[[suggestion]]
Loop - begrepsøvelse om bærekraft for ungdomsskole

Oppgave 3

Fag:                      Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:        8.-10. trinn
Tid:                      Variabelt
Aktivitet:             Begrepsøvelse, kortspill, ordlek


Introduksjon

Å utvikle et felles ordforråd er en viktig del av undervisning om bærekraftig utvikling, spesielt siden flere av begrepene kanskje ikke er del av elevenes daglige ordforråd.

Igjennom denne øvelsen lærer elevene å repetere fag- eller temaspesifikke begreper, og bruke språket aktivt. Alle får delta, og det er lett å legge inn elementer av konkurranse ved å ta tiden og slå tidligere rekorder. Loop kan dessuten passe fint for å holde elevene på tå hev på slutten av dagen.   

Det er lurt om du som lærer har lest igjennom loop-oppgavene under overskriften "ressurser", og laget en fasit for deg selv på forhånd, for å være best mulig forberedt til aktiviteten.

Instruksjon

Loopen består av 27 kort med begrep og beskrivelser knyttet til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Alle kortene er delt i to. Øverst på kortet finner du et utsagn eller en beskrivelse av et begrep. Nederst på kortet finner du et begrep. Den øverste og nederste delene på kortet henger ikke sammen, og målet er å finne begrepet som passer din beskrivelse på et annet kort.  

  1. La hver elev trekke et kort fra en boks eller lignende. Dersom det ikke går opp med antallet elever i klassen kan noen trekke to, eller to kan gå sammen om et kort.
  2. Læringsaktiviteten starter med at en elev leser opp forklaringen øverst på kortet sitt. Det er det samme hvem som begynner.
  3. Eleven som mener å ha begrepet som passer til forklaringen nederst på sitt kort skal svare ved å lese opp begrepet høyt. Er det riktig, så kan samme elev fortsette med å lese forklaringen som er  øverst på sitt kort.
  4. Loopen kan gjennomføres flere ganger, med ny trekning mellom hver runde, slik at elevene får nye utfordringer.

På denne måten vil forklaringene og begrepene gå på rundgang i klasserommet i en sirkel, før den kommer tilbake til utgangspunktet, som er hvor den første eleven startet.

Eksempel

Her er et eksempel med tre kort:

Eleven med kortet til venstre starter, og sier: «Hva heter det når alle trær i et område hogges ned?»

Eleven som har kortet i midten ovenfor svarer: «Avskoging.»

Denne eleven fortsetter da med å si: «Et system av rør. Noen leder vann til hus og andre brukes for å kvitte seg med skittent vann, urin og avføring.»

Slik fortsetter loopen til alle kortene er brukt opp.

Kompetansemål

Kompetansemål for begrepsøvelser om bærekraft

Norsk

  • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
  • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
  • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

Samfunnsfag

  • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
  • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
  • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt


Andre oppgaver

Begrepsøvelsene er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål tilpasset ungdomsskolen.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser