[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Even the rain
Fag:
Historie, Naturfag, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Fattigdom og utvikling
Tidsbruk:
Arbeid i forkant: 1 skoletime (45 min). Innledning og filmvisning: 2 timer (120 min). Etterarbeid: 1-2 skoletimer (45-90 min)

Introduksjon

Undervisningsopplegget består av:

 • en elevside med informasjon om filmen, personkart over karakterene i filmen og en innføring i verdens maktforhold, vannkrigen i Cochabamba og Christoffer Columbus. Elevene jobber med dette før filmvisningen.
 • filmvisning med innleder fra FN-sambandet
 • arbeids- og refleksjonsoppgaver til bruk i klasserommet etter filmvisning

FN-sambandet anbefaler at undervisningsopplegget som beskrives i denne lærerveiledningen gjennomføres i sin helhet slik at elevene får best mulig utbytte av filmen.

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film, tekst og oppgaver vil lære:

 • om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
 • om maktforhold og fordeling av ressurser

Opplegget er del av undervisningsopplegget Bærekraft, som inneholder 18 tverrfaglige oppgaver om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for videregående skole.

Om filmen

Et spansk filmcrew drar til Bolivia for å lage en spillefilm om da Christoffer Columbus kom til Latin-Amerika i 1502. Filmen de lager skal vise hvordan Columbus og hans menn utnyttet lokalbefolkningen for å tjene seg rike på gull. Samtidig følger vi den parallelle historien som handler om innbyggerne og skuespillerne i byen Cochabamba og deres kamp mot staten og multinasjonale selskaper som privatiserer vannet. Privatiseringen fører til en prisøkning på vann på 200 til 300 prosent over noen få måneder. Mange av skuespillerne og resten av lokalbefolkningen godtar ikke dette. «What more will they take from us? Even the rain that falls on our head? » De går inn i voldsomme demonstrasjoner, som ikke bare setter filminnspillingen i fare, men også deres eget liv og helse.

Filmen er en sterk og billedlig fortelling om maktforhold mellom lokalbefolkningen og de som kommer utenfra. Den er også et bilde på hvordan maktstrukturer fører til en skeiv fordeling av ressurser i verden i dag og om hvordan de fattige blir fattigere og de rike blir rikere.

Praktisk gjennomføring

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen er det utarbeidet elevtekst, arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig.

Påmelding og pris

FN-film fra Sør tilbys til FN-skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Tilbudet gjelder kun for medlemsskoler. Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning. (kontaktinformasjon nederst på siden)

Les mer om det å bli medlemsskole. 

Del 1: Før filmvisningen

Elevene leser teksten på elevsiden og gjør refleksjonsoppgavene. Deretter studerer de oversikten over personene i filmen. Dette vil gjøre det lettere å følge med på handlingen.

Del 2: Visning av filmen

 • En representant fra FN-sambandet kommer til skolen for å holde en kort introduksjon (10-15 min) om Even the rain og om maktforhold og fordeling av ressurser.
 • Filmen varer i 1 time og 44 minutter.

Del 3: Etter filmvisningen

 • Tema: Maktforhold og fordeling av ressurser
 • Tid: 2x45 minutter
 • Elevene jobber med oppgavene på elevsiden. De trenger PC med tilgang til internet.
 • Elevene jobber sammen to og to med oppgavene. Læreren oppsummerer med elevene i plenum på slutten av arbeidsøkten.

Fordypning til læreren

Temaside om FNs bærekraftsmål

Temaside om fattigdom

 Temahefte om vannsituasjonen i Latin-Amerika , utarbeidet av Latinamerikagruppen

Kompetansemål

Kompetansemål Even the rain

Samfunnsfag

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad
 • gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar
 • diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Naturfag

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Historie

 • presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område, sett fra ulike perspektiver


For spørsmål eller bestilling, ta kontakt:

Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Arne Øi

Arne Øi

(Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34
Kine Olsen

Kine Olsen

(Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

(Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere