[[suggestion]]
Mitt bærekraftsmål

Introduksjon

Dette er en prosjektoppgave hvor elevene i grupper på 2-3 elever fordyper seg i ett eller flere av FNs bærekraftsmål, for så å presentere det til andre elever gjennom stasjonsundervisning.

Oppgave 9

Fag:                      Norsk, Samfunnsfag,
Klassetrinn:        8.-10. trinn
Tid:                       Varierende, men minimum 6 timer
Aktivitet:              Prosjektoppgave med stasjonsundervisning


Elevene får trening i å fordype seg i et bredt samfunnsfaglig tema, for deretter å trekke ut det de mener er viktigst å formidle til sine medelever. De får også trening i å presentere og arbeide med kunstneriske og kreative uttrykk.

Forberedelse

Læreren fordeler elevene på cirka åtte grupper for å få relativt jevn fordeling mellom elever og tema. Vi anbefaler å ha små grupper på 2-3 elever for å sikre at alle er aktive. Noen av elevene vil måtte jobbe med flere mål som hører sammen. Gi alle gruppene et nummer, slik at det blir lettere å organisere praktisk i klasserommet.  

Elevene skal forberede et framlegg som skal presenteres gjennom stasjonsundervisning. Les mer om hvordan dette kan gjennomføres i praksis under punktet «Presentasjon» i instruksjonene.  

De åtte temaene elevene skal fordeles på er:

 1. Fattigdom og sult (mål 1 og 2)
 2. Helse, utdanning og vann (mål 3, 4 og 6)
 3. Klima og energi (mål 7 og 13)
 4. Skog og hav (mål 14 og 15)
 5. Arbeid, produksjon og forbruk (mål 8 og 12)
 6. Fred og rettferdighet (mål 16)
 7. Bærekraftig samfunnsutvikling (mål 9 og 11) 
 8. Likestilling og ulikhet (mål 5 og mål 10) 

Hvis det er mange elever og du trenger flere tema, kan nummer 2 og 3 deles eller du kan legge til temaet Partnerskap, som tar for seg mål 17. Dersom det er få elever, kan 3 og 4 slås sammen og/eller 5 og 7.

Del 1: Faglig fordypning

Elevene går inn på FN-sambandets nettsider om bærekraftsmålene for å finne grunnleggende informasjon om målene de skal fordype seg i. Spesielt delmålene kan være nyttige å se på for å få forståelse for innholdet i målene. Søk gjerne på nett etter aktuelle nyheter om målene de jobber med.

Del 2: Forberede presentasjon

Etter at elevene har fordypet seg i de ulike målene, skal gruppa planlegge et fremlegg eller en presentasjon på 10 minutter av sine bærekraftsmål. Det kan være lurt å gi elevene litt tid til å jobbe med dette både på skolen og hjemme, slik at de får øvd på framlegget før det skal presenteres for medelevene.

Det varierer fra klasse til klasse hvor lang tid det tar å lage og forberede en slik presentasjon, men vi anbefaler å sette av minimum fire timer til denne delen. Det er viktig at alle elevene i gruppa har en rolle i presentasjonen, enten det er i forberedelsene eller i selve presentasjonen.

Noen veiledende spørsmål som kan hjelpe elevene med innhold til presentasjon:

 • Hva går målet og delmålene ut på?
 • Hva er status på disse temaene i verden i dag?
 • Hvordan kan vi jobbe med dette i Norge?
 • Hvem har ansvar for å bidra til at målet blir nådd?
 • Hva kan hindre at vi når målet innen 2030?

Elevene bestemmer selv hvilken presentasjonsform de ønsker, og oppfordres til å være kreative i formidlingen. Formålet er å vekke nysgjerrighet, oppmerksomhet og følelser. Eksempler på presentasjonsformer som kan brukes er: 

 • Modell laget av papir, papp (andre materialer)
 • Kortfilm (filmet på mobil) som kan presenteres på pc
 • Multimodal presentasjon (med bilder, video, infografikker e.l.)
 • Skuespill (med passive eller aktive tilhørere, f.eks. arrangere en debatt)
 • Dikt
 • Fotocollage
 • Tegneserie

Flere uttrykk kan gjerne brukes i samme presentasjon. For eksempel kan en elev skrive dikt, mens en annen tar bilder. Eller tre kan gå sammen om å lage en kortfilm.

Ikke alle er like komfortable eller erfarne med å holde presentasjoner. Her er noen tips til hva elevene kan tenke over når de selv skal presentere, og når de skal vurdere andres presentasjoner.

 • Bruk tydelig stemme, snakk sakte og høyt nok til at alle får med seg alt
 • Se ofte på publikum
 • Ta gjerne noen korte pauser, slik at du og publikum får samlet tankene
 • Hold tiden!
 • Øv på presentasjonen for hverandre innad i gruppen, så har dere testet det ut på forhånd
 • Husk å bruke kroppen, ansiktsuttrykk og hendene i tillegg til stemmen

Del 3: Presentasjon

Stasjonsundervisning krever noen forberedelser fra læreren, men med litt hjelp fra elevene går dette relativt raskt i starten av timen.

Sett sammen pultene i grupper. Du trenger halvparten så mange gruppebord som du har grupper. Hvis du har åtte grupper, trenger du kun fire gruppebord. Gi alle gruppebordene tydelige nummer, slik at det er lett å identifisere hvilke grupper som sitter på hvilke bord. En partallsgruppe deler bord med en oddetallsgruppe. Legg ut en oversikt over undervisningsøkta sammen med oppgavene elevene skal arbeide med på bordene.

Partallsgruppene begynner med presentasjonene, med oddetallsgruppene som publikum. Gruppe 1 starter hos gruppe 2, gruppe 3 starter hos Gruppe 4 osv.  Når presentasjonene er ferdig etter cirka 10 minutter, så skal publikumsgruppene bevege seg til neste gruppe. Gruppe 1 går videre til gruppe 4. Gruppe 7 går til gruppe 2 og så videre. Dette gjentar seg til alle oddetallsgruppene har vært innom alle partallsgruppene, altså fire ganger. Ideelt sett har det nå gått 40 minutter, men det er lurt å sette av en time.

Etter en kort pause, så kan oddetallsgruppene gjøre seg klare til å presentere. Gjenta samme runde som sist til alle elevene i klassen har fått presentert sitt emne fire ganger og har hørt alle de andres presentasjoner én gang.

Kompetansemål

Kompeansemål for Mitt bærekraftsmål

Samfunnsfag

 • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

Norsk

 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig 


Andre oppgaver

Oppgaven er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som er et tverrfaglig opplegg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for ungdomsskolen. Oppgaven krever litt forkunnskaper om temaet fra før, og vi anbefaler å ha vært gjennom en introduksjonsøvelse med film, debatt og quiz om temaet først.

Ressurser