[[suggestion]]
FN-avis
FN-avis
 
Fag:
Kunst og håndverk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Religion og etikk, Samfunnsfag, Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn, 1-7 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø
Tidsbruk:
Valgfritt, fra timer til uker

Vinnere fra året 2019/2020 er kåret

Konkurransen for skoleåret 2019/2020 er avsluttet, og vi har kåret vinnerne. De fleste skolene har pleid å bruke våren på å lage FN-aviser, og i år var jo disse månedene preget av korona-situasjonen. Dette gjorde det litt mer komplisert for skolene å jobbe med avisene, men vi fikk likevel inn mange aviser som var imponerende!

FN-sambandet gratulerer med velfortjent premie på kr 5000 til klassekassa.

In the same boat - or not (Tastaveden ungdomsskole)

Skjermdump av skoleavisen "in the same boat"

Skjermdump av skoleavisen "in the same boat" 

Juryens begrunnelse

Årets vinner for ungdomsskolen, «In the same boat! -  or not…» fra Tastaveden skole treffer et bredt publikum, slik en god avis skal! Den er laget av en entusiastisk gjeng fra alle tre trinnene i valgfaget Internasjonalt samarbeid. Avisen skiller seg klart ut med mange gode innslag, godt språk, bredde og variasjon, både i tema og journalistiske vinklinger. Her er alt, fra mote til analyse. FN-avisen skiller seg positivt ut med en bred meny på forsiden, som holder hva den lover under hvert menyvalg. Alle steder kan vi velge mellom flere innslag, noe som øker klikkfaktoren.

«In the same boat! -  or not…» har det meste. Fra en serie på 5 artikler om FNs mange klimakonferanser, til intervjuer med forskere, til videoer om å utnytte matressurser bedre, til egenkoreografert dans med selvprodusert klimasangtekst, til dikt og plakater.

Avisen har designet sitt eget profilbilde og forsidebilde. Mange bruker dessuten sine egne bilder, for eksempel i den enkle og gode artikkelen om redesignede og selvsydde skoleballkjoler. Andre artikler går mer i dybden om årsak/virkning. Korona koples til minsket forurensning, men også globale økonomiske problemer.

Globale økologiske kretsløp utforskes og koples bl.a. til at lokal fangst av leppefisk ikke er bærekraftig. En forsker intervjues om et lokalt prosjekt på Klepp som fanger og utnytter CO2 for å øke produktiviteten i veksthus. Det er i tillegg mange andre solide og grundige innslag – det nytter ikke å nevne alt.

Kilder er stort ett oppgitt der de trengs. En tegneserie bruker flytdiagram-teknikk for å vise forskjellen på resirkulering og varig forurensning. I en spørreundersøkelse produseres egen statistikk. Flere videoer, bl.a. om redesign, går svært grundig og detaljert til verks for å beskrive kreative prosesser.

Her har en stor gruppe dyktige elever samarbeidet svært godt – gratulerer!

Under 2 grader (Røyken vgs)

Skjermdump av skoleavisen "Under 2"

Skjermdump av skoleavisen "Under 2"

Juryens begrunnelse

Årets vinner av FN-avis i kategorien videregående skoler har levert et stykke godt håndverk. Medie-og kommunikasjonslinja ved Røyken vgs har, gjennom sitt bidrag «Under 2 grader», produsert en nettavis av høy kvalitet og god variasjon. Avisen inneholder både faktaartikler og utenriksreportasjer, quiz og memer, videoreportasjer og spørreundersøkelser.

Bredden av innhold i seg selv er et viktig kriterie, da man skal måles på et produkt som skal være tilpasset medielandskapet i 2020. Her vil man kunne score høyt på kreativitet, noe Røyken vgs har gjort. Bredden av innhold gjør at man når ut til mange ulike typer lesere, og engasjerende bruk av bilde og tekst gjør at man pirrer leserens nysgjerrighet.

Avisen har en fin layout og en flott grafisk profil med samstemt profilbilde og forsidebilde som innbyr til tolkning. Det er enkelt å finne informasjon om avsender og menyen var logisk, hvilket gjorde det lett å navigere på siden. Tekstene er velskrevne og tydelige i sitt budskap, med godt språk og for det meste fint oppsett.

Produksjon av egen statistikk gir avisen en merverdi utover ren nyhetsformidling, og ved å presentere resultatene gjennom stolpediagram får leseren tydelig informasjon som er enkel å tolke. Avisen fremstår også relevant og tidsriktig i valg av tema, blant annet ved å inkludere saker om COVID-19.

For fremtiden anbefales skribentene å være mer nøyaktige med kildehenvisningene sine, som til tider var mangelfulle. Røyken vgs hadde også vært tjent med å i større grad bruke egne bilder der det lot seg gjøre.

Inntrykket leser sitter igjen med etter å ha fortært Røyken vgs sin FN-avis er at det er et profesjonelt stykke arbeid som holder en jevn, høy standard. Årets førstepremie er dermed vel fortjent. Vi gratulerer!»

Gjennomføring av FN-avis

Årets konkurranse er avsluttet, men her er litt om hvordan opplegget kan gjennomføres. Vi vil også komme med et nytt tema neste skoleår. 

Tema for FN-avis skoleåret 2019/2020 var KLIMA.

Dersom noen ønsker å bruke FN-avis i et språkfag er det også greit, så lenge avisen handler om temaet. Ved andre språk enn norsk og engelsk vil vi vurdere etter beste evne. Her er tips til kilder og ressurser elevene kan bruke

Påmelding

Gå til skoleaviser.no, og klikk på Innhold øverst til venstre. Deretter klikker du på FN-avis for det gjeldende året som kommer opp som et valg. Der ligger det en artikkel som heter Slik oppretter du din FN-avis. Ved å følge denne beskrivelsen er det enkelt å komme i gang med å opprette en avis. Dersom noe likevel er uklart kan du kontakte infoinnocode@gmail.com  

Tidsrom

Avisene til konkurranse skal være ferdige innen 3. mai, som er FNs pressefrihetsdag. Det er fullt mulig å opprette og jobbe med FN-avis allerede fra høsten, men vinnerne kåres i mai. Avisene trenger ikke leveres inn aktivt, men etter 3. mai vil vi begynne å vurdere avisene.

Introduksjonsforedrag 

FN-sambandet kommer gjerne på besøk til din skole* for å holde et introduksjonsforedrag på 45-60 minutter året tema og arbeidet med FN-avis. Ta kontakt med ditt distriktskontor for nærmere informasjon og for å avtale tidspunkt.

Foredrag til FN-avis er gratis for FN-skoler.

*for skoler med lang reisevei må digitalt besøk vurderes.

Konkurranse – vinn 5000 kroner til klassekassa

Beste avis i hvert skoleslag (mellomtrinnet, ungdomsskole, vgs) blir premiert med kr 5000 til klassekassa! Premien går til hele klassen, ikke til enkeltelevene i den aktuelle redaksjonen.

Beste avis blir kåret ut fra en totalvurdering av i hvilken grad elevene har:

 • Skrevet egne tekster innenfor temaet
 • Tatt egne bilder / brukt bilder på en god (og lovlig) måte
 • Vært nøye med kildehenvisninger og bildekreditering
 • Brukt ulike sjangre i avisa
 • Vist kreativitet
 • Lagd en innbydende layout

OBS! Husk å huke av for FN-avis når du oppretter avisen. På denne måten er dere med i konkurransen.

Kompetansemål

Kompetansemål 5.-7. trinn

Norsk

 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler
 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder

Samfunnsfag

 • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta
 • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk
 • skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder
 • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane
 • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

KRLE

 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem


Kompetansemål 8.-10. trinn

8.-10. trinn

Norsk

 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Samfunnsfag

 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

KRLE

 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder


Kompetansemål vgs

Norsk (VG 1)

 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

Samfunnsfag (VG 1 og VG 2)

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Norsk (VG 2)

 • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Sosialkunnskap (VG 2 og VG 3)

 • beskrive menneskerettighetssituasjonen i Norge og drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
 • vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter (VG 2 og VG 3)

 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet
 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk

Norsk (VG 3)

 • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning


Stikkord

 • digitale ferdigheter
 • kildekritikk
 • medier og kommunikasjon
 • skoleaviser

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg

Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver Øst 22 86 84 13

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland) 52 90 07 12

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere

Abonner på nyhetsbrev: