[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Light fly, fly high

Filmstudieark

Thulasi flykter hjemmefra da hun er fjorten år. Hun flytter inn hos en familie og gjør alt hun kan for å nå drømmene sine. Hun vil være fri og bruker bokseringen for å komme seg opp og frem. Boksing er ikke bare en lidenskap, men kan også bli billetten hennes til et liv som en selvstendig og fri kvinne.

Det jeg ønsker mest er at kvinner skal tørre mer. Som en ung, foreldreløs jente kunne jeg gått i gal retning. Jeg håper filmen viser at det finnes andre muligheter. Jeg håper den viser kvinner at de aldri må gi seg.

Thulasi til Klassekampen 15.01.2014

Verdenserklæringen om menneskerettighetene

Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av generalforsamlingen i FN 10. desember 1948. Hovedprinsippet er at alle mennesker er født like og med de samme, universelle rettighetene. Erklæringen består av i alt 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter. Disse tar for seg politiske og sivile rettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Den er ikke juridisk bindende. For at en stat skal være forpliktet til å følge det som står, må de skrive under konvensjoner. FN har vedtatt ni konvensjoner som utdyper forskjellige rettigheter. Eksempler er barns rettigheter og kvinners rettigheter.

Kritikk

Menneskerettighetene er stadig utsatt for kritikk. Et vanlig argument er at de ikke tar hensyn til «ikke-vestlige» normer og verdier. Er det slik at et sett av regler, basert på noen grunnleggende verdier, kan overføres til alle verdens land og kulturer? Eller er de egentlig et produkt av vestlig tenkning og tradisjon? Og hva er viktigst? I vesten er som regel individet det viktigste, men i mange andre kulturer er pliktene overfor Gud og de religiøse lovene viktigere enn individets ve og vel.

India

India er et av verdens største og mest folkerike land med et av de eldste siviliserte samfunnene i verden. Landet er kjent for flott natur med fjell, skog og vann, stort kulturelt mangfold inspirert av hinduismen, musikk og film gjennom Bollywood. I 1858 ble landet underlagt det britiske imperiet. Inderne kjempet en frihetskamp med fredelige midler med Mohandas Gandhi i spissen og ble selvstendig i 1947. India er i dag preget av enorme kontraster med mye rikdom og mye fattigdom.

Kastesystemet

Kastesystemet er et system som deler befolkningen inn i ulike grupper der du hører til i en kaste. Kastesystemet er mest utbredt i India der tradisjonen deler befolkningen inn i fire kaster. Brahmaner (prester og lærere), kshatriyaer (krigere og adler), vaishyaer (bønder og handelsfolk) og shudraer (tjenere og folk av de laveste yrkene). Utenfor dette systemet finner du dalittene, på norsk kalt kasteløse. Denne gruppen er under de andre på rangstigen i samfunnet. Kastesystemet er forbudt ifølge den indiske grunnloven. Likevel eksisterer den til en viss grad likevel.  

Likestilling i India

Likestilling er en menneskerett. Se for eksempel artikkel to i tekstboksen under. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv.

Mål nummer fem i FNs bærekraftsmål er oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling. Mange kvinner i India er i dag utsatt for vold og overgrep både i og utenfor ekteskap. Allerede fra fosterstadiet blir jenter diskriminert. Ifølge en artikkel fra forskning.no, beregner forskere at det ble utført mellom 4,2 og 12,1 millioner kjønnsselektive aborter fra 1980 til 2010 der familier aborterer bort jentefostre. Hovedrollen til en kvinne er å være kone og mor. Guttebarn blir prioritert når det kommer til mat, helse og skole. Ekteskap er ofte arrangert og kvinnens familie skal betale en medgift noe som ofte fører til konflikter mellom familiene.

Artikkel 2 i FNs erklæring om menneskerettigheter

Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Oppgaver før filmen

Les om FNs verdenserklæring om menneskerettigheter på denne siden:

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

 1. Hva er FNs menneskerettighetserklæring?
 2. Når ble erklæringen vedtatt?
 3. Hvilke hovedorganer i FN ivaretar menneskerettighetene?
 4. Hva vil det si at menneskerettighetene er universelle?
 5. I India i dag er kastesystemet forbudt da det strider mot likestillingsprinsippene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel sier Thulasi, i filmen du skal få se, dette:

«Girls like me of a lower cast, have no value. Because I`m born a Dalit, I`m excpected to stay at the bottom. But I dream of a different life.”

Hvilke prinsipper i menneskerettighetserklæringen bryter dette systemet med?

Personene i filmen

Thulasi

Thulasi er en ung kvinne fra Chennai i Tamil Nadu, sør i India. Hun kommer fra en tøff oppvekst i et samfunn der jenter er forventet å være lydige og pliktoppfyllende. Thulasi har alltid vært annerledes. Hun bestemte seg allerede som en liten jente at hun ikke ville gifte seg. På grunn av dette, ble hun forvist av faren og flyttet hjemmefra som fjortenåring. Gjennom å være en kasteløs kvinne, er hun på bunnen av rangstigen i India og hun har få muligheter til å gjøre som hun vil. Dette godtar ikke Thulasi. Det ender med at hun, bokstavlig talt, sloss seg ut av livet med diskriminering og undertrykkelse. Bare i bokseringen føler hun seg sterk og fri.

Helenma og familien

Helenma er kvinnen som ga Thulasi et hjem og tok imot henne som sin egen datter. Alt hun ønsker for Thulasi er at hun skal få en god fremtid. Hun er ikke sikker på om det er i bokseringen eller ved å gifte seg. Helenmas mann ønsker også det beste for Thulasi, men han mener det beste er å gifte seg. Helenma og mannen betaler mye og tar opp lån for at Thulasi skal få følge drømmen sin i bokseringen.

Sir Karuna

Sir Karuna er leder for treningsleieren der Thulasi trener. Det er han som er ansvarlig for å signere papirene som kan gi jentene i leiren muligheten til å få statlig stipend. Dette utnytter han ved å blant annet kreve inn penger fra jentene som han ikke har rett på. Han blir en viktig brikke i Thulasis kamp for frihet.

Arbeidsoppgaver etter filmvisning

1.Tema i Light fly, fly high er menneskerettigher. Hvorfor er det det tror du?

2. Studer menneskerettighetserklæringen.

a) Hvilke rettigheter synes du Thulasi blir frarøvet? Begrunn svaret ditt.

b) Dersom du skulle greie deg uten én av disse rettighetene, hvilken hadde det blitt? Begrunn svaret ditt.

3. Mens Thulasi er gift, beskriver hun et liv hvor hun er ulykkelig. Hun sier hun ikke får gå i jeans, får ikke ha facebook, får ikke jobbe, får ikke ha telefon og hun får ikke snakke med andre.

a) Hvilke artikler i menneskerettighetserklæringen bryter dette med?

b) Gjelder menneskerettighetene også innenfor et ekteskap?

c) Dersom du ble tvunget til å leve slik, hvordan hadde du taklet det tror du?

4. Et av bærekraftsmålene til FN er likestilling mellom kjønnene, et annet er mindre ulikhet. De kan du lese om her:

Likhet mellom kjønn er også et sentralt prinsipp i menneskerettighetene, spesielt artikkel 2. Hvilke utfordringer tror du en ung, kasteløs kvinne i India kan møte på sin vei mot å nå drømmene sine?

Refleksjonsoppgaver etter filmvisning

 1. En ting er hva menneskerettighetene er, men hva ønsker du at menneskerettighetene skal være? Se bort fra menneskerettighetene som allerede eksisterer. Hvilke regler og rettigheter synes du burde gjelde for alle mennesker til alle tider i alle land?
 2. Thulasi valgte å stå imot Sir Karuna og treningssenteret. Det ble en tøff kamp for henne der hun også måtte ofre noe.
  • Hva tapte hun og hva fikk hun ut av dette?
  • Synes du hun valgte riktig?
  • Kan du finne andre eksempler på personer i historien som har ofret noe for seg selv som gir en større gevinst for andre?
 3. Menneskerettighetene har blitt kritisert for å være et vestlig påfunn som ikke tar hensyn til kulturer, normer og tradisjoner i alle land. Menneskerettighetene setter for eksempel individet øverst, mens det i noen kulturer er de religiøse verdiene som er viktigst. Hvilke hensyn er viktigst å ta når man lager universelle regler synes du? Og er det riktig å ha universelle regler?
 4. Tittelen på filmen er Light fly, fly high. Hva betyr det? Hva kan dette være et bilde på?
 5. I filmen kunne du følge et par fugler som bodde i bur hjemme hos familien til Helenma. Hva kan disse fuglene være et symbol på?

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Kine Olsen

Kine Olsen

(Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Arne Øi

Arne Øi

(Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

(Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631