[[suggestion]]
Kick-off: Film, debatt og quiz om bærekraft

Oppgave 1

Fag:                      Norsk, Samfunnsfag, KRLE
Klassetrinn:        8.-10. trinn
Tid:                       15 min hjemmearbeid + 60 min i klassen.
Aktivitet:             Omvendt undervisning,se film,lese,diskutere,quiz


Introduksjon

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Felles for alle målene er bærekraftig utvikling.

Målet med denne øvelsen er å gi en motiverende start til undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Introduksjonsøkta er tilrettelagt for omvendt undervisning (flipped classroom), og anbefales å brukes slik. Øvelsen begynner derfor ved at elevene ser to animasjonsfilmer og leser to fagtekster enten hjemme eller i klassen. Det vil danne grunnlaget for samtaler og diskusjon i klassen om FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling.

Del 1:  Film og fagtekst (hjemmearbeid)

Be elevene bruke et kvarter på å se følgende filmer og lese artikler, enten hjemme eller på skolen:

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

En animasjonsfilm om utfordringer i verden og vår rolle som forbruker.

Artikkel om bærekraftig utvikling

Artikkel om FNs bærekraftsmål

Be elevene skrive ned tre ting de lurte på, stusset over eller ikke forstod i filmene og artiklene. Disse spørsmålene blir utgangspunkt for klassesamtalen i etterkant.

Del 2: Kick-off (45 min)

Bruk de første minuttene til å fortelle elevene hva de har i vente. Dersom dere skal bruke flere av aktivitetene fra opplegget over tid, så kan det være lurt å ha en kort innledning som forteller noe om hva og hvorfor bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål er relevant.

 1. Vis de to filmene om bærekraftig utvikling på nytt.
 2. Bruk 15 min til å snakke med elevene i plenum om de tre tingene de hadde notert seg hjemme. Oppfordre alle til å være aktive og delta. Noen spørsmål som kan brukes hvis samtalen går treigt:  
 • Hva er kjennetegnene på en bærekraftig verden?
 • Hva kalles de tre delene bærekraftig utvikling består av?
 • Hvor bærekraftig er du/skolen/lokalsamfunnet?
 • Hva tror dere er viktig å tenke på hvis vi skal nå alle FNs bærekraftsmål?
 • Hva tror dere er de største utfordringene for å nå dem?

 3. Dersom det er tid igjen kan elevene sitte i par og diskutere forslag til hvordan de selv, lokalsamfunnet og Norge som land kan bidra til en bærekraftig utvikling. 

Del 3: Quiz (15 min)

Å gjennomføre en quiz med Kahoot med klassen er enkelt, morsomt og kan være en engasjerende avslutning på en lengre undervisningsøkt. Har du brukt Kahoot i klasserommet før, så er det bare å klikke direkte på lenken, logge inn og spille. Hvis du som lærer ikke har brukt Kahoot, så må du opprette en gratis brukerkonto på getkahoot.com for å få tilgang til ulike Kahoot-quizer.

Kahoot-quiz om FNs bærekraftsmål for ungdomsskolen

 • Logg deg inn og trykk på lenken over
 • Få siden opp på storskjermen slik at alle i klassen kan se
 • Be elevene gå inn på www.kahoot.it enten på telefon, nettbrett eller PC
 • Når du starter den enkelte kahooten med play, kommer det opp et nummer (game pin) øverst på skjermen. Dette må elevene skrive inn, og så må de bruke sitt eget navn eller lage seg et brukernavn (nick)
 • Når alle som skal delta har skrevet seg inn, starter kahooten

Quizen kan med fordel brukes både i starten og på slutten av et undervisningsløp om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, for å se læringseffekten.

Kompetansemål

Kompetansemål for Kick-off: Film, debatt og quiz om bærekraft

Samfunnsfag

 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

Norsk

 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

 KRLE

 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati 


Andre oppgaver

Oppgaven kan kombineres med flere av oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft. Oppgaven Hvis du bare hadde tre mål (45 min) er spesielt egnet som en fortsettelse av denne økta.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.