[[suggestion]]
FN-avis
FN-avis
 
Fag:
KRLE, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn, 1-7 trinn
Tema:
FN, Klima og miljø, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Valfritt, frå timar til veker

Tema og påmelding

Tema for FN-avis i skuleåret 2019/2020 er KLIMA

Det finst mange aktuelle måtar å tilnærme seg temaet på, og her står avisredaksjonane fritt til å velje si vinkling. Til dømes kan avisene handle om: 

 • Klimaendringar
 • Artsmangfald
 • Internasjonale avtaler
 • FN sitt arbeid med klima
 • Noreg sitt arbeid med klima 

Dersom nokon ynskjer å nytte FN-avis i eit språkfag er det òg greitt, så lenge avisa handlar om tema. Ved andre språk enn norsk og engelsk vil vi vurdere etter bestem evne. Her er tips til kjelder og ressursar elevane kan nytte.

Påmelding

Gå til skoleaviser.no, og klikk på Innhold øvst til venstre. Så klikkar du på FN-avis 2019/2020 som kjem opp som eit val. Der ligg det ein artikkel som heiter Slik oppretter du din FN-avis. Ved å følge denne rettleiinga er det enkelt å kome i gang med å opprette avisa. Dersom noko likevel er uklart, kan de kontakte infoinnocode@gmail.com. 

Tidsrom

Avisene skal vere ferdige innan 3. mai 2020, som er FN sin pressefridomsdag. Det er fullt mogleg å opprette og jobbe med FN-avis allereie frå hausten 2019, men vinnarane vert kåra i mai 2020. Etter 3. mai byrjer vi å lese gjennom avisene, så då må dei vere ferdige. Husk å huke av for FN-avis når avisa vert oppretta. 

Introduksjonsforedrag om klima og FN-avis

FN-sambandet kjem gjerne på besøk til din skule* for å halde eit introduksjonsforedrag på 45-60 minutt om klima og arbeidet med FN-avis. Ta kontakt med ditt distriktskontor for nærare informasjon og for å avtale tidspunkt.

Foredrag til FN-avis er gratis for FN-skular.

*for skular med lang reiseveg vurderer vi digitale besøk.

Konkurranse – vinn 5000 kroner til klassekassa!

Beste avis i kvart skuleslag (mellomtrinnet, ungdomsskule, vgs) vert premiert med kr 5000 til klassekassa! Premien går til heile klassen, ikkje til enkeltelevane i den aktuelle redaksjonen.

Beste avis vert kåra ut frå ei totalvurdering av i  kva grad elevane har:

 • Skrive eigne tekstar innanfor tema
 • Teke eigne bilete / brukt bilete på ein god (og lovleg) måte
 • Vore nøye med biletkreditering og kjeldehenvisning
 • Brukt fleire ulike sjangrar i avisa
 • Vist kreativitet
 • Laga ein innbydande layout

OBS! Hugs å huke av for FN-avis når du opprettar avisa. På den måten er de med i konkurransen.

Kompetansemål

Kompetansemål 5.-7. trinn

Norsk

 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler
 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder

Samfunnsfag

 • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta
 • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk
 • skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder
 • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane
 • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

KRLE

 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem


Kompetansemål 8.-10. trinn

8.-10. trinn

Norsk

 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Samfunnsfag

 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

KRLE

 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder


Kompetansemål vgs

Norsk (VG 1)

 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

Samfunnsfag (VG 1 og VG 2)

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Norsk (VG 2)

 • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Sosialkunnskap (VG 2 og VG 3)

 • beskrive menneskerettighetssituasjonen i Norge og drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
 • vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter (VG 2 og VG 3)

 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet
 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk

Norsk (VG 3)

 • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning


Vinnarane 2018/2019

Barneskule: Arbeidernes Ganger (Gamlegrendåsen skole)

Ungdomsskule: Utenfor Norgesbobla (Tastaveden skole)

Videregåande: Baksiden av medaljen (BAM) (Heltberg vgs)

For å sjå alle avisene som blei laga kan du gå inn på denne sida. Klikk der det står FN-avis i gult oppe til venstre. Dei tre vinnarane vil få tilsendt ein inngravert pokal. Vi gratulerer!

Stikkord

 • co2
 • internasjonalt samarbeid
 • medie og kommunikasjon
 • miljø
 • nettaviser

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt distriktskontor

Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver Øst 22 86 84 13

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere