[[suggestion]]
FN-film - Light fly, fly high
FN-film - Light fly, fly high
 

Oppgaver før filmen 

Les faktateksten om menneskerettighetene og om India. 

Faktatekst om menneskerettigheter og India

Verdenserklæringen om menneskerettighetene 

Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av generalforsamlingen i FN 10. desember 1948. Hovedprinsippet er at alle mennesker er født like og med de samme, universelle rettighetene. Erklæringen består av i alt 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter. Disse tar for seg politiske og sivile rettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Den er ikke juridisk bindende. For at en stat skal være forpliktet til å følge det som står, må de skrive under konvensjoner. FN har vedtatt ni konvensjoner som utdyper forskjellige rettigheter. Eksempler er barns rettigheter og kvinners rettigheter. 

Kritikk 

Menneskerettighetene er stadig utsatt for kritikk. Et vanlig argument er at de ikke tar hensyn til «ikke-vestlige» normer og verdier. Er det slik at et sett av regler, basert på noen grunnleggende verdier, kan overføres til alle verdens land og kulturer? Eller er de egentlig et produkt av vestlig tenkning og tradisjon? Og hva er viktigst? I vesten setter man som regel individet øverst, men i mange andre kulturer er pliktene ovenfor Gud og de religiøse lovene viktigere.  

India 

India er et av verdens største og mest folkerike land med et av de eldste siviliserte samfunnene i verden. Landet er kjent for flott natur med fjell, skog og vann, stort kulturelt mangfold inspirert av hinduismen, musikk og film gjennom Bollywood. I 1858 ble landet underlagt det britiske imperiet. Inderne kjempet en frihetskamp med fredelige midler med Mohandas Gandhi i spissen og ble selvstendig i 1947. India er i dag preget av enorme kontraster med mye rikdom og mye fattigdom.  

Kastesystemet 

Kastesystemet er et system som deler befolkningen inn i ulike grupper der du hører til i en kaste. Kastesystemet er mest utbredt i India der tradisjonen deler befolkningen inn i fire kaster. Brahmaner (prester og lærere), kshatriyaer (krigere og adler), vaishyaer (bønder og handelsfolk) og shudraer (tjenere og folk av de laveste yrkene). Utenfor dette systemet finner du dalittene, på norsk kalt kasteløse. Denne gruppen er under de andre på rangstigen i samfunnet. Kastesystemet er forbudt ifølge den indiske grunnloven. Likevel eksisterer den til en viss grad likevel.   

Likestilling i India 

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv.  FNs bærekraftsmål nummer 5 er oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling. Mange kvinner i India er i dag utsatt for vold og overgrep både i og utenfor ekteskap. Allerede fra fosterstadiet blir jenter diskriminert. Ifølge en artikkel fra forskning.no, beregner forskere at det ble utført mellom 4,2 og 12,1 millioner kjønnsselektive aborter fra 1980 til 2010 der familier aborterer bort jentefostre. Hovedrollen til en kvinne er å være kone og mor. Guttebarn blir prioritert når det kommer til mat, helse og skole. Ekteskap er ofte arrangert og kvinnens familie skal betale en medgift noe som ofte fører til konflikter mellom familiene.  Les også mer utfyllende om FNs verdenserklæring om menneskerettigheter på denne siden, og svar på spørsmålene: 

 1. Hva er FNs menneskerettighetserklæring?  
 2. Når ble erklæringen vedtatt? 
 3. Hvilke hovedorganer i FN ivaretar menneskerettighetene?  
 4. Hva vil det si at menneskerettighetene er universelle?  
 5. I India i dag er kastesystemet forbudt da det strider mot likestillingsprinsippene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Under ser du et sitat fra Thulasi, hovedpersonen i filmen du snart skal se. Hvilke prinsipper i menneskerettighetserklæringen bryter kastesystemet med? 

Girls like me of a lower cast, have no value. Because I`m born a Dalit, I`m excpected to stay at the bottom. But I dream of a different life

Thulasi i “Light fly, fly high”

Oppgaver etter filmen - individuelt 

 1. På hvilken måte kan man si at menneskerettigheter er tematikken i Light fly, fly high? 
 2. Studer menneskerettighetserklæringen.  Hvilke rettigheter synes du Thulasi blir frarøvet? Begrunn svaret ditt. Dersom du skulle greie deg uten én av disse rettighetene, hvilken hadde det blitt? Begrunn svaret ditt. 
 3. Mens Thulasi er gift, beskriver hun et liv hvor hun er ulykkelig. Hun sier hun ikke får gå i jeans, får ikke ha facebook, får ikke jobbe, får ikke ha telefon og hun får ikke snakke med andre. Hvilke artikler i menneskerettighetserklæringen bryter dette med? Gjelder menneskerettighetene også innenfor et ekteskap?  Dersom du ble tvunget til å leve slik, hvordan hadde du taklet det tror du?
 4. Et av bærekraftsmålene til FN er Likestilling mellom kjønnene, et annet er Mindre ulikhet. De kan du lese om her: 

http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Likestilling-mellom-kjoennene 

http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Mindre-ulikhet 

Likhet mellom kjønn er også et sentralt prinsipp i menneskerettighetene, spesielt artikkel 2. Hvilke utfordringer tror du en ung, kasteløs kvinne i India kan møte på sin vei mot å nå drømmene sine?

Oppgaver etter filmen – refleksjon i grupper, enten som chat eller videosamtale

 1. En ting er hva menneskerettighetene er, men hva ønsker du at menneskerettighetene skal være? Se bort fra menneskerettighetene som allerede eksisterer. Hvilke regler og rettigheter synes du burde gjelde for alle mennesker til alle tider i alle land?
 2. Thulasi valgte å stå imot Sir Karuna og treningssenteret. Det ble en tøff kamp for henne der hun også måtte ofre noe.
  1. Hva tapte hun og hva fikk hun ut av dette?
  2. Synes du hun valgte riktig?
  3. Kan du finne andre eksempler på personer i historien som har ofret noe for seg selv som gir en større gevinst for andre?
 3. Menneskerettighetene har blitt kritisert for å være et vestlig påfunn som ikke tar hensyn til kulturer, normer og tradisjoner i alle land. Menneskerettighetene setter for eksempel individet øverst, mens det i noen kulturer er de religiøse verdiene som er viktigst. Hvilke hensyn er viktigst å ta når man lager universelle regler synes du? Og er det riktig å ha universelle regler? 
 4. Tittelen på filmen er Light fly, fly high. Hva betyr det? Hva kan dette være et bilde på?
 5. I filmen kunne du følge et par fugler som bodde i bur hjemme hos familien til Helenma. Hva kan disse fuglene være et symbol på? 

Interessert i å lese mer om disse temaene? 

Temaside om menneskerettigheter

Temaside om kvinner og likestilling