[[suggestion]]
Hvis du bare hadde tre mål

Oppgave 2

Fag:                     Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:        8.-10. trinn
Tid:                      45 min
Aktivitet:             Øvelse med diskusjon, refleksjon og argumentasjon


Introduksjon

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling og de er gjensidig avhengige av hverandre.

Hvis du bare hadde tre bærekraftsmål, hvilke ville du da valgt?

Det er hovedprinsippet for denne oppgaven. Målet med oppgaven er å starte samtalen om hva en bærekraftig utvikling innebærer og oppfordre til refleksjon og diskusjon i klasserommet. Oppgaven gir elevene en god oversikt over helheten i FNs bærekraftsmål og er en fin innledning til å diskutere hvordan ulike utfordringer i samfunnet henger sammen. Elevene får trent på å reflektere, argumentere, diskutere og å ta standpunkt.

Del 1: Hva er verdens største utfordringer? (15 min)

Elevene settes sammen to og to med et A3-ark foran seg hvor de skriver «Verdens største utfordringer» i en boks midt på arket.

 1. Elevene bruker først ett minutt hver for seg, hvor de skriver ned egne stikkord på arket.
 2. Parene har fem minutter på å presentere egne synspunkter, stille spørsmål og diskutere med hverandre. Den yngste starter.
 3. Læreren er ordstyrer når dette skal presenteres i plenum etterpå, gjennom øvelsen «Hva sa samtalepartneren din?». Maks ett minutt per person.

Del  2: Hvis du bare hadde tre mål (30 min)

 1. Vis oversikt over bærekraftsmålene på smartboard/prosjektor, eller skriv ut bærekraftsmålene og gi til elevene på forhånd.
 2. Som introduksjon til denne delen, så foreslår vi å minne elevene om de tre delene av bærekraftig utvikling (økonomi, sosiale forhold og klima/miljø) og oppfordre elevene til å velge en kombinasjon som ivaretar disse tre delene.
 3. Nå får elevene 6 minutter til å velge seg ut «sine» tre mål. For de som synes det er vanskelig å velge, kan det være lurt å begynne med å stryke ut de målene de mener er minst viktige, helt til de sitter igjen med bare tre mål.
 4. Elevene noterer seg argumenter for hvorfor de har valgt akkurat disse tre målene.
 5. Du som lærer kan ta en runde i klassen og sette strek ved målene etter hvert som stemmene avsies. Til slutt sitter du igjen med en liste fra klassen over hvilke tre mål som har fått flest stemmer.
 6. Diskusjon i plenum: Læreren åpner opp for at de som ønsker det kan argumentere for sine valg. Dette kan være starten på en debatt om temaet. Vi anbefaler å ha god tid (minst 20 minutter) til denne delen av øvelsen, for å sikre en god debatt.
 7. Spørsmål som kan egne seg til en slik debatt er:
 • Hvorfor har dere valgt akkurat disse målene?
 • Var det noen mål du stusset over?
 • Hvilken effekt vil det ha på vårt samfunn at dette målet blir nådd?
 • Er det lettere å nå et annet mål dersom dette målet blir nådd?
 • Hva med målene som hadde lavest oppslutning? Hvorfor mener dere at disse ikke er like viktige? Hva blir konsekvensen hvis dette målet ikke blir ivaretatt?

Kompetansemål

Kompetansemål for "Hvis du bare hadde tre mål"

Samfunnsfag

 • Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre.
 • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt.

KRLE

 • Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.
 • Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.

Norsk

 • Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon.

 Andre oppgaver

Oppgaven er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, og egner seg godt i starten av et lengre undervisningsløp om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Vi anbefaler å ha vært gjennom oppgaven Kick-off: Film, quiz og debatt (60 min) i forkant av denne øvelsen for å ha et best mulig grunnlag for å diskutere.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.