[[suggestion]]
Min bærekraftige kommune

Oppgave 8

Fag:                      KRLE, Norsk, Samfunnsfag,
Klassetrinn:        8.-10. trinn

Tid:                      10 timer x 60 min. Vi oppfordrer elevene til å gjøre intervjuer eller besøke lokale bedrifter i denne oppgaven. Vi anbefaler derfor at oppgaven går over to skoledager for å ha nok tid til å lage avtaler, gjennomføre intervjuer og legge det opp i en nettavis.

Aktivitet:             Prosjektoppgave med nettavis


Introduksjon

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Felles for alle målene er prinsippet om bærekraftig utvikling.

«Min bærekraftige kommune» er en prosjektoppgave hvor elevene skal lage nettavis om bærekraftig utvikling i hjemkommunen sin. Målet er å bidra til en økt forståelse av hva bærekraftig utvikling er i en lokal kontekst, i tillegg til å vekke engasjement for utvikling i lokalsamfunnet.

For at innholdet i nettavisen skal være best mulig, så anbefaler vi å la elevene gå ut av skolen for å gjøre intervjuer, ta bilder eller besøke aktuelle steder. Det kan derfor være lurt å gjøre oppgaven over to dager, for å ha nok tid til å gjøre avtaler og gjøre litt arbeid hjemme.

Aktiviteten er delt inn i to hovedbolker:

 1. Bærekraftig utvikling i et lokalsamfunn (2 timer)
 2. I denne bolken skal elevene bli kjent med hva lokal bærekraft innebærer i tillegg til at de skal sette seg inn i ulike lokale problemstillinger som er aktuelle for de fleste kommuner i landet i dag.
 3. Lag nettavis (6 timer)
 4. Her skal elevene utforske konkrete problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling i sin egen hjemkommune. Dette skal de presentere i form av en avisartikkel, intervju, leserinnlegg eller fem-på-gata som skal legges inn i en felles nettavis for klassen.

Del 1: Bærekraftig utvikling i et lokalsamfunn (2 timer)

I denne økta skal elevene bli kjent med hva lokal bærekraft er, og hvilke dilemmaer som kan være aktuelle for norske kommuner. Utgangspunktet for øvelsen er en introduksjonstekst om bærekraftig utvikling i en lokal norsk kontekst, som også inkluderer tre typiske dilemmaer knyttet til bærekraftig utvikling i en norsk kommune. Konkret handler disse om vannkraftutbygging, miljøvennlig transport og integrering og arbeidsliv.

Del klassen inn i grupper på 2-3 elever og fordel tekstene på gruppene. Alle elever får eget eksemplar av tekstene.

Oppgaver til elevene: 

 1. Bruk noen minutter til å lese gjennom teksten en gang hver for dere.
 2. Les gjennom teksten igjen og strek under for- og motargumenter som du finner i teksten. Eksempel: «Utbygging av kraftverk er et viktig miljøtiltak fordi det gir fornybar, klimanøytral energi som erstatter klimaødeleggende kullkraft i Europa.»
 3. Diskuter innholdet i teksten med resten av gruppa og snakk sammen om disse spørsmålene:
  • Hvilke for- og motargumenter blir presentert i teksten?
  • Er du enig/uenig i argumentene?
  • Finnes for- eller motargumenter som ikke er presentert i teksten?
  • Er det noen av tiltakene som påvirker noe annet enn miljøet? Påvirker det sosiale eller økonomiske forhold
 4. Fyll inn skjema for argumenter for eller mot tiltaket som er presentert i teksten. Argumentene sorteres inn under de tre delene av bærekraftig utvikling: sosiale forhold, økonomi og miljø.
 5. Blir temaet diskutert i hjemkommunene din? Søk i lokalaviser og på nettsidene til kommunen for å se om det har vært noen saker i din kommune hvor det har vært diskusjoner/uenighet om det aktuelle temaet. Skriv ned det dere finner av nyttig informasjon.

Bruk de siste 15 minuttene til å oppsummere de tre tekstene i plenum i klassen, slik at alle i klassen får noe innsikt i de tre dilemmaene. Velg gjerne tre grupper som har jobbet med ulike tekster til å gjenfortelle sitt tema til resten av klassen.

Del 2: Lag nettavis (6 timer)

I denne delen av oppgaven skal elevene være lokale journalister som skal skrive om bærekraftig utvikling i egen kommune. Målet er å samle alt innholdet i en felles nettavis som kalles «Min bærekraftige kommune».

Begynn med å holde en kort innledning for klassen om denne delen av oppgaven. Se ppt-forslag om introduksjon til nettavis.  Bli enige i plenum om hvem som skal sitte i avisredaksjonen. Elevene skal deretter gå sammen i de samme gruppene som sist, og bli enige om tema og hvordan de vil presentere innholdet i avisen.Eksempler på innholdstyper elevene kan velge mellom:

 • Leserinnlegg: Skriv et leserinnlegg med egne meninger om en aktuell lokal debatt knyttet til bærekraftig utvikling.
 • Avisartikkel: Presenter et aktuelt tiltak for bærekraftig utvikling i kommunen, hvor både positive og negativer sider blir drøftet. Her kan det også passe å intervjue personer som har ulike perspektiver i saken.
 • Intervju: Intervju en lokal person som må tenke på bærekraftig utvikling i yrket sitt. Det kan blant annet være lokalpolitikere, direktører for hjørnesteinsbedrifter, bønder, helsepersonell eller rektorer.
 • Fem-på-gata: Spør fem personer på gata hva de vet om bærekraftig utvikling, og om hva som er de viktigste sakene for dem i deres lokalsamfunn.

Mer informasjon om hvordan de ulike oppgavene kan gjennomføres finner du i ressursark for oppgaven nederst på denne siden. Denne kan gjerne deles ut til alle elevene i forkant.

Hvordan opprette avisen

Vi bruker nettavisløsningen på skoleaviser.no til denne oppgaven. Klikk på denne lenken: https://skoleaviser.no/min-baerekraftige-kommune. Her kan du lese en detaljert beskrivelse for hvordan du går fram for opprette avisen. Dersom du opplever problemer kan du kontakte infoinnocode@gmail.com for support.

Kompetansemål

Kompetansemål for Min bærekraftig kommune

Samfunnsfag

 • forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda
 • vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre

Naturfag

 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Norsk

 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon
 • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget.
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

KRLE

 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati 


Andre oppgaver

Oppgaven er en del det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, og vi anbefaler å sette av en skoletime til introduksjonsøvelsen Kick-off: Film, debatt og quiz før elevene setter i gang med nettavis.

Ressurser