[[suggestion]]
FN-film fra Sør - Mustang

Om filmen

Det er siste skoledag før sommerferien. I en landsby nord i Tyrkia leker Lale og hennes fire søstre en uskyldig og lykkelig lek med gutter på stranda. Etter å ha blitt observert av en kritisk nabokone blir søstrene beskyldt for å bringe skam på familien og familiens ære. Jentene blir satt under et strengt regime der fri lek blir byttet ut med streng kontroll, og skolegang byttet ut med husmorskole bak låste dører.

Mustang er en film om fem søstre som på hver sin måte opplever, og reagerer på, hvordan sterke tradisjoner og strenge kjønnsroller begrenser livene deres. Det er en varm film om et sterkt søsterskap, som både beveger og engasjerer.

Oppgaver før filmvisning

Oppgave 1 - Begrepslæring

  1. Tegn fire sirkler, en i hvert hjørne, på et ark og skriv ett ord i hver sirkel: Rettighet, Erklæring, Konvensjon, Likestilling. I to minutters stillhet skal du lage deg et tankekart over de fire begrepene. Skriv ned tanker, definisjoner, assosiasjoner, eksempler o.l.
  2. I grupper på tre til fire skal dere sammenligne hverandres tankekart. Hva er likt og hva er ulikt? Fyll inn de nye tankene i ditt eget tankekart.
  3. Gruppa skal velge ett av begrepene dere skal utforske videre på www.fn.no og i andre aktuelle og troverdige kilder. Hva er definisjonen? Finnes det ulike tolkninger av begrepet? Finn fram til gode eksempler. Presenter eventuelt funnene for klassen.

Oppgave 2 – Kvinners rettigheter

Lag en oversikt, gjerne ved hjelp av en tidslinje, over viktige FN-erklæringer og -konvensjoner som har med kvinner og kvinners rettigheter å gjøre. Pass på at du får med noe av hovedinnholdet fra de ulike konvensjonene, også kalt avtalene.

Oppgaver etter filmvisning

Menneskerettigheter - skriftlig

  1. Forklar kort hva som står i FNs menneskerettighetserklæring.
  2. Hva er forskjellen på menneskerettighetserklæringen og menneskerettighetskonvensjoner?
  3. Hvem har rettigheter, og hvem har plikter ifølge menneskerettighetskonvensjonene?
  4. En ting er hva menneskerettighetene er, men hva ønsker du at menneskerettighetene skal være? Se bort fra menneskerettighetene som allerede eksisterer. Hvilke regler og rettigheter synes du burde gjelde for alle mennesker til alle tider i alle land?

Mustang og menneskerettigheter – diskuter i klassen

  1. Hvilke rettigheter mener du søstrene i «Mustang» ikke får oppfylt? Begrunn svarene.
  2. Hvem mener du har ansvaret for at søstrene får oppfylt rettighetene sine? Familien? Myndighetene i Tyrkia? FN? Andre? Begrunn svarene.
  3. Tittelen på filmen er «Mustang». Hva er en mustang? Hvorfor har regissøren valgt denne tittelen, tror du?

Ressurser til oppgavene

Fordypningsoppgave: FNs bærekraftsmål 5

Ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene.

Studer Norge og ett annet land og skriv en tekst (500-1000 ord) der du sammenligner statistikk og opplysninger som har med likestilling og kvinners levekår å gjøre. Bruk funnene dine når du til slutt skal drøfte hvordan innvirkning du tror det kan ha for demokratiet i de to landene.

 

Les mer:

For spørsmål eller bestilling, ta kontakt:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27