[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Mustang
Fag:
Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Arbeid i forkant: 1 skoletimer (45-90 min) Innledning og filmvisning: (2 timer) Etterarbeid: 1-3 skoletimer (45-90 min)
Forberedelser:
Elevene trenger PC med tilgang til internett. PC og projektor til filmvisning.

Påmelding og pris

FN-film fra Sør er en gratis læringsaktivitet som kun tilbys til skoler som er registrerte FN-skoler. Kontakt ditt lokale kontor for å avtale visning (kontaktinformasjon nederst på siden).

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Praktisk gjennomføring

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Tilbudet gjelder fra 1. oktober 2019 til 30. april 2020. Før filmen holder vi en innledning som gir elevene et bakteppe for handlingen de skal se. I tillegg til filmen er det utarbeidet arbeidsoppgaver og lærerveiledning slik at gjennomføringen for læreren blir enklest mulig.

Til skoler med særlig lang reisevei tilbyr vi dette også som et digitalt skolebesøk. For mer informasjon om den muligheten, kontakt ditt lokale kontor. Kontaktinformasjon nederst på siden. 

Introduksjon

Undervisningsopplegget består av:

 • Informasjon om filmen
 • Oppgaver som gjøres i forkant av visning
 • Filmvisning med innledning fra FN-sambandet
 • Arbeidsoppgaver til bruk i klasserommet etter filmvisning

Elever som går gjennom hele undervisningsopplegget med film og oppgaver vil lære om:

 • FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
 • FNs menneskerettighetskonvensjoner
 • likestilling idag - i Norge og i andre land

Om filmen

Det er siste skoledag før sommerferien. I en landsby nord i Tyrkia leker Lale og hennes fire søstre uskyldig og lykkelig med gutter på stranda. Etter å ha blitt observert av en kritisk nabokone blir søstrene beskyldt for å bringe skam på familien og familiens ære. Jentene blir satt under et strengt regime der fri lek blir byttet ut med streng kontroll, og skolegang byttet ut med husmorskole bak låste dører.

Mustang er en film om fem søstre som på hver sin måte opplever, og reagerer på, hvordan sterke tradisjoner og strenge kjønnsroller begrenser livene deres. Det er en varm film om et sterkt søsterskap, som både beveger og engasjerer.

Mustang kan sees som ren underholdning, en historie om fem søstre som må løse en rekke utfordringer for å oppnå frihet for seg selv. Filmen kan også sees som en kritikk av den urett mange kvinner rundt om i verden opplever.

Del 1: Før filmvisningen

Dette undervisningsopplegget vil gjøre elevene kjent med tematikken kvinner, likestilling og menneskerettigheter. Det kan gi elevene et nyttig tematisk bakteppe for å se filmen Mustang.

 • Hva: Elevene skal gjøre seg kjent med Bærekraftsmål 5 – likestilling mellom kjønnene og hvordan kvinners rettigheter blir omtalt i menneskerettighetene.
 • Tid: ca. 45 min. Kan tilpasses av den enkelte lærer.
 • Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett.
 • Mål med oppgaven: Eleven skal få et overblikk over FNs erklæringer og konvensjoner som har med likestilling og menneskerettigheter å gjøre.
 • Gjennomføring: Oppgaven er todelt. I oppgave 1 skal eleven kobles på begreper som har med likestilling og rettigheter å gjøre. I oppgave 2 skal elevene bli kjent med ulike erklæringer, konvensjoner og rettigheter som er knyttet til temaene kvinner og likestilling (Tips: FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Kvinnekonvensjonen, Resolusjon 1325, FNs Bærekraftsmål). Dere kan alternativt velge å gjøre en av oppgavene.

Del 2: Visning av filmen

 • Hva: En representant fra FN-sambandet kommer til skolen eller kinoen for å holde en kort introduksjon (10-15 min) om FN, FNs kvinnekonvensjon, menneskerettigheter og om Mustang.
 • Tid: 120 minutter (15 minutter innledning og 93 minutter filmvisning).
 • Utstyr til visning på skolen: PC med internett og projektor.

Del 3: Etter filmvisningen

 • Hva: Menneskerettigheter og likestilling
 • Tid: 1 – 3 timer, avhengig av hvor mange oppgaver dere velger å gjøre
 • Utstyr: Elevene trenger PC med tilgang til internett.
 • Gjennomføring: I denne delen av opplegget skal elevene arbeide med oppgaver. Du velger selv om oppgavene gjennomføres individuelt, i par eller i grupper, men et forslag er at første oppgave gjøres skriftlig og individuelt, mens andre oppgave gjøres muntlig i full klasse. Vi har lagt inn ulike ressurssider der elevene må lete og utforske for å finne svar. 
 • Fordypningsoppgave: Dersom dere har ønske om og mulighet til å bruke mer tid på dette opplegget, er dette en fin oppgave å jobbe med. Eventuelt kan elever som blir fort ferdig med de øvrige oppgavene jobbe med denne. Vi ønsker at elevene skal bruke det de har lært om menneskerettigheter og likestilling, og gjøre en sammenligning av likestillingen i Norge og ett annet land. Denne oppgaven kan fungere godt som en vurderingsoppgave, og kan tilpasses deres egne vurderingskriterier.

Kompetansemål

Relevante kompetansemål

Samfunnsfag

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisningar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale og globale problem og drøfte ulike løysings forslag munnleg og skrftleg med presis bruk av fagomgrep
 • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Politikk og menneskerettigheter

 • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreforme
 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
 • forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner

Norsk

 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon

Nye læreplaner

Dette undervisningsopplegget inngår i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling og passer derfor også godt inn i de nye læreplanene.Les mer:

For spørsmål eller bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere