Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Undervisning om bærekraftig utvikling

 

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 4 handler om utdanning og skal sikre at elevene får en utdanning som fremmer bærekraftig utvikling.

Da trenger vi en skole som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres.

Ny overordnet del av læreplanen, september 2017

Stortinget vedtok i 2016 at bærekraftig utvikling blir et prioritert flerfaglig tema i nye læreplaner. FN-sambandet er høringsinstans i dette arbeidet.

FN-sambandet jobber for at nye læreplaner skal legge til rette for en helhetlig undervisning om bærekraftig utvikling som viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Det vil være i tråd med FNs definisjon av bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Vi har utviklet egne tverrfaglige læringsressurser for alle skoleslag, og tilbyr kurs for lærere og lærerstudenter over hele landet.

Undervisningsopplegget Bærekraft

FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for alle skoleslag.

Alle oppgavene er utviklet i samarbeid med lærere og elever fra hele landet.

Undervisningsopplegget Bærekraft skal gjøre det lettere å:

 • vise elevene hvordan verden henger sammen
 • engasjere elevene i bærekraftige løsninger
 • utfordre elevenes kritiske sans
 • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling  

Finn læringsressurser for ditt skoleslag:

Bærekraft for barneskole

Bærekraft for ungdomsskole

Bærekraft for videregående

Kurs: Hvordan undervise om bærekraftig utvikling?

FN-sambandet tilbyr kurs i undervisning om bærekraftig utvikling for lærere ved ungdoms- og videregående skoler i hele landet.

Kurset tar utgangspunkt i FNs definisjon av bærekraftig utvikling, som ligger til grunn for nye læreplaner. Vi viser til FNs bærekraftsmål som et verktøy for å undervise om bærekraftig utvikling, og for å gi elevene handlingskompetanse.

Kursdagen varierer mellom faglig påfyll og aktiviteter, og gir:

 • faglig innføring i FNs bærekraftsmål og FNs definisjon av bærekraftig utvikling
 • innsikt i skoleforskning, praktiske eksempler og metoder for undervisning om bærekraftig utvikling
 • trening i å gjennomføre læringsaktiviteter med bærekraftig utvikling som tema

Meld deg på kurs i Oslo 11. desember

Fagdag for lærerutdanningen

FN-sambandet tilbyr et heldagsopplegg som skal ruste lærerstudentene til undervisning for bærekraftig utvikling i skolen.

For at Norge skal lykkes med å nå bærekraftsmål 4 om god utdanning for alle, er lærerutdanningen helt sentral. Lærerutdanninga har også fått nye fagplaner som tematiserer bærekraftig utvikling. Vi jobber for at kunnskap om FNs bærekraftsmål også skal bli en del av kompetanse nyutdanna lærere tar med seg ut i skolen.

Opplegget inneholder en blanding av forelesning og læringsaktiviteter som skal gi studentene:

 • grunnforståelse for FNs bærekraftsmål og prinsippet om bærekraftig utvikling
 • innsikt i skoleforskning, praktiske eksempler og metoder for undervisning om bærekraftig utvikling
 • trening i å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter som fremmer bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling i nye læreplaner

FN-sambandet er engasjert i arbeidet med nye læreplaner og jobber for en skole som fremmer bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap.

FNs bærekraftsmål 4 handler om kvalitet i utdanningen. Det innebærer blant annet at Norge, fram mot 2030, vil måles på hvorvidt nasjonale utdanningsstrategier, læreplaner, lærerutdanningen og elevvurderinger integrerer:

 • utdanning for globalt medborgerskap
 • utdanning for bærekraftig utvikling
 • likestilling
 • menneskerettigheter

Nye læreplaner er et viktig steg på veien til å oppnå dette målet. Stortinget vedtok i 2016 at bærekraftig utvikling blir et prioritert flerfaglig tema i nye læreplaner. Bærekraftig utvikling og demokrati- og medborgerskap er viktige tema i framtidens skole, og kjernen i det FN-sambandet jobber for. Vi er høringsinstans for nye læreplaner og har blant annet levert høringsinnspill til ny overordnet del av læreplanen.

Se FN-sambandets høringsuttalelse

Ny overordnet del ble vedtatt september 2017, og er styrende for det videre arbeidet med fagfornyingsprosessen som nå er i gang.  FN-sambandet har gitt innspill til arbeidet med kjerneelementer i følgende fag: samfunnsfag, naturfag, KRLE, arbeidslivsfag og mat og helse.

Arbeidet med kjerneelementer vil bli avsluttet i januar/februar 2018 og FN-sambandet vil følge prosessen og gi innspill i de to gjenstående høringsrundene. Vi har vektlagt det globale perspektivet i undervisningen, undervisning om bærekraftig utvikling og menneskerettigheter.

For spørsmål eller innspill ta kontakt

Kari Solholm

Seniorrådgiver 22 86 84 00