[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Raketten
FN-film fra Sør - Raketten
Hovedperson i filmen, Ahlo.
Fag:
KRLE, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Arbeid i forkant: 1-2 skoletimer (45-90 min) Innledning og filmvisning: (105 minutter) Etterarbeid: 1-2 skoletimer (45-90 min)
Forberedelser:
Elevene trenger PC med tilgang til internett. PC og projektor til filmvisning.

Om filmen

7 år gamle Ahlo vokser opp i et fattig samfunn på landbygda i Laos, sammen med moren Mali, faren Toma og farmor Taitok. Idet familien og landsbyen blir rammet av en rekke uheldige episoder, blir Ahlo utpekt som syndebukk. Ahlo ble nemlig født med en død tvillingbror, så ifølge de lokale tradisjonene har han en forbannelse over seg som ulykkesfugl. Han og familien blir derfor utstøtt av de andre i landsbyen, og på den måten kommer de i kontakt med andre utstøtte, som den lille jenta Kia og hennes merkelige onkel Purple. For å gjenvinne familiens stilling i samfunnet bestemmer Ahlo seg for å delta i en konkurranse der den som bygger den beste raketten får ære, berømmelse og en stor pengepremie. Men hva med forbannelsen?

Filmen berører, engasjerer og inspirerer. Den er et godt utgangspunkt for mange gode samtaler med elever om fattigdom og ulikhet i verden i dag.

Praktisk gjennomføring

Filmen er tilgjengelig på NRK sine nettside fram til 20 juni 2020

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Tilbudet gjelder fra 1. oktober 2019 til 30. april 2020. Før filmen holder vi en kort innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen er det utarbeidet arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig.

Til skoler med særlig lang reisevei tilbyr vi dette også som et digitalt skolebesøk. For mer informasjon om den muligheten, kontakt ditt lokale kontor. Kontaktinformasjon nederst på siden.

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er gratis og tilbys til FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Tilbudet gjelder kun for medlemsskoler . Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning eller lære mer om å bli FN-skole (kontaktinformasjon nederst på siden)

Lærerveiledning Raketten

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen.

Undervisningsopplegget består av

 • Informasjon om filmen
 • Oppgaver som gjøres i forkant av visning
 • Filmvisning med innledning av FN-sambandet
 • Oppgaver til bruk i klasserommet etter filmvisning

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om:

 • De forente nasjoner (FN) og menneskerettigheter.
 • FNs bærekraftsmål.
 • Årsakene til fattigdom i verden og ulikheter innad i samfunn.
 • Leveforholdene i Laos, en tidligere fransk kolonistat i Sørøst-Asia.

Del 1: Før filmvisning

 • Hva: Elevene skal lese temasidene om fattigdom på fn.no, som også inneholder en liten video. Deretter skal de lese landprofilen for Laos, før de besvarer et sett med spørsmål. For å heve nivået kan elevene også lese om FN’s 17 bærekraftsmål og besvare spørsmålet på nivå 2.
 • Tid: Inntil to skoletimer.
 • Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett. Projektor dersom filmen «Hvorfor er det fattigdom» skal vises i fellesskap.
 • Mål med oppgaven: Elevene skal sitte igjen med en forståelse av hva som er de viktigste årsakene til at noen land er rike og andre er fattige.
 • Gjennomføring: Øvelsen kan gjennomføres individuelt, i grupper eller i fellesskap med hele klassen. Om hele klassen gjennomgår materialet i fellesskap anbefales det at elevene leser tekstene på forhånd og at tiden i klassen disponeres ved å gjennomgå FNs bærekraftsmål, se video og diskutere spørsmålene.

Del 2: Filmvisning

 • Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort introduksjon (10-15 min) om FN, om Laos og om Raketten.
 • Tid: 105 minutter (15 minutter innledning og 90 minutter filmvisning).
 • Utstyr til visning på skolen: PC med internett og projektor.

Del 3: Undervisningsopplegg etter filmvisning

 • Hva: Fattigdomsbekjempelse og FNs bærekraftsmål.
 • Tid: Inntil to skoletimer
 • Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett.
 • Gjennomføring: I denne delen av opplegget skal elevene arbeide med oppgaver. Du velger selv om elevene jobber med oppgavene individuelt, i par eller i grupper. Vi har lagt inn ressurssider der elevene må lete og utforske for å finne svar. Oppgavene knytter filmen Raketten opp mot FNs bærekraftsmål og forståelsen av hva som fører til at noen land er fattige mens andre er rike.
 • Fordypningsoppgave: Dersom dere har tid og ønsker å bruke mer tid på dette opplegget, er dette en fin oppgave å jobbe med. Vi ønsker at de skal reflektere over hva de har lært og trekke det inn i vårt samfunn og utfordringer vi står overfor. Eventuelt kan elever som blir fort ferdig med de øvrige oppgavene jobbe med denne. Denne oppgaven vil også fungere godt som en vurderingsoppgave.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Samfunnsfag

Utforskaren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
Historie
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering
 • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet
Geografi
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling
Samfunnskunnskap
 • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar
 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
 • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Norsk

 • samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

KRLE

 • diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn
 • reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati
 • vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder

Nye læreplaner

Dette undervisningsopplegget inngår i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling og passer derfor også godt inn i de nye læreplanene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les mer:

Stikkord

 • Fattigdom
 • FNs bærekraftsmål
 • Laos
 • Menneskerettigheter

For spørsmål og bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Knut Straume

Knut Straume

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) 38 90 01 25
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere