[[suggestion]]
Berekraft for ungdomsskule
Fag:
KRLE, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø
Tidsbruk:
Varierande

«Berekraft» er eit tverrfagleg undervisningsopplegg for 10. trinn med ei heilskapleg tilnærming til berekraftig utvikling og berekraftsmåla i FN.

Berekraftsmåla til FN er verda sin samla arbeidsplan for å utrydde fattigdom, nedkjempe ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. Alle dei 17 måla er gjensidig avhengige av kvarandre og byggjer på prinsippet om berekraftig utvikling, som er eit av dei tre fleirfaglege tema i dei nye læreplanane. Opplegget inneheld animasjonsfilmar og elleve varierte læringsaktivitetar tilpassa kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag, matematikk og KRLE.

Prosjektet er støtta av UNESCO-kommisjonen og Den naturlege skulesekken ved Miljødirektoratet, og er utvikla i samarbeid med lærarar og elevar på 10. trinn frå heile landet.

Ein spesiell takk til elevar og lærarar ved Stokkan ungdomsskole, Børstad ungdomsskole, Hoppern skole, Gran ungdomsskole, Ajer ungdomsskole, Sommerlyst skole og Tromstun skole.

Mål med oppgåvene

Oppgåvene kan brukast tverrfagleg, og har som mål å:

 • vise samanhengen mellom lokale, nasjonale og globale utfordringar
 • vise samanhengen mellom sosiale forhald, økonomi og klima- og miljø
 • gje elevane handlingskompetanse for ei berekraftig utvikling og gje dei trening i kritisk tenking, systemforståing, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløysing

Nokre av opplegga går over fleire timar, andre kun ein skuletime. Dei kan nyttast åleine eller som ein introduksjon til eit større prosjekt om berekraftig utvikling. Kvar aktivitet inneheld eigne lærerrettleiingar med forklaringar, metodetips, instruksjonar og forslag til tilpassing og differensiering der det er relevant. 

Innhaldet i «Bærekraft» har ei internasjonal ramme som tek utgangspunkt i aktuelle globale problemstillingar og døme på berekraftig utvikling frå heile verda.

Fleire av ressursane kan med fordel brukast i fleire valfag, deriblant:

 • Demokrati i praksis
 • Internasjonalt samarbeid
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Media og informasjon

Oppgåver

 • En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

  Oppgave 1

  Fag:                      Norsk, Samfunnsfag, KRLE
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                       15 min hjemmearbeid + 60 min i klassen.
  Aktivitet:             Omvendt undervisning,se film,lese,diskutere,quiz


 • Start samtalen om bærekraftig utvikling i klasserommet.

  Oppgave 2

  Fag:                     Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                      45 min
  Aktivitet:             Øvelse med diskusjon, refleksjon og argumentasjon


 • Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft.

  Oppgave 3

  Fag:                      Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                      Variabelt
  Aktivitet:             Begrepsøvelse, kortspill, ordlek


 • Fire bilder, ett skiller seg ut. Hvilket?

  Oppgave 4

  Fag:                      Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                      Variabelt
  Aktivitet:             Bbegrepsøvelse, kortspill, ordlek


 • En enkel ordlek hvor elevene skal beskrive ord og begreper uten å bruke de forbudte ordene på kortet.

  Oppgave 5

  Fag:                     Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                      Variabelt
  Aktivitet:             Begrepsøvelse, kortspill, ordlek


 • En gruppeøvelse hvor elevene skal bruke bilder til å reflektere rundt og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil.

  Oppgave 6

  Fag:                      KRLE, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                       3 x 45 min (siste timen kan sløyfes)
  Aktivitet:             Gruppeøvelse med detektivarbeid og diskusjon


 • Matematikkoppgaver om bærekraftig utvikling, befolkningsvekst, fattigdom, forbruk, klima og miljø.

  Oppgave 7

  Fag:                     Matematikk, Samfunnsfag
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                       2 x 45 min
  Aktivitet:             Oppgaver med nettetsidene som kilde.


 • Lag nettavis om bærekraftig utvikling i ditt lokalsamfunn.

   

  Oppgave 8

  Fag:                      KRLE, Norsk, Samfunnsfag,
  Klassetrinn:        8.-10. trinn

  Tid:                      10 timer x 60 min. Vi oppfordrer elevene til å gjøre intervjuer eller besøke lokale bedrifter i denne oppgaven. Vi anbefaler derfor at oppgaven går over to skoledager for å ha nok tid til å lage avtaler, gjennomføre intervjuer og legge det opp i en nettavis.

  Aktivitet:             Prosjektoppgave med nettavis


 •  

  Oppgave 9

  Fag:                      Norsk, Samfunnsfag,
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                       Varierende, men minimum 6 timer
  Aktivitet:              Prosjektoppgave med stasjonsundervisning


 • En øvelse hvor ungdomsskoleelever skal undervise barneskoleelever om bærekraftig utvikling.

   

  Oppgave 11

  Fag:                     Norsk, Samfunnsfag,
  Klassetrinn:        8.-10. trinn
  Tid:                      4 timer ( 2 skoletimer + eventuell reisevei)
  Aktivitet:             Presentasjon, framføring


Ressurser

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere