Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Reale nøtter
Fag:
Matematikk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Befolkning og flyktninger, Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, Klima og miljø
Tidsbruk:
2 x 45 min
Forberedelser:
Du trenger: Pc med nett til alle elevene. Elevene trenger i tillegg ark og skrivesaker til å løse oppgavene.

Introduksjon

Oppgavene kan enten løses i sin helhet i mattetimen, eller det kan splittes opp tematisk og brukes i samfunnsfagtimer for eksempel. Oppgavene er systematisert i stigende vanskelighetsgrad. For å få den mest oppdaterte statistikken, så viser alle oppgavene til digitale kilder og tabeller fra FN-sambandets nettsider. Elever må derfor ha tilgang til pc og nett for å løse oppgavene.

Oppgaven er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, som inkluderer flere andre læringsaktiveteter som kan kombineres med disse oppgavene.

Se oppgavene til elevene

Reale nøtter: Til læreren (pdf) ( pdf - 312,33 kB )

Kompetansemål

Matematikk
Tal og algebra:
 • Utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane
 • Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlige.
 • Rekne med brøk, utøre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk.
Måling:
 • Gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk.
 • Velje høvelege  måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit.          
Statistikk, sannsyn og kombinatorikk:
 • Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk          
Funksjonar:
 • Lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei, og omsetje mellom ulike representasjonar av funskjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar.
 Samfunnsfag
 • bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling 

 

 

Spørsmål eller innspill til oppgaven? Vi vil høre fra deg!