[[suggestion]]
Bærekraft i Brasil

Oppgave 6

Fag:                      KRLE, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:        8.-10. trinn
Tid:                       3 x 45 min (siste timen kan sløyfes)
Aktivitet:             Gruppeøvelse med detektivarbeid og diskusjon


Mål med oppgaven

Dette er en kreativ og annerledes gruppeaktivitet som tar utgangspunkt i reelle tiltak for en bærekraftig utvikling i Brasil. Målet er at elevene skal bruke bilder til å tenke og diskutere seg fram til bærekraftige løsninger på ekte problemstillinger i det brasilianske samfunnet. Elevene får trening i å resonnere seg fram til innovative løsninger i samarbeid med andre, i tillegg til at de får innsikt i hva bærekraftig utvikling er i praksis. Undervisningsopplegget er tiltenkt 2-3 skoletimer (105 minutter)

Lærerveiledning

Det er lurt om du som lærer leser den korte fagteksten om bærekraftig utvikling i Brasil på forhånd for å være best mulig forberedt til aktiviteten. Se fil kalt "Bærekraft i Brasil - fagtekst". Fagteksten kan også brukes og deles ut som en ressurs til elevene, men vi anbefaler å ikke dele ut teksten før mot slutten av undervisningsopplegget. 

Gå også gjerne inn på landprofilen til Brasil for å få oppdaterte tall på blant annet fattigdom, utdanning, helse, miljø og klima.

Oppgaven er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, og vi anbefaler å ha vært gjennom introduksjonsøvelsen Kick-off: Film, debatt og quiz før denne oppgaven, slik at elevene har noe forkunnskap om temaet.

Del 1: Gruppediskusjon (45 min)

Ideelt skal oppgaven være litt mystisk fra start. Begynn derfor med en kort introduksjon av oppgaven som en aktivitet hvor elevene skal finne ut hva et land har gjort for å skape en bærekraftig utvikling, uten å nevne hvilket land det gjelder. Del klassen inn i grupper på 3-4 elever per gruppe og del ut ett bildesett og et ark med oppgaver per gruppe. Bildene skal være usorterte. Elevene skal svare på noen spørsmål for å starte samtalen og bli kjent med bildene.Be elevene strø bildene utover et bord og prøve å tenke og diskutere seg fram til svarene på følgende oppgaver:

 1. Finn ut hvilket land vi er i.
 2. Finn bilder som viser naturen og naturressursene i landet
 3. Finn et bilde som beskriver setningen: «Halvparten av menneskene i landet er under 15 år».
 4. Finn et bilde som beskriver setningen: «De som er fattige i landet bor her».
 5. Finn et bilde som beskriver setningen: «Det er en urettferdig fordeling av ressurser i landet».
 6. Resten av bildene skal sorteres i gruppene:
  • Elektrisitet
  • Skole og helse
  • Drivstoff (Mange av bildene viser jordbruk og sukkerrør. Elevene vil kanskje ikke forbinde dette med biler og drivstoff, men dette har sammenheng i Brasil. Brasil lager drivstoff til biler av sukkerrør. Sett elevene på sporet av dette)
  • Regnskog

Del 2: Klassesamtale (45 min)

Bruk diskusjonene fra første time til å innlede en felles klassesamtale. Målet er å forsøke i felleskap å komme fram til historien om bærekraftig utvikling i Brasil. Det innebærer for det første at elevene leser bildene, og setter ord på det de ser. For det andre må elevene gå ut over det de kan se, og trekke linjer mellom det og det de allerede vet om Brasil fra før. Dette inviterer til konstruktiv spekulasjon og til å lage hypoteser. Lærerens oppgave er å være med elevene på en oppdagelsesferd gjennom bildene og hjelpe elevene sortere mellom fakta, antakelser og ren gjetning.

Forslag til spørsmål til bruk i klassesamtale:

 1. Hvilket land er vi i? Hvordan kan vi vite det?
 2. Hva forteller bildene om landet (naturressurser, fattig/rikt, befolkning, naturmangfold)?
 3. Hvilke problemer tror dere finnes i Brasil?
 4. Hvilken sammenheng tror dere det er mellom fattigdom, menneskerettigheter, helse og utdanning i Brasil?
 5. Hvordan ville dere løst problemet med at mange barn ikke får gå på skole fordi de er fattige?
 6. Hvordan ville dere løst problemet med at mange ikke får vaksiner?
 7. På hvilken måte tror dere at landet har løst disse utfordringene?
 8. Hvilken sammenheng er det mellom bildene dere har plassert i gruppen for regnskog?
 9. Brasil vil gjerne verne regnskogen, men hvordan kan de stoppe hogst og brenning av regnskog hvis noen familier lever av inntektene fra tømmer og jordbruk?
 10. Mange i Brasil har ikke rent vann, selv om Brasil har nok ferskvann. Se på bildene og se om du finner ut hvordan Brasil har løst det problemet? Kan løsningen skape andre problemer?
 11. På hvilken måte tror dere at landet har løst utfordringene med ødeleggelse av regnskogen?
 12. Det er flere bilder av demninger. Kan vannet brukes til å løse problemet med at mange ikke har strøm i hjemmet? Hvordan tror dere landet har sikret nok rent drikkevann og vanning til åkrene?
 13. Ser dere noen farer med å bygge store dammer?
 14. Hvilken sammenheng er det mellom bildene dere har plassert i gruppen for elektrisitet?
 15. Hva synes dere om måten landet utnytter naturressursene sine i gruppen for regnskog og for elektrisitet? Er det bærekraftig? Hvorfor/hvorfor ikke?
 16. Hvilken sammenheng er det mellom bildene dere har sortert inn i gruppen for drivstoff?
 17. Er det en bærekraftig løsning for landet å bruke store areal på å dyrke sukkerrør?

Del 3: Les fagtekst og diskuter (15 min)

Del ut fagteksten kalt "Bærekraft i Brasil - fagtekst" til elevene, eller les teksten høyt i klassen. Snakk i fellesskap  om innholdet i teksten, og gjerne om de punktene som ikke stemte overens med fakta.

Fagteksten ligger under ressurser nederst på nettsiden. 

Del 4: Lag din kortversjon (30 min)

Denne delen er en ekstraoppgave som kan gjøres som en sammenfattende avslutningsoppgave, men den kan også sløyfes eller gis i lekse dersom klassediskusjonen tar lengre tid enn planlagt.

Ut fra bruddstykkene skal elevene i grupper ha snakket om, fylt ut tomrommene og rekonstruert helheten så langt som mulig. I en klassesamtale vil man i fellesskap ha kommet frem til hva vi kan vite sikkert, hva vi kan anta og hva vi ikke kan vite. Det gir rom for mange løsninger, men som en forlengelse av denne prosessen kan elevene skrive en kort tekst med ”sin” versjon av bærekraftige løsninger i Brasil. En kort skriftlig refleksjon kan bidra til å samle og klargjøre tanker, utvikle kunnskap og utforske egne standpunkt. Undervisningsopplegget er også en mulighet til å binde fortellingssjangeren med fagskriving.

Kompetansemål

Kompetansemål for Bærekraft i Brasil

Samfunnsfag

 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
 • gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen

 Norsk

 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon, lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster

Naturfag

 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

KRLE

 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati 


Andre oppgaver

Oppgaven er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser