[[suggestion]]
Menneskerettigheter og demokrati
Fag:
Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn, VGS
Tema:
FN, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Varierende

Introduksjon

FNs verdenserklæring for menneskerettigheter fyller 70 år i 2018. Vi ønsker å benytte FN-dagen til å sette søkelyset på viktigheten av menneskerettighetene.  Her er ulike diskusjonoppaver, gruppeoppgaver og refleksjonsoppgaver rundt menneskerettigheter og demokrati.

Oppgaver

Oppgavene er differensierte og oppgave A-D passer best for ungdomsskoletrinnet. Videregående skole kan i tillegg gjennomføre oppgave E-G.

Menneskerettigheter. (Oppgave A, 15 min)

 1. Skriv «menneskerettigheter» på tavla.
 2. Elevene bruker 3 minutter på å skrive ned alt de tenker på og forbinder med ordet. Poenget er å få frem hva elevene allerede vet.
 3. Deretter kan to og to elever sammenligne notatene sine. Ta en gjennomgang i plenum.

Ofte vil elevene ha mange negative assosiasjoner til menneskerettigheter, så som undertrykking, fengsel, tortur, osv. Da er det lurt å spørre om hvorfor de ikke har positive assosiasjoner som skole, helse, likestilling, osv.

Demokrati og diktatur(Oppgave B, 15 min)

 1. Skriv «demokrati» og «diktatur» på tavla.
 2. Be elevene lage to kolonner og skriv ned nåværende, eller historiske, eksempler på land og regimer de forbinder med «demokrati» og «diktatur».
 3. Så kan elevene gå sammen to og to og fylle inn stikkord som beskriver landene de har nedskrevet.
 4. Ha en kort gjennomgang i plenum. Finner dere noen likhetstrekk imellom demokratiene og mellom demokratier og diktaturer?

Sammenlign to land (Oppgave C, 15 min)

Elevene kan gå sammen i mindre grupper og gå inn på våre sider for å sammenlign land her:

Velg ett land dere har beskrevet som «demokratisk» og sammenlign med ett land dere har beskrevet som «diktatur». Sammenlign gjerne flere land. Diskuter påstanden: Det er et gode å leve i et land med reelt demokrati, uavhengig rettsvesen og frie medier.

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (Oppgave D, 30 min.)

 

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland.
 1. La elevene gjøre seg kjent med de 30 artiklene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (lenke over)
 2. La elevene igjen gå sammen to og to, og be dem velge ut de 5 viktigste menneskerettighetene.
 3. Diskuter i plenum å se om dere får til å lage ei prioritert liste.
 4. Ut fra den prioriterte lista kan dere se hvilke punkter som har forbindelser til for eksempel politiet (rettsikkerhet), mediene(ytringsfrihet), skolene (rett til opplæring), Redd Barna (trygghet for liv og helse), Amnesty (frihet fra tortur og vilkårlig fengsling) og Flyktninghjelpen (rett til å søke beskyttelse). Og gjerne andre.
 5. Refleksjonsspørsmål: Tenk at du er fattig og blir syk. Spiller det da noen rolle om landet du bor i er et diktatur, eller et demokrati?

Dere kan avslutte økta med å se denne videoen (1.30)

Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling

Utvikling av demokrati (Oppgave E, 15 min)

La elevene se denne korte videoen fra Freedom House ( 2:30)

Why is democracy declining worldwide?
 1. Oppsummer i plenum hva filmen peker på av negative utviklingstrekk. Hvorfor skjer dette? Ser vi noe lignende i Norge, eller i nabolandene våre?
 2. Hvilke menneskerettigheter er det som trues eller brytes?
 3. Kan dere finne eksempler på land som har økonomisk vekst, er politisk stabile, som ikke er demokratier og hvor menneskerettighetene ikke settes veldig høyt? (F.eks. Kina)

Stemmerett (Oppgave F, 30 min)

 1. Demokratiet gir enkeltmennesket mulighet til å påvirke og delta i styret bl.a. gjennom valg. Hvordan bruker nordmenn stemmeretten sin? La elevene lese denne teksten: Laber valgentusiasme etter 1814 
 2. Diskuter i plenum hvorfor deltagelsen ved valg har sunket siden 1990 tallet?

Rettigheter i konflikt (Oppgave G, 40 min)

Er det en konflikt mellom menneskerettigheter og demokrati? Individets rettigheter eller flertallets mening? Del elevene inn i grupper og la dem diskutere følgende utsagn:

 • Religionsfrihet er en sentral menneskerett. I et demokrati kan man derfor ikke vedta forbud mot heldekkende klesplagg som burka.
 • Det er en menneskerett å få elske den man vil. I et demokrati kan man derfor ikke forby ekteskap mellom likekjønnede.
 • Ytringsfrihet er en sentral menneskerett. Om du sender et privat bilde til meg kan jeg bruke det slik jeg vil, evt. også formidle det videre.
 • Partier med ny-nazistiske sympatier står for en ekstremt menneskefiendtlig ideologi, og bør derfor nektes å delta i valg.
 • Retten til liv er en grunnleggende menneskerett og vi kan derfor ikke tillate abort.

Kompetansemål for konflikt og menneskerettigheter

Samfunnsfag

 • Internasjonale forhold: finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Politikk og menneskerettigheter

 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk


Flere sider om menneskerettigheter

For tilbakemeldinger og spørsmål ta kontakt

Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere