[[suggestion]]
Hvem skal ut? - begrepsøvelse om bærekraft

Oppgave 4

Fag:                      Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:        8.-10. trinn
Tid:                      Variabelt
Aktivitet:             Bbegrepsøvelse, kortspill, ordlek


Introduksjon

Dette er en klassisk diskusjonsøvelse som går ut på å finne det bildet som skiller seg ut. Det betyr at elevene må finne ut hva som karakteriserer et fenomen, enten det er en gjenstand, et bilde, en handling eller et ord. Øvelsen bidrar til forståelse av relevante samfunnsfaglige temaer, utvidelse av det faglige ordforrådet i tillegg til å trene på argumentasjon og diskusjon i en gruppe.

Aktiviteten er enkel. Elevene får flere sett med bilder som illustrerer temaer rundt bærekraftig utvikling.  Det er 18 bildegrupper i alt som skal fordeles på elevene i par eller grupper. Beregn cirka 5 minutter per bildegruppe.

Hvert sett inneholder fire bilder hvorav tre hører sammen, og ett skiller seg ut. Elevene skal plukke ut det som skiller seg ut og forklare hvorfor. Vær klar over at det like gjerne kan være det positive som det negative som skal ut. En styrke ved aktiviteten er at elevene må begrunne valgene de gjør. I utgangspunktet kan det være andre løsninger enn dem fasiten foreslår.

Som lærer kan du velge i hvor stor grad du vil åpne for flere alternativer så lenge elevene gir en god begrunnelse. Det kan være lurt for læreren å teste ut oppgaven på forhånd slik at en er forberedt på hvilke ord som naturlig går ut. Da blir man også oppmerksom på hvilke oppgaver som kan ha flere løsninger.

«Hvem skal ut?» er en fleksibel aktivitet. Den kan gjøres som en avveksling, eller den kan brukes over en eller flere timer. Elevene blir kjent med sentrale ord og begreper innenfor bærekraftig utvikling, og oppdager forskjeller og likheter mellom begrepene.

Instruksjon

 1. Fortell elevene at de skal arbeide i grupper for å trene på viktige ord innenfor temaet bærekraftig utvikling. 
 2. Del klassen inn i par eller grupper, og del ut kopioriginalen med bilder. Det er 18 bildegrupper i alt som skal fordeles mellom parene/gruppene. Beregn cirka fem minutter per bildegruppe.
 3. Forklar elevene oppgaven. «Dere har x bildegrupper foran dere. Hver gruppe har ett bilde som ikke passer inn sammen med de andre. Dere har 10-15 minutter til å arbeide sammen og bestemme dere for hvilket bilde som ikke hører til. Sett et kryss over bildet dere bestemmer dere for. Dere må kunne forklare hvorfor dere har valgt slik».
 4. La hver elev, hvert par eller hver gruppe presentere sitt forslag til løsning. Vær åpen for flere mulige løsninger blant elevene.
 5. Oppsummer aktiviteten sammen med klassen.

Tilpasning/differensiering

Noen elever vil kunne trenge konkrete eksempler på hva som skal gjøres. Bruk første bildegruppe som eksempel, og løs oppgaven i plenum i klassen før elevene går løs på oppgavene i grupper.

Kompetansemål

Kompetansemål for begrepsøvelser om bærekraft

Norsk

 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

Samfunnsfag

 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt


Andre oppgaver

Begrepsøvelsene er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål tilpasset ungdomsskolen.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser