[[suggestion]]
Forbudte ord - begrepsøvelse om bærekraft

Oppgave 5

Fag:                     Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:        8.-10. trinn
Tid:                      Variabelt
Aktivitet:             Begrepsøvelse, kortspill, ordlek


Aktiviteten går ut på at eleven skal beskrive et bestemt begrep uten å bruke de ordene som kanskje er mest naturlig å bruke. Det kan virke lite logisk å tvinge elevene til å ikke bruke de ordene som det er mest naturlig å ty til, men det fører ofte til at elevene må tenke mer aktivt over betydningen av begrepet når de ikke kan støtte seg til de vanligste ordene. Å arbeide med alternativ ord og uttrykk er en enkel måte å utvide ordforrådet på og videreutvikle grunnleggende lese- og skriveferdighetene i klassen.

Oppgaven er inspirert av det kjente brettspillet «Alias», og er lett å bruke som en konkurranse i klasserommet.

Øvelsen kan gjennomføres på mange ulike måter, alt etter hvilke forkunnskaper elevene har fra før om tematikken.

Instruksjon

Del 1: Bli kjent med begrepene (15 min)

 1. Del inn elevene i par på to og to, og gi alle elevene ett kort hver.  
 2. Be elevene forklare begrepet til partneren sin med de «forbudte ordene» som støtte.
 3. Bytt kort og send kortene videre til neste gruppe. Gjør dette helt til alle kortene har vært gjennom hele klassen.
 4. Bruk noen minutter på å snakke med elevene om det var noen ord som var vanskelige å forstå eller som virket uklare.

Del 2: Gjett begrepet (10 min)

 1. Samle inn alle kortene i en bunke i hånda.
 2. Bruk støtteord til å beskrive utvalgte begreper fra kortbunken, som elevene skal gjette. Hvor mye tid og hvor mange kort du bruker på denne delen, kommer an på hvor ukjent begrepene er for elevene fra før.

Del 3: Forbudte ord (15-20 min) 

 1. Del ut ett kort hver til alle elevene.
 2. Elevene skal nå forklare begrepet til sin partner uten å bruke de «forbudte ordene» eller ordene som er i selve begrepet.
 3. Hvert par får fem minutter til å skrive ned en forklaring av begrepene som skal leses høyt etterpå. Forklaringen skal vare i maks 15 sekunder, så det er viktig å være kort og konsis.
 4. Som en motivasjonsfaktor kan man legge inn at hvert par vil få ett poeng for hver av de andre parene som gjetter riktig på deres forklaring.
 5. Ett og ett par leser opp sin forklaring og de andre parene skal skrive ned det de tror er det riktige begrepet eller uttrykket, uten å si det høyt.
 6. Når alle parene er ferdige med opplesingen får de fasiten.

Muntlig variasjon

Du kan også bruke begrepene på disse kortene sammen med ordene nederst på kortene i Loop 1 og Loop 2 i en muntlig aktivitet. I denne aktiviteten ser man bort fra de forbudte ordene og beskrivelsene av begreper på Loop-kortene.

To lag spiller mot hverandre. De deler kortene likt. Kortene legges med forsiden ned. En på lag A trekker første kort og forklarer ordet/begrepet på kortet uten å bruke ordet eller deler av det. De andre gjetter hvilket ord eller begrep det er. Gjetter de riktig, får laget trekke nytt kort. Oppgaven med å forklare ord sirkulerer mellom deltakerne. Etter ett minutt er det Lag B sin tur i ett minutt, deretter lag A osv. Laget som først har gjettet alle kortene har vunnet.

Kompetansemål

Kompetansemål for begrepsøvelser om bærekraft

Norsk

 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

Samfunnsfag

 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt


Andre oppgaver

Oppgaven er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål tilpasset ungdomsskolen.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser