[[suggestion]]
FN-avis
Fag:
KRLE, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn, 5-7 trinn
Tema:
Arbeidsliv, FN, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Valgfritt, fra timer til uker

FN-avis er en digital avis hvor elevene får utfolde seg både faglig og kreativt. Som lærer kan du selv velge om dere vil lage en avis for hele skolen, en pr. klasse, eller dere kan lage flere aviser pr. klasse.

Tema

Tema for FN-avis 2018/2019 er rettigheter, bærekraft og maktforhold i arbeidslivet, og FNs arbeid for dette gjennom ILO. Det finnes mange måter å tilnærme seg dette store temaet på, og her står avisredaksjonene fritt til å velge sin vinkling. For eksempel kan avisene handle om:

 • FNs arbeidslivsorganisasjon ILO, som har 100 års jubileum i 2019
 • Rettighet i arbeidslivet (generelt eller i et land)
 • Barnearbeid
 • Bærekraftighet i arbeidslivet eller i en spesifikk industri
 • Bærekraftsmål 8; anstendig arbeidsliv og økonomisk vekst og bærekraftsmål 12; ansvarlig forbruk og produksjon.
 • Hvordan kan klær være så billig, og hvilke konsekvenser får det for miljø og arbeidsvilkår?
 • Fagforeninger

 

Dette er bare noen eksempler. Dere velger selv hva dere vil skrive om så lenge det er innenfor temaet. Dersom noen ønsker å bruke FN-avis i et språkfag er det ok, så lenge det skrives om det samme temaet. Da bedømmer vi etter beste evne.

Påmelding

Gå til skoleaviser.no, og klikk på Innhold i toppfanen. Deretter klikker dere på FN-avis 2018/2019, som kommer opp som et valg. Der ligger det en artikkel som heter Slik oppretter du din FN-avis. Ved å følge denne beskrivelsen, er det enkelt å komme i gang med å opprette avisen deres. Dersom noe likevel skulle være uklart, kan dere kontakte infoinnocode@gmail.com som kan hjelpe dere videre.

Tidsrom

Avisene skal være ferdige innen 3. mai 2019, som er FNs pressefrihetsdag. Det er fullt mulig å opprette og jobbe med FN-avis allerede fra høsten 2018, men vinnerne kåres i mai 2019. Det er ikke nødvendig å gjøre noe spesielt for å levere inn avisene, men etter 3. mai begynner vi å lese gjennom dem, så da må de være ferdige. Husk å huke av for FN-avis når avisa opprettes, ellers vil ikke vi finne dem.

Konkurranse

Beste avis i hvert skoleslag (barneskole, ungdomsskole, vgs) premieres med kr 5000 til klassekassa!

Beste avis kåres ut fra en totalvurdering av i hvilken grad elevene har:

 • skrevet egne tekster innenfor temaet
 • tatt egne bilder / brukt bilder på en god (og lovlig) måte
 • vært nøye med bildekreditering og kildehenvisning
 • brukt flere ulike sjangere i avisen
 • vist kreativitet
 • laget en innbydende layout

Vinnere 2017/2018

Barneskoler: Rett skal være rett (Danvik skole)

Ungdomsskole: Menneskenes rett (Ajer ungdomsskole)

Videregående skole: Fritt fram (Røyken vgs)

Mer enn 40 aviser ble produsert dette skoleåret, og det var ikke lett for juryen å kåre vinnerne. Tusen takk til alle som deltok på FN-avis i år! For å se alle avisene som ble laget kan du gå inn på denne siden. Klikk der det står FN-avis i gult oppe til venstre. De tre vinnerne vil få tilsendt en inngravert pokal. Vi gratulerer!

Juryens begrunnelse

 • Vi vil gjerne gratulerer mellomtrinnet på Danvik Skole, som har laget den beste FN-avisa for barneskoler. Avisa RETT SKAL VÆRE RETT svarer godt på temaet, som i år var menneskerettigheter. Innenfor dette temaet har redaksjonen og resten av journalistene på Danvik Skole laget en mangfoldig og lesverdig avis.

  Forsiden har en enkel, men kraftfull grafikk, med tegninger og bilder og ordene «krig- sult – skole». På denne måten inspireres leserne til å tenke på utdanning som en god global strategi for å styrke menneskerettighetene.  Innholdet er godt og variert, og vi vil gjerne trekke fram kryssord, bokanmeldelse og en kort novelle om folkemord, i tillegg til faktaartikler. Noe som kunne løftet avisa ytterligere er om redaksjonen hadde brukt flere egne bilder eller tegninger som illustrasjoner.

  For å oppsummere har Danvik skole med «RETT SKAL VÆRE RETT» fått fram mange nyanser om menneskerettigheter.

 • Vi vil gjerne gratulere Ajer ungdomsskole, med avisa Menneskenes rett, som vinner av FN-avis 2018! Det betyr at Ajer klarte å forsvare tittelen, ettersom de også vant i 2017. Imponerende!

  Avisa Menneskenes rett er variert og innholdsrik, og svarer godt på oppgavens tema som var menneskerettigheter. Redaksjonen har gjort seg flid med å lage en egen logo for avisa, og menyen er oversiktlig og brukervennlig. Avisa inneholder blant annet videoer, rap, dans, kryssord, kahoot og tegneserier, i tillegg til faglige artikler. Vi liker også at de har skilt artikler og leserinnlegg/meninger i menyen. Det er også fint at redaksjonen har presentert seg selv, og hvordan de har jobbet med prosjektet.

  Alt i alt er dette en avis som gir et profesjonelt inntrykk og har et solid innhold. Dersom vi skulle trukket fram noen forbedringsmuligheter måtte de vært å være enda mer nøye med bildebruk og -kreditering, selv om vi ser at redaksjonen har tenkt på det. Menneskenes rett vant i sterkt konkurranse med blant andre Ytre og Nedenes Tidende.

 • Elevene bak FRITT FRAM har levert en innholdsrik og svært variert nettavis med et bredt utvalg tekster innenfor tema menneskerettigheter. Avisen har velskrevne og informative artikler som tar for seg forhold i både inn- og utland, og skribentene skiller tydelig mellom fag- og meningsartikler. Det er også positivt at de aller fleste artikler har benyttet seg av mer enn én kilde. Gjennom videoer, dikt, anmeldelser og informasjonsgrafikk tilbys leseren dessuten flere ulike sjangre å velge mellom for å lære mer om temaet.

  Avisens layout og visuelle fremstilling er tiltalende og oversiktlig. Bruk av form og farger gir et godt førsteinntrykk, og det er enkelt for leseren å navigere i menyen.

  Sammensetningen av tekst og bilder er god. I samtlige bidrag i avisen utfyller bilde og tekst hverandre, noe som gir leseren en behagelig opplevelse. Bildekreditering og kildehenvisninger er utført på en tilfredsstillende måte, selv om der finnes små glipper.

  Alt i alt er FRITT FRAM en FN-avis av høy kvalitet som gir rom for både læring, underholdning og refleksjon. Journalistene klarer med stødig hånd å engasjere leseren, og når siste «side» er lest gleder man seg til neste utgivelse!

 

 

Kompetansemål

Kompetansemål 5.-7. trinn

Norsk

 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler
 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder

Samfunnsfag

 • diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta
 • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk
 • skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder
 • gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane
 • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

KRLE

 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem


Kompetansemål 8.-10. trinn

8.-10. trinn

Norsk

 • orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget
 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

Samfunnsfag

 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
 • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

KRLE

 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder


Kompetansemål vgs

Norsk (VG 1)

 • vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

Samfunnsfag (VG 1 og VG 2)

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Norsk (VG 2)

 • skrive tekster med klar hensikt og god struktur og sammenheng
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Sosialkunnskap (VG 2 og VG 3)

 • beskrive menneskerettighetssituasjonen i Norge og drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
 • vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter (VG 2 og VG 3)

 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner
 • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet
 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk

Norsk (VG 3)

 • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning


Nyttige lenker

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg

Mette Bjerkaas

Mette Bjerkaas

Regionleder Øst 95 80 66 89
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere