[[suggestion]]
FN-film - Thank you for the rain
FN-film - Thank you for the rain
 

Forslag til aktiviteter etter filmvisning 

  1. Klimaendringer og gruppesamtale 

Klassen blir delt inn i grupper . I disse gruppene representere du en rolle som på ulike måter må forholde seg til klimaendringene; Ola Normann, Bonde i Kenya, norske politikere og FN.  

  • Les igjennom temasidene om klima
  • Les gjennom temasiden om FNs bærekraftsmål
  • Hvordan påvirker klimaendringene rollen du representerer? De ulike gruppene er presentert i tekstboksene på neste side. Svar på spørsmålene du finner i tekstboksen. 
  • Presenter funnene dine i en videosamtale med de tre andre på gruppa. Diskuter disse funnene opp imot hvem som blir rammet hardest av klimaendringene. Er dette rettferdig? Hvem bør ta ansvar? 

Ola Normann

Finn ut hvor mye i snitt en nordmann slipper ut av CO2 i året og få frem det i presentasjonen. Svaret finner du i nettressuresen "sammenlign land- Norge og Kenya". Hvordan rammer klimaendringene folk flest i Norge i dag og i fremtiden?

Tips: ekstremvære, forurensning, tilgang til mat, reduserte reisemuligheter, flere flyktninger, mye utslipp, varemere hav og havforurensning

Bonde i Kenya

Finn ut hvor mye i snitt en kenyaner slipper ut av Co2 i året og få frem det i presentasjonen. Svaret finner dere i nettressursen sammenlikning av Kenya og Norge.Hvordan rammer klimaendringene en bonde i Kenya? Bruk gjerne Kilasu fra filmen dere har sett som eksempel.

Tips: tørke, ekstremvær, redusert tilgang til vann og mat

Norske politikere

Hvilke klimatiltak er iverksatt i Norge? Hvilke hensyn må tas? Hvilke forpliktelser har vi gjennom FN?

Tips: El-bil-satsingen, økte avgifter. Forpliktelser gjennom Parisavtalen og Bærekraftsmålene, havvindpark og ny teknologi

FN

Finn ut hvor mye i snitt hvert enkelt menneske på jorda kan slippe ut av Co2 årlig for at vi skal nå målene i klimaavtalen. På hvilken måte jobber verdenssamfunnet med klimaendringene? Hvilke tiltak er iverksatt internasjonalt?

Tips: Parisavtalen, bærekraftsmålene og FNs klimapanel

2.Diskusjon  

Denne diskusjonen kan gjøres enten som en klassechat, eller som en videosamtale i mindre grupper. Målet med denne diskusjonen er at klassen skal diskutere hvordan bærekraftsmålene kan bidra til å hindre klimaurettferdighet.  

Klimaendringene rammer urettferdig og utfordrer menneskerettighetene. Dette er grunnleggende forståelse som var viktig i utarbeidelsen av bærekraftsmålene. Bærekraftige miljøhensyn går igjen i alle målene og prinsippet «leave no one behind» ligger til grunn for agendaen, som du leste om på temasiden om FNs bærekraftsmål.  

  • Med utgangspunkt i de 17 bærkraftsmålene, hvordan kan klimatiltak bidra til å nå de ulike målene?  
  • Hvis vi bare kunne velge to av målene, hvilke ville du ha valgt? Klarer gruppa/klassen å bli enige? 
  • Hvordan kan du som enkeltperson og dere som klasse bidra i egne liv til å nå bærekraftsmålene? (Tips: prøv å tenk på mer enn klima og miljø) 

Flere aktuelle nettressurser:  

Temaside om klima: https://www.fn.no/Tema/Klima-og-miljoe/Klimaendringer 

Temaside om bærekraftsmålene: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 

Sammenlikning av Kenya og Norge: https://www.fn.no/Land/Sammenlign-land?country1=306&country2=262 

Menneskerettigheter: https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Menneskerettigheter