[[suggestion]]
Ressursbank "Bærekraft"
Fag:
KRLE, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø
Tidsbruk:
Varierende

«Bærekraft» er et tverrfaglig undervisningsopplegg for ungdomsskolen med en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Aktivitetene gir elevene trening i å formulere egne tanker, innlæring av nye ord og begreper, ta ordet, lytte til andre, bygge videre på det andre sier, stille spørsmål og bringe diskusjoner videre. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling, som er et av de tre flerfaglige temaene i de nye læreplanene. Opplegget inneholder animasjonsfilmer, rollespill, quiz, prosjektoppgaver tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag, matematikk og KRLE.

Innholdet er utviklet i samarbeid med lærere og elever i målgruppen, og er basert på kvalitative intervjuer og gruppesamtaler med mer enn 100 elever og 45 lærere fra hele landet. En spesiell takk til elever og lærere ved Stokkan ungdomsskole, Børstad ungdomsskole, Hoppern skole, Gran ungdomsskole, Ajer ungdomsskole, Sommerlyst skole og Tromstun skole for innspill, innsikt og råd. 

Prosjektet er støttet av UNESCO-kommisjonen og Den naturlige skolesekken ved Miljødirektoratet.

Mål med oppgavene

Oppgavene kan brukes tverrfaglig, og har som mål å:

 • vise sammenhengen mellom lokale, nasjonale og globale utfordringer
 • vise sammenhengen mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø
 • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og gi dem trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing

Noen av oppleggene går over flere timer, andre kun en skoletime. De kan brukes alene eller som en introduksjon til et større prosjekt om bærekraftig utvikling. Hver aktivitet inneholder egne lærerveiledninger med forklaringer, metodetips, instruksjoner og forslag til tilpasning og differensiering der det er relevant. 

Læringsaktivitetene er utformet for å utvikle elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling, og skal gi elevene trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing.

Innholdet i «Bærekraft» har en internasjonal ramme som tar utgangspunkt i aktuelle globale problemstillinger og eksempler på bærekraftig utvikling fra hele verden.

Flere av ressursene kan med fordel brukes i flere valgfag, deriblant:

 • Demokrati i praksis
 • Internasjonalt samarbeid
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Medier og informasjon

Oppgaver

 • En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

  Oppgave 1

  Fag:                      Norsk, Samfunnsfag, KRLE
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                       15 min hjemmearbeid + 60 min i klassen.
  Aktivitet:             Omvendt undervisning,se film,lese,diskutere,quiz


 • Start samtalen om bærekraftig utvikling i klasserommet.

  Oppgave 2

  Fag:                     Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                      45 min
  Aktivitet:             Øvelse med diskusjon, refleksjon og argumentasjon


 • Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft.

  Oppgave 3

  Fag:                      Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                      Variabelt
  Aktivitet:             Begrepsøvelse, kortspill, ordlek


 • Fire bilder, ett skiller seg ut. Hvilket?

  Oppgave 4

  Fag:                      Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                      Variabelt
  Aktivitet:             Bbegrepsøvelse, kortspill, ordlek


 • En enkel ordlek hvor elevene skal beskrive ord og begreper uten å bruke de forbudte ordene på kortet.

  Oppgave 5

  Fag:                     Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                      Variabelt
  Aktivitet:             Begrepsøvelse, kortspill, ordlek


 • En gruppeøvelse hvor elevene skal bruke bilder til å reflektere rundt og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil.

  Oppgave 6

  Fag:                      KRLE, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                       3 x 45 min (siste timen kan sløyfes)
  Aktivitet:             Gruppeøvelse med detektivarbeid og diskusjon


 • Matematikkoppgaver om bærekraftig utvikling, befolkningsvekst, fattigdom, forbruk, klima og miljø.

  Oppgave 7

  Fag:                     Matematikk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                       2 x 45 min
  Aktivitet:             Oppgaver med nettetsidene som kilde.


 • Lag nettavis om bærekraftig utvikling i ditt lokalsamfunn.

   

  Oppgave 8

  Fag:                      KRLE, Norsk, Samfunnsfag,
  Klassetrinn:        8.-10. trinn

  Tid:                      10 timer x 60 min. Vi oppfordrer elevene til å gjøre intervjuer eller besøke lokale bedrifter i denne oppgaven. Vi anbefaler derfor at oppgaven går over to skoledager for å ha nok tid til å lage avtaler, gjennomføre intervjuer og legge det opp i en nettavis.

  Aktivitet:             Prosjektoppgave med nettavis


 •  

  Oppgave 9

  Fag:                      Norsk, Samfunnsfag,
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                       Varierende, men minimum 6 timer
  Aktivitet:              Prosjektoppgave med stasjonsundervisning


 • En øvelse hvor ungdomsskoleelever skal undervise barneskoleelever om bærekraftig utvikling.

   

  Oppgave 11

  Fag:                     Norsk, Samfunnsfag,
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                      4 timer ( 2 skoletimer + eventuell reisevei)
  Aktivitet:             Presentasjon, framføring


Ressurser

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere