[[suggestion]]
Undervisning om bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 4 handler om utdanning og skal sikre at elevene får en utdanning som fremmer bærekraftig utvikling.

Undervisningsopplegget "Bærekraft"

FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for alle skoleslag:

Undervisningsopplegget «Bærekraft» skal gjøre det lettere å:

 • vise elevene hvordan verden henger sammen
 • engasjere elevene i bærekraftige løsninger
 • utfordre elevenes kritiske sans
 • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling  

Våre samarbeidspartnere

Oppgavene for barneskolen er utviklet av FN-Sambandet og UNICEF Norge i samarbeid med lærere og elever på mellomtrinnet i barneskolen. En spesiell takk til Gamlebyen skole, Halmstad skole, Skavanger skole, Erdal barneskole, Høyeggen skole, Fjellhamar skole, Hystad skole, Hallagerbakken skole, Ridabu skole og Uranienborg skole, som har vært med på å utvikle oppgavene.

Også oppgavene for ungdomsskolen er utviklet i samarbeid med lærere og elever i målgruppen. De er basert på kvalitative intervjuer og gruppesamtaler med mer enn 100 elever og 45 lærere fra hele landet. En spesiell takk til elever og lærere ved Stokkan ungdomsskole, Børstad ungdomsskole, Hoppern skole, Gran ungdomsskole, Ajer ungdomsskole, Sommerlyst skole og Tromstun skole for innspill, innsikt og råd. Denne delen av prosjektet er støttet av UNESCO-kommisjonen og Den naturlige skolesekken ved Miljødirektoratet.

Oppgavene for videregående skole er også laget med støtte av UNESCO-kommisjonen og Den naturlige skolesekken ved Miljødirektoratet. En spesiell takk til lærere ved Charlottenlund videregående skole, Trondheim Katedralskole, Byåsen videregående skole, Stord videregående skole og Kvaløya videregående skole, som har hjulpet oss med å utvikle oppgavene.

Bærekraftig utvikling i nye læreplaner

En av grunnene til at FN-sambandet tilbyr ressursbanken og undervisningsopplegget "Bærekraft", er at bærekraftsmål nummer fire handler om god utdanning. Målet skal sikre at elevene får en utdanning som fremmer bærekraftig utvikling. Det innebærer blant annet at Norge, fram mot 2030, vil måles på hvorvidt nasjonale utdanningsstrategier, læreplaner, lærerutdanningen og elevvurderinger integrerer:

 • utdanning for globalt medborgerskap
 • utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil
 • likestilling
 • menneskerettigheter
 • freds- og ikkevoldskultur
 • verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling

For å nå bærekraftsmålene trenger vi en skole som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen. Nye læreplaner er et viktig steg på veien til å oppnå dette målet. Stortinget har vedtatt at bærekraftig utvikling blir et prioritert flerfaglig tema i nye læreplaner. I den nye overordnede delen av læreplanene som ble vedtatt i september 2017, heter det blant annet at "Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres".

Bærekraftig utvikling og demokrati- og medborgerskap er viktige tema i framtidens skole, og kjernen i det FN-sambandet jobber for. Vi ønsker at de nye læreplanene skal legge til rette for en helhetlig undervisning om bærekraftig utvikling som viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Dette vil være i tråd med FNs definisjon av bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Vi har derfor vært høringsinstans for nye læreplaner, og levert høringsinnspill til ny overordnet del av læreplanen. Vi har også gitt innspill til arbeidet med kjerneelementer i følgende fag: samfunnsfag, naturfag, KRLE, arbeidslivsfag og mat og helse.

Fagdag for lærerinstitusjoner og lærerstudenter

FN-sambandet tilbyr et heldagsopplegg som skal ruste lærerstudentene til undervisning for bærekraftig utvikling i skolen.

For at Norge skal lykkes med å nå bærekraftsmål 4 om god utdanning for alle, er lærerutdanningen helt sentral. Lærerutdanningen har også fått nye fagplaner som tematiserer bærekraftig utvikling. Vi jobber for at kunnskap om FNs bærekraftsmål også skal bli en del av kompetanse nyutdanna lærere tar med seg ut i skolen.

Opplegget inneholder en blanding av forelesning og læringsaktiviteter som skal gi studentene:

 • grunnforståelse for FNs bærekraftsmål og prinsippet om bærekraftig utvikling
 • informasjon om hvordan bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige elementer i den nye generelle læreplanen og hva det vil si for lærerne
 • innsikt i skoleforskning, praktiske eksempler og metoder for undervisning om bærekraftig utvikling
 • trening i å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter som fremmer bærekraftig utvikling

Ta kontakt med din nærmeste regionavdeling dersom du lurer på om vi kan holde kurs for lærerstudentene deres.

For spørsmål eller innspill ta kontakt

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver Øst 22 86 84 07