Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bærekraftige reiser
Fag:
Matematikk, Naturfag
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø

Introduksjon

Vi reiser mer enn noen gang, både kort og langt.  I følge Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) så var 1,2 milliarder på en internasjonal reise i løpet av 2016. Til sammenligning var det 674 millioner turister på reise i år 2000. Det setter sine spor på både mennesker og kloden.

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

FNs bærekraftsmål 12

Transportøkonomisk institutt (TØI) har i rapporten «Framskrivinger for persontransport i Norge 2016- 2050» laget noen prognoser for hvordan dette vil utvikle seg videre i Norge.

Rapporten konkluderer blant annet med følgende: «Antall reiser beregnes å øke omtrent i takt med befolkningen i analyseperioden, med høyest vekst for bilførerturer og flyreiser, lavest for sykkelturer. Forventet demografisk utvikling, med økende andel eldre, er et viktig element i denne utviklingen, i tillegg til det som forutsettes utbygd av infrastrukturtiltak. Transportarbeidet øker mer enn antall turer, noe som skyldes at antall lange turer øker mer enn de korte turene. Til sammen beregnes antall turer å øke med nærmere 29 prosent fra 2016 til 2050, mens motorisert transportarbeid i samme periode øker med 35 prosent.»

Hvilken innvirkning har reisevanene våre på en bærekraftig utvikling, og hvordan vil vi reise i framtiden?

Oppgaven er utviklet i samarbeid med Øystein Djuve ved Stord vidaregåande skule, og er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget "Bærekraft".

Oppgaven

Dette er et heldagsopplegg hvor elevene skal følge en familie på to voksne og to barn fra Oslo S til Bergen. De skal sammenligne energibruken ved bruk av bil, buss, tog og fly for familien. Ved å bruke energibegrepet i beregningene kan man bli kjent med en fornuftig og mye brukt parameter i fremstilling av ulike typer transport.

Oppgaven skal gi elevene håndfaste data som vil gjøre det lettere å reflektere rundt problemstillinger knyttet til økt persontransport. De blir kjent med viktige begreper som personkilometer, transportarbeid og energibruk som vil gjøre det lettere å delta i samtaler om temaet og ytre seg med større klarhet.

Den siste delen av opplegget handler om å reflektere over hvordan vi vil reise i framtiden, ved å se på utviklingstrekkene de siste tiårene, status i dag, samt ambisjonene i FNs bærekraftsmål og Nasjonal transportplan 2018-2029. Dagen avsluttes med en analyse av de lokale transportpolitiske utfordringene, hvor elevene skal vurdere hvilke kjernesaker de ville hatt dersom de hadde bidratt i en regional transportplan for 2018-2029. Målet er

Undervisningsopplegget kan være med på å øke forståelsen for sammenhengen mellom bærekraftsmål 12 om «Ansvarlig forbruk og produksjon», bærekraftsmål 7 «Ren energi for alle» og bærekraftsmål 11 om «Bærekraftige byer og samfunn».

Oppgaven er delt inn i to hoveddeler:

 1. Sammenlign transportmidlene (2-3 timer)
 2. Reiser i fremtiden (3-4 timer + hjemmearbeid

Kompetansemål

Kompetansemål for "Bærekraftige reiser"

Naturfag

 • skilje mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av eigne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon frå ulike kilder
 • kartlegge eigne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

Matematikk

1P

 • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
 • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
 • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskapar som er formålstenlege, og vurdere kor usikre målingane er

1T

 • tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innhaldet i ulike tekstar
 • vurdere, velje og bruke matematiske metodar og verktøy til å løyse problem frå ulike fag og samfunnsområde og reflektere over, vurdere og presentere løysingane på ein formålstenleg måte
 • omforme ei praktisk problemstilling til ei likning, ein ulikskap eller eit likningssystem, løyse det matematiske problemet både med og utan digitale verktøy, presentere og grunngje løysinga og vurdere gyldigheitsområde og avgrensingar


Ressurser

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!