen som sjanger, og byr på flere ulike tekster innenfor tema barnearbeid. Journalistene har oppsøkt relevant informasjon både gjennom intervjuer, skriftlige kilder og video, og formidler kunnskap og informasjon på en god måte.

Avisens bidrag utfyller hverandre ved at de tar opp ulike områder innenfor valgte tema og presenterer det på variert og kreativt vis, uten at innholdet kommer i skyggen. Tekst og bilder snakker godt sammen, og selv om juryen savner flere av redaksjonens egne bilder/illustrasjoner får bildebruk og -henvisninger en solid ståkarakter. Det er også gjennomgående svært godt redegjort for øvrige kilder, noe det er mange av. Videre har avisen en innbydende layout som det er enkelt å navigere i for leseren. Redaksjonen har også satt av spalteplass til en lederartikkel som setter dagsorden for resten av nettavisen. Lederartikkelen bidrar i tillegg til at avisen fremstår som nettopp det; en avis. Baksiden av medaljen har imponert juryen som en helhetlig og solid gjennomført nettavis hvor redaksjonen har jobbet som sammen for å levere troverdig informasjon til leseren. Vi gratulerer!

Stikkord

 • digitale ferdigheter
 • kildekritikk
 • medier og kommunikasjon
 • skoleaviser

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg

Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Fung. Regionleder Øst 22 86 84 13

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere