Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Min lavutslippskommune
Fag:
Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø
Tidsbruk:
10 undervisningstimer + hjemmearbeid. Læreren kan justere tidsrammer etter forslag i oppgaven.

Introduksjon

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. De fleste klimaforskerne i verden er enige om at klimaet på jorda er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp. 

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av dem.

FNs bærekraftsmål 13

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I de internasjonale klimaforhandlingene har landene blitt enige om å begrense temperaturstigningen mellom 1850 og 2100 til 2 grader. Det er dette vi kaller «togradersmålet». I Paris-avtalen står det at alle land i verden skal prøve å begrense temperaturstigningen enda mer, til 1,5 grader.

For å nå målet om maks 1,5 graders oppvarming eller i verste fall 2,0 graders oppvarming, må klimagassutslippene i Norge reduseres med minst 40 prosent innen år 2030, sammenlignet med nivået i år 1990. Dette gjelder både direkte utslipp i Norge og indirekte utslipp gjennom varer og tjenester som importeres fra utlandet. Skal vi klare dette, må det gjøres mye på flere plan.

Hvordan ser klima- og miljøplanene for din kommune ut? Er den ambisiøs nok for målet? Og hvordan griper planen inn i de andre oppgavene i kommunen, som næringsutvikling, integrering, bosetting, transport og helse? Dette er noe av det vi skal utforske i denne oppgaven.

Oppgaven er utviklet i samarbeid med Geir Arne Kjønstad fra Charlottenlund videregående skole i Trondheim, og er en del av det tverrfaglige undervisningsopplegget «Bærekraft».

Oppgaven

«Min lavutslippskommune» er en prosjektoppgave hvor elevene skal sette seg inn i de lokale klima- og miljøplanene i egen kommune, og vurdere hvorvidt planene er med på å bidra til en bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og globalt.

Det er en utbredt oppfatning at bærekraftig utvikling er det samme som en miljøvennlig- eller klimavennlig utvikling. Denne oppgaven tjener til å utvide dette perspektivet, slik at elevene forstår at en bærekraftig utvikling også innebærer økonomisk- og sosial utvikling.

Oppgaven skal gi elevene forståelse for hva bærekraftig utvikling er i en norsk lokal kontekst, utfordre dem til å tenke over hvordan ulike arbeidsområder i samfunnet henger sammen og vekke engasjement for samfunnsutvikling.

Opplegget er tverrfaglig og er tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, norsk og geografi. «Min nullutslippskommune» kan skaleres opp eller ned alt etter hvor mye tid og ressurser skolen ønsker å legge i prosjektet. Vi anbefaler å bruke minst ti undervisningstimer til prosjektet totalt.

Oppgaven er delt inn i følgende økter:

 1. Introduksjonsøvelse: Hva er bærekraftig utvikling (1 time)
 2. Utslippsdebatten (1 time)
 3. Analyse av kommunens klima- og miljøplan (2 timer)
 4. Snakk med folk (tidsrammer varierer. Kan også gjøres som hjemmearbeid)
 5. Gruppearbeid: Tenk og snakk (30 min)
 6. Skriv et personlig innlegg (1 time + hjemmearbeid)

Forberedelse

Opplegget krever ingen konkrete forberedelser i forkant av øvelsen, men det er fint om du setter deg inn i oppgaven i forkant.

Forslag til forberedelser:

 • Les gjennom elevsidene for å få oversikt over oppgaven, og bestem hvor mye tid de ulike delene av prosjektet vil ta
 • Finn fram til kommunens klima- og miljøplan
 • Bestem lengden på innlegget de skal skrive, alt etter hvor mye tid og ressurser dere har til rådighet. Vi anbefaler å ha fra 2000-5000 tegn, for å passe inn i avisenes formater for kronikk og debattinnlegg. Innlegget skal leveres inn og vurderes med karakter.
 • Vurder om elevene også skal lage en presentasjon av innlegget sitt, som de kan holde for det lokale kommunestyret. Ta kontakt med kommunestyret og hør om de kan være interessert i å høre på noen av ungdommenes meninger om temaet. Kanskje har kommunen et ungdomsstyre som det også kan være aktuelt å snakke til?

Forslag til vurderingskriterier for innlegget

 • Må være innenfor noen av læreplanmålene i hvert av fagene
 • Hvor gode tiltak og faglig gode begrunnelser elevene gir for tiltakene
 • Vurdering og begrunnelse av effekten av tiltakene må være med. Helst med konkrete tall, slik at det er målbart.

Kompetansemål

Kompetansemål for Min lavutslippskommune

Naturfag

Bærekraftig utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Samfunnsfag

Utforskaren

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene
 • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling
 • drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg

Politikk og demokrati

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad
 • diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei

Geografi

 • gjere greie for forhold som bestemmer vêr- og klimatilhøva i Noreg
 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • gje døme på korleis ein har utnytta ressursane i Noreg og drøfte korleis endringar i næringsstrukturen har påverka lokalisering og busetnadsmønster
 • gjere greie for den demografiske utviklinga i Noreg med hovudvekt på situasjonen i dag

Norsk

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål


Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!