Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Heldagsopplegg: Tekstilfabrikken
Fag:
Geografi, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Arbeidsliv, Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Heldagsopplegg (6,5 timer i alt, uten å beregne pauser)
Forberedelser:
Gå gjennom ppt for opplegget, og bestill FN-sambandet til å gjennomføre rollespill (om du ikke vil gjøre det selv)

Introduksjon

Anstendig arbeid er en av de viktigste veiene ut av fattigdom. Hvis vi skal gjøre den økonomiske globaliseringen mer inkluderende og rettferdig, er det avgjørende å skape arbeidsplasser av god kvalitet.

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

FNs bærekraftsmål 8

Dette er et heldagsopplegg som gir elevene innblikk i aktuelle interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i et lavkostland.

Målet med opplegget er at elevene skal forstå hva anstendig arbeid innebærer, og hvilken rolle det spiller i en bærekraftig utvikling. Sentralt i opplegget er rollespillet Tekstilfabrikken, hvor elevene spiller ulike parter i arbeidslivet ved en tekstilfabrikk i Kambodsja. Vi i FN-sambandet kan komme til din skole og gjennomføre rollespillet, eller du kan gjøre det selv ved å følge vår veiledning.

Gjennom opplegget får elevene kjennskap til utfordringer, muligheter og dilemmaer ved globale produksjonsprosesser, internasjonal handel og problemstillinger knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked og økonomisk- og sosial ulikhet. Hvilken rolle FNs arbeidsorganisasjon (ILO) kan spille i arbeidskonflikter, blir også illustrert.

FNs bærekraftsmål skal utrydde ekstrem fattigdom, utjevne sosiale ulikheter og skape en bærekraftig utvikling innen 2030. Dette opplegget er med på å illustrere sammenhengen mellom flere ulike bærekraftsmål, og tar spesielt for seg mål 8 om anstendig arbeid, mål 10 om ulikhet, mål 5 om likestilling og mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Elevene får trent på å sette seg inn i andres situasjon, formulere og presentere argumenter, muntlig presentasjon og faglig refleksjon.

Praktisk gjennomføring

Det er laget en Power Point-presentasjon til opplegget som kan brukes for å lede elevene gjennom dagen. (lenke nederst på siden) 

Heldagsopplegget varer cirka 6,5 timer til sammen (uten pauser), og er delt inn i fire deler:

 • Del 1: Hva er anstendig arbeidsliv? (120 min)
 • Del 2. Rollespillet Tekstilfabrikken (90 min)
 • Del 3. Ansvarlig produksjon og forbruk (120 min)
 • Del 4. Oppsummering og refleksjon (60 min)

Opplegget er utviklet i samarbeid med Ida Kristine Molstad Johnsen ved Bjertnes videregående skole, og er en del av undervisningsopplegget Bærekraft.

Oppgaven er en fin inngangsdør for å jobbe videre med undervisning om bærekraftig utvikling, arbeidsliv, globalisering, etisk handel, forbruk og FNs bærekraftsmål. Den krever ingen forarbeid eller forkunnskaper hos elevene.

Del 1: Hva er anstendig arbeid? (60 min)

Begynn den første introduksjonsøkta med å spørre klassen hvor mange som har jobb, hvor lenge de har jobbet, hvor ofte de jobber og hvorfor de jobber.

1A: Hva mener du er de viktigste rettighetene for en arbeidstaker?

Del elevene inn i par og be elevene rangere de ulike rettighetene som er vist på storskjermen fra minst til mest viktig. Det kan være lurt å gå gjennom de ulike rettighetene sammen med elevene, for å sikre at alle forstår hva de innebærer.

Få lønn som avtaltFå lønn til avtalt tid
At det er tre parter i arbeidslivetMulighet for å organisere seg i en fagforening
Fysisk sikkerhet på arbeidsplassenFå en levelønn (en lønning du kan overleve på)
Tilgang til sosial sikkerhet(trygder ved tap av arbeid eller ved sykdom)Betalt lunsj og mulighet for pauser
Godt psykososialt arbeidsmiljøVarierte og spennende arbeidsoppgaver
Mulighet til å klatre oppover i systemetMulighet til å være med å bestemme over arbeidsforholdene dine
En arbeidsmiljølovEn arbeidsmiljølov som overholdes

Gi elevene maksimalt tre minutter på denne oppgaven, før du ber dem sette seg sammen med et annet par og diskutere/sortere på nytt i fem minutter. Når alle er ferdige oppsummerer dere felles de mest og minst viktige rettighetene. Denne oppgaven skal gjøres på slutten av dagen igjen, så den felles oppsummeringen trenger ikke å være lang.

1B: Anstendig arbeidsliv

Bruk noen minutter på å introdusere prinsippet om anstendig arbeid for klassen, med FNs bærekraftsmål 8 som bakteppe (se ppt).

Tenk og snakk: Hvorfor tror dere anstendig arbeidsliv er en del av FNs bærekraftsmål?

Se gjerne denne filmen fra ILO om hvorfor anstendig arbeid er del av FNs bærekraftsmål i etterkant av diskusjonen.

FNs arbeidsorganisasjon ILO har laget en introfilm der de beskriver hvorfor anstendig arbeid og sosial sikkerhet er del av det å oppnå FNs bærekraftsmål. Anstendig arbeid gjør at samfunn utvikler seg mer rettferdig, inkluderende og bærekraftig.

1C: Sweatshops

Dokumentarserien «Sweatshop» følger tre norske ungdommer som reiser til Kambodsja for å prøve å jobbe på en tekstilfabrikk. Serien er produsert av Aftenposten, og har blitt sett av millioner av mennesker over hele verden.

Vi anbefaler å se denne episoden sammen med klassen, og bruke det som utgangspunkt for en samtale i etterkant:

Diskuter i klassen:

 • Hvordan passer tekstilarbeidernes situasjon inn med definisjonen av et anstendig arbeidsliv?
 • Arbeiderne demonstrerer for å øke lønningene sine. Hva er egentlig forskjellen på en levelønn og en minstelønn?

Den neste delen av oppgaven tar for seg en debatt fra sommeren 2017 mellom Nordea sin direktør for bærekraftige finans, og kleskjeden Hennes og Mauritz. Eksemplene er hentet fra Bangladesh.

2. Juni 2017 hevdet Nordeas sjef for bærekraftig finanser, Sasja Beslik, at en økning i lønnsnivået til tekstilarbeiderne ikke vil medføre de store påslagene på klærne her hjemme.

Hennes og Mauritz svarte med å si at regnestykket var for enkelt.

Gå gjennom disse to artiklene fra Dagens Næringsliv i plenum i klassen, eller be elevene lese dem selv:

Etter dette, kan de gå sammen i par og diskutere følgende:

 • Hvilket ansvar har kleskjedene for å sørge for ansvarlig produksjon?
 • Hva tenker dere om innlegget fra Nordea, og svaret fra Hennes og Mauritz?
 • Hvorfor gir ikke de store kleskjedene arbeiderne en levelønn?
 • Hvem er egentlig ansvarlig for at arbeiderne skal få en levelønn?
 • Hvilket ansvar har vi som forbrukere?

Hvis elevene ikke kommer inn på dette selv, kan du spørre elevene hva du tror ville skjedd med fabrikkene dersom lønningene i Kambodsja ble doblet. Målet her er at elevene skal få en forståelse for de ulike interessene i denne konflikten, og forstå sin egen rolle som forbruker i denne debatten.

1D: Tredeling av arbeidslivet og ILO

Målet med denne delen er å legge grunnlaget for rollespillet som kommer i neste økt.

Gå gjennom de tredelingen av arbeidslivet med klassen og diskuter:

 • Hva slags motivasjon har de ulike partene?
 • Hvorfor tror du at det er viktig at alle er i dialog om forholdene i arbeidslivet?

Fortsett med å forklare hva FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) er og hvordan de jobber (se ppt).

Avslutt økta med å gå gjennom de viktigste begrepene som vil brukes i rollespillet:

 • Arbeidsgiver
 • Arbeidstaker
 • Fagforening
 • Streik
 • Lockout

Del 2: Rollespillet Tekstilfabrikken (90 min)

Spillet går ut på at elevene får tildelt roller som representerer ulike parter i arbeidslivet – arbeidstaker, arbeidsgiver og myndigheter – og FNs arbeidsorganisasjon (ILO).

Hver gruppe skal diskutere hver sin problemstilling, med utgangspunkt i at arbeidsforholdene til arbeiderene er dårlig. Arbeidstakerne vurderer å gå til streik, arbeidsgiverne vurderer lockout, og myndighetene må megle eller ta parti. ILO skal gi råd og bistå i forhandlinger. Gruppene får utlevert en rollebeskrivelse med en problemstilling for hver gruppe. Den skal diskuteres innad i hver gruppe, og kan føre til forhandlinger mellom gruppene. Spillet ender med en avstemning over hvilket alternativ gruppene går for.

Rollespillet krever ingen forkunnskaper hos elevene, og passer godt til en dobbeltime (90 min) for klasser i alle størrelser. Vi i FN-sambandet kan komme til din skole og gjennomføre rollespillet, eller du kan gjøre det selv ved å følge veiledningen på siden om rollespillet.

Les mer om Rollespillet Tekstilfabrikken 

Del 3: Ansvarlig produksjon og forbruk (120 min)

Hensikten med denne delen av økta er å trekke elevene tilbake til virkeligheten og reflektere over hvilke faktorer som kan virke inn på tekstilarbeidernes situasjon i Kambodsja.

3A: Levende graf om varehandelen i Kambodsja  

Hvilke faktorer har vært med på å påvirke veksten i varehandel i Kambodsja? Dette er spørsmålet elevene skal diskutere gjennom en såkalt ”levende graf” (se ppt).

Levende graf-oppgaver har som hensikt å gjøre grafer mer personlige og levende ved at elevene selv plasserer ulike hendelser på en graf som allerede er tegnet opp. Det gjør det lettere for elevene å visualisere sammenhenger mellom konkrete hendelser og en abstrakt graf, samt at de får trent på å resonnere og diskutere. I denne oppgaven har vi brukt en graf over veksten i varehandel (% av BNP) i Kambodsja fra 1962-2014 som eksempel.

Oppgaven har ingen absolutt fasit, ettersom det er resonnementet og begrunnelsene som er interessante å få frem. Hovedpoenget er at elevene skal forsøke å se sammenhengen mellom det som skjer på globalt og nasjonalt nivå med tekstilarbeiderne situasjon lokalt.

Når elevene er ferdige, kan det være interessant å ta en kort runde på hvilke påstander som var vanskeligst og lettest å plassere og hvorfor.

Forslag til «hendelser» elevene kan plassere på grafen er:

 • Flertallet av befolkningen jobber med jordbruk
 • Flere utenlandske bedrifter etablerer fabrikker i landet
 • Det er lett å finne ufaglærte arbeidsplasser
 • Flere flytter inn til byene for å finne jobb
 • Det begynner å bli større konkurranse om arbeidsplassene
 • Lønningene stagnerer og arbeiderne må jobbe overtid og for bonuser for å tjene nok til å leve av
 • Fagforening etableres på flere tekstilfabrikker
 • Arbeiderne streiker og demonstrerer
 • Myndighetene planlegger å innføre levelønn
 • Bedrifter truer med å flytte til andre land med tilsvarende billig arbeidskraft
 • Myndighetene utsetter innføring av levelønn

3B: Ansvarlig forbruk og produksjon

Denne økta går ut på å se hvordan mål 8 og mål 12 henger sammen, og hvordan ulike parter i arbeidslivet kan bidra til fremgang på begge målene.

FNs bærekraftsmål 12 går ut på å "sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre". I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer, og øke livskvaliten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.  

Spør elevene i plenum: Hva tror dere ligger i begrepet ansvarlig forbruk og produksjon? Diskuter dette kort i klassen for å starte samtalen om temaet, før du går videre til aktiviteten i økta.

Del klassen inn i grupper på fire og gi hver gruppe et stort A3-ark.  Elevene skal sammen svare på to hovedspørsmål, men skal gjøre dette fra ulike perspektiver (myndighetene, arbeidslivet, arbeidere, forbrukere). Be elevene dele arket i fire deler og fordele de ulike rollene på de fire feltene. Hver elev skal lese minst én artikkel knyttet til sin rolle og reflektere over noen spørsmål som de noterer svar på i ”sin” del av arket.

Hovedspørsmålene de skal diskutere er:

1: Hva kan de ulike partene gjøre for å sikre mål 8 og 12?

2: Hvilke konsekvenser kan de ulike tiltakene ha for de ulike aktørene?

Myndigheter

Les artikkel om utredning av ny etikklov (Aftenposten). Den nye etikkloven ble fremmet og vedtatt på Stortinget 13. juni 2017.

Tenk over følgende spørsmål:

 • Hvilke andre tiltak kan myndigheter gjøre for å hjelpe forbrukerne å handle bærekraftig?
 • Hvilke tiltak kan myndigheter i land med tekstilindustri gjøre for å sikre et anstendig arbeidsliv?

Arbeidsgiver

Les om H&M sitt svar på Nordeas beregninger fra organisasjonen "Framtiden i våre hender."

Tenk over følgende spørsmål:

 • Hva kan arbeidsgivere som for eksempel H&M gjøre for å bedre tekstilarbeidernes forhold?

Forbruker

Les følgende tekster om forbrukermakt:

Tenk over følgende spørsmål:

 • Hva kan forbrukere her hjemme i Norge gjøre for å påvirke tekstilindustrien i Kambodsja?
 • Hva slags forbrukermakt viser seg å ha en effekt?

Tekstilarbeider

Les om tekstilarbeidere i Kambodsja som kjemper for rettighetene sine etter at en fabrikk stengte ned uten å betale lønn.

Og tenk over følgende spørsmål:

 • Hva kan tekstilarbeiderne selv gjøre for å påvirke sin egen arbeidssituasjon?
 • Hvordan kan tekstilarbeiderne bidra til å sikre anstendig arbeid for flere enn seg selv?

Del 4: Oppsummering og refleksjon (60 min)

Begynn på oppsummeringen av dagen med å gå tilbake til oppgaven hvor elevene skal sortere de viktigste rettighetene til en arbeidstaker. Be elevene individuelt lage nye lister over det de mener er de viktigste rettighetene til en arbeidstaker.

Har elevene endret mening? Hvorfor har de i så fall endret/ikke endret mening? Bruk dette som utgangspunkt for en samtale i klassen om hvordan de opplevde temaet for dagen.

ulike rettighetene sammen med elevene, for å sikre at alle forstår hva de innebærer.

4A: Refleksjonsoppgave

Dette er en oppgave der elevene skal reflektere over det de har lært i løpet av dagen. Oppgaven kan løses på ulike måter, men én måte er å la elevene diskutere og oppsummere sammen, før de skriver en oppgave individuelt.

Spørsmålene som skal diskuteres i refleksjonsoppgaven er:

 1. Hvordan sikre anstendig arbeid for alle?
 2. Hvorfor er anstendig arbeid viktig for en bærekraftig utvikling?
 3. Hva er hindringene?

Under følger et forslag til hvordan dere kan jobbe med refleksjonsoppgaven:

 1. Fordel de tre spørsmålene på tre ulike plakater
 2. Del klassen inn i i tre like store grupper og gi dem hver sin plakat.
 3. Gi elevene tre-fire minutter til idémyldring, før de rullerer videre til neste plakat. Be elevene snakke seg igjennom det som står på plakaten fra før og legge til nye poenger, før de rullerer videre til den siste plakaten.
 4. Når gruppene har vært innom alle plakatene, har elevene forhåpentligvis fått mange gode innspill som de kan ta med seg når de skal skrive refleksjonsoppgaven.

La elevene jobbe individuelt med spørsmålene i etterkant og skrive en sammenhengende tekst, som leveres inn til læreren. Her kan du som lærer velge form, sjanger og lengde etter hva som passer timeplanen og klassen best.

4B: Hva har du lært i dag?

Avslutt dagen med å be elevene skrive tre nye ting de har lært i løpet av dagen og én ting som overrasket dem. La dem skrive på post-it lapper og klistre lappene på tavla før de går.

Kompetansemål

Kompetansemål for heldagsopplegget Tekstilfabrikken

Samfunnsfag

Utforskaren

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

Individ, samfunn og kultur

 • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar

Arbeids- og næringsliv

 • reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
 • diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet
 • gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

Politikk og demokrati

 • diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • Utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

Internasjonale forhold

 • definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Geografi

 • gje døme på lokaliseringsfaktorar som er viktige for global økonomisk verksemd og internasjonal arbeidsdeling, og vurdere kva dette har å seie i dag
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Norsk

Muntlig kommunikasjon

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon

 • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål


Ressurser

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Ta kontakt!