Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bærekraft for videregående skole

 

Om opplegget

«Bærekraft» er et tverrfaglig undervisningsopplegg med en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Opplegget består av 13 kreative introduksjonsøvelser og fem heldagsopplegg og prosjektoppgaver tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, norsk, geografi og matematikk.

Anstendig arbeid, framtidens reiseliv, ansvarlig forbruk, internasjonale konflikter,  globale maktstrukturer og lokal klima- og miljøpolitikk er blant temaene som tas opp i «Bærekraft». Alle oppgavene ligger åpent tilgjengelig på nett, og kan brukes som en ressursbank gjennom hele året.

Undervisningsopplegget skal gjøre det lettere for deg å:

  • vise elevene hvordan verden henger sammen
  • engasjere elevene i bærekraftige løsninger
  • utfordre elevenes kritiske sans
  • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling  

Samarbeid med lærere

Alle oppgavene er utviklet i samarbeid med lærere på Charlottenlund videregående skole, Stord vidaregåande skule, Bjertnes videregående skole og Trondheim Katedralskole. Innholdet er basert på kvalitative intervjuer og gruppesamtaler med mer enn 40 lærere fra hele landet.

Prosjektet er støttet av UNESCO-kommisjonen og Den naturlige skolesekken ved Miljødirektoratet.

Undervisning om bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling.

Verdens lærere har fått en spesielt viktig rolle i FNs bærekraftsmål gjennom delmål 4.7, som går ut på å sikre at elevene får en utdanning som fremmer bærekraftig utvikling. Det er ingen enkel oppgave.

Det komplekse globale samspillet mellom sosiale forhold, økonomi og miljø kan være krevende å kommunisere i klasserommet. Men skal elevene kunne bidra til en bærekraftig utvikling, så er det helt nødvendig å forstå hvordan verdens utfordringer henger sammen.

Bærekraft i nye læreplaner

Stortinget vedtok høsten 2016 at bærekraftig utvikling blir et prioritert flerfaglig tema i nye læreplaner.

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres.

Ny overordnet del, september 2017

Undervisningsopplegget "Bærekraft" skal gjøre det lettere å være i forkant av nye læreplaner. Forståelsen for hvordan ulike utfordringer henger sammen i et større verdensbilde er noe av kjernen i undervisning om bærekraftig utvikling, og det finnes en rekke faglige innganger i dagens læreplaner som gir rom for dette.

Innhold og oppbygging

Opplegget består av 13 kreative introduksjonsøvelser og fem heldagsopplegg og prosjektoppgaver tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, norsk, geografi og matematikk. Oppgavene bruker tematiske innganger fra læreplanen og skal gjøre det lett for læreren å undervise om bærekraftig utvikling gjennom hele året uten at det går utover årsplanene.

Alle oppgavene kan brukes tverrfaglig, og har som mål å vise sammenhengene mellom:

  • lokale, nasjonale og globale utfordringer
  • sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø
  • individ og samfunn

Oppgavene er utformet for å utvikle elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling, og skal gi elevene trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing. Alle oppgavene inkluderer lærerveiledninger og egne elevsider.

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 

1. Introduksjonsøvelser

En ressursbank med 13 korte introduksjonsøvelser for en morsom og annerledes start på undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Noen av oppleggene går over flere timer, og kan brukes alene som en introduksjon til et større opplegg eller temauke om bærekraftig utvikling.

De kortere øktene varierer i både omfang og vanskelighetsgrad, og vi anbefaler å bruke dem i kombinasjon med andre oppgaver i opplegget.

2. Heldagsopplegg: Tekstilfabrikken

Et heldagsopplegg om anstendig arbeid og bærekraftig utvikling, med tekstilindustrien i Kambodsja som setting. Opplegget gir elevene innblikk i aktuelle interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i et lavkostland. Sentralt i opplegget er rollespillet Tekstilfabrikken, hvor elevene spiller ulike parter i arbeidslivet ved en tekstilfabrikk i Kambodsja.

Oppgaven er utviklet i samarbeid med Ida Kristine Molstad Johnsen ved Bjertnes videregående skole, og en fin inngangsdør for å jobbe videre med undervisning om bærekraftig utvikling, arbeidsliv, globalisering, etisk handel, forbruk og FNs bærekraftsmål.

3. Bærekraftige reiser

En heldagsopplegg om hvordan vi reiser, og hvilken innvirkning det kan ha på en bærekraftig utvikling.

Vi reiser mer enn noen gang, både kort og langt.  Det setter sine spor på både mennesker og kloden. Den første delen av opplegget går ut på at elevene skal sammenligne energibruken ved ulike transportmidler gjennom å følge en familie fra Oslo S til Bergen. I de siste timene skal elevene reflektere over hvordan vi vil reise i fremtiden, ved å se på utviklingstrekkene de siste tiårene og gjøre en analyse av de nasjonale og lokale transportpolitiske utfordringene.

Oppgaven er tilpasset kompetansemål i naturfag og matematikk, og er utviklet i samarbeid med Øystein Djuve ved Stord vidaregåande skule. 

4. Min lavutslippskommune

En prosjektoppgave hvor elevene skal vurdere hvordan kommunens klima- og miljøplaner bidrar til å nå målene om å bli et bærekraftig lavutslippssamfunn innen 2030.

Målet med oppgaven er å engasjere elevene i sitt eget lokalmiljø, og øke forståelsen av hvordan lokale og globale tiltak spiller sammen. Det skal også utfordre dem til å tenke over hvordan klimaspørsmål spiller sammen med andre arbeidsområder i samfunnet.

Oppgaven er tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, norsk og geografi og er utviklet i samarbeid med Geir Arne Kjønstad ved Charlottenlund videregående skole.

5. Mine bærekraftsmål

En tverrfaglig prosjektoppgave hvor elevene skal lage sine egne bærekraftsmål og forsøke å nå dem.

Å forstå sammenhengen mellom individuelle handlinger og strukturelle endringer er noe av kjernen i bærekraftig utvikling.

Denne oppgaven handler derfor om å bevisstgjøre eleven på egne valg, og sette valgene inn i en større global sammenheng. Dette gjør vi ved å koble de individuelle handlingene deres direkte til utvikling på FNs bærekraftsmål, og få dem til å reflektere over hvordan det lokale, nasjonale og globale samfunnet tilrettelegger for en bærekraftig livsstil. Oppgaven er utviklet i samarbeid med Vibeke Gilje Sanne ved Charlottenlund videregående skole.

6. FN-film fra Sør: Even the rain

Er det likhetstrekk mellom maktforholdene i verden i dag og koloniseringen som foregikk på Colombus sin tid? Film fra Sør og FN-sambandet samarbeider om å arrangere gratis visning av den prisbelønte filmen "Even the rain", med tilhørende undervisningsopplegg.

Filmen er en sterk og billedlig fortelling om maktforhold mellom lokalbefolkningen i Bolivia og de som kommer utenfra. Den er også et bilde på hvordan maktstrukturer fører til en skeiv fordeling av ressurser i verden i dag og om hvordan de fattige blir fattigere og de rike blir rikere. Ta kontakt med ditt lokale distriktskontor for å avtale visning.

Spørsmål eller innspill til undervisningsopplegget? Ta kontakt!