Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Min lavutslippskommune

Introduksjon

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. De fleste klimaforskerne i verden er enige om at klimaet på jorda er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp.

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av dem.

FNs bærekraftsmål 13

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I de internasjonale klimaforhandlingene har landene blitt enige om å begrense temperaturstigningen mellom 1850 og 2100 til 2 grader. Det er dette vi kaller «togradersmålet». I Paris-avtalen står det at alle land i verden skal prøve å begrense temperaturstigningen enda mer, til 1,5 grader.

For å nå målet om maks 1,5 graders oppvarming eller i verste fall 2,0 graders oppvarming, må klimagassutslippene i Norge reduseres med minst 40 prosent innen år 2030, sammenlignet med nivået i 1990. Dette gjelder både direkte utslipp i Norge og indirekte utslipp gjennom varer og tjenester som importeres fra utlandet. Skal vi klare dette, må det gjøres mye på flere plan.

Oppgaven

I denne oppgaven skal du jobbe med klima- og miljøplanene i din egen kommune. Hva tenker du om planen, og er den ambisiøs nok for de nasjonale og globale utslippsmålene? Og hvordan griper planen inn i de andre oppgavene i kommunen, som næringsutvikling, integrering, bosetting, transport og helse? Dette er noe av det vi skal utforske i denne oppgaven.

Dere skal jobbe i grupper på 3-4 personer, og skal sammen komme fram til hvilke tiltak som må prioriteres for å redusere kommunens direkte- og indirekte klimagassutslipp i tråd med kommunenes plan. Samtidig skal dere vurdere om kommunens plan er ambisiøs nok til at kommunen er en nullutslippskommune innen 2040, og reflektere over hvorvidt den vil påvirke andre planer for kommunen som f.eks næringsutvikling, bosetting, integrering, transport og helse.

Oppgaven avsluttes med et personlig innlegg som du skal levere til læreren.

1: Hva er bærekraftig utvikling?

Se film: Hva er bærekraftig utvikling?

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Les artikkel om bærekraftig utvikling

Se film: Oppdrag Bærekraft – en film om verdens viktigste kunde

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 

2.  Utslippsdebatten

Det er mange meninger om hva som er de mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp, og det finnes forskning som støtter ulike teorier. I denne økta skal dere bli kjent med ulike perspektiver i denne debatten, gjennom to store forskningsprosjekter om klimaløsninger.

Sett dere i grupper på 3-4 personer for denne øvelsen.

 1. Quiz om klimaløsninger fra New York Times (quizen er på engelsk) Ta quizen sammen i gruppa, og diskuter hvert spørsmål og svar før dere går videre.
 2. Se «fasiten» som quizen tar utgangspunkt i. Diskuter i gruppen:
  • Hva tenker dere om tiltakene som er nevnt på listen og i quizen?
  • Var det noe som overrasket dere?
 3. Les denne artikkelen om forbruk og klima fra tidsskriftet Gemini.
 4. Diskuter i gruppen:
  • Hva er felles for de to artiklene?
  • Hva er forskjellene ved de to artiklene?
  • Hva tenker dere om tiltakene som er nevnt?

3. Kommunens klima- og miljøplan

Denne økta tar utgangspunkt i klima- og miljøplanene i deres egen kommune.

 • Les først gjennom denne artikkelen om klimaendringer. Denne artikkelen kan bli nyttig å bruke for å vurdere de kommunale planene.
 • Les gjennom klima- og miljøplanene i deres egen kommune. Bruk god tid til å lese og notere stikkord individuelt.
 1. Diskuter og oppsummer i gruppa:
  • Hva blir fremhevet som de største satsingene i vår kommune?
  • Hva blir fremhevet som de største utfordringene i vår kommune?
  • Hvilke tre sektorer står for de største utslippene i vår kommune?
  • Hvor langsiktig er planen, og hvordan ser tidsrammene ut?
  • På hvilken måte er andre sektorer (næring/skole/helse osv.) nevnt i klima- og miljøplanen?
  • På hvilken måte er nasjonale eller globale planer nevnt i klima- og miljøplanen?

4. Snakk med folk

I denne delen skal du ut av klasserommet og spørre fem ulike personer om følgende:

 1. Alle norske kommuner har som mål å ha null klimagassutslipp innen 2040: Hva tror du er det viktigste tiltaket for å få det til i vår kommune?
 2. Hvordan vil du bidra til å nå målet om null utslipp innen 2040?

Finn fem personer med ulik alder og bakgrunn.  Minst to av dem skal jobbe daglig med klima- og miljø, enten i en bedrift, en organisasjon eller i kommunen. Svarene fra de ulike personene skal samles inn og presenteres i klasserommet.

5. Tenk og snakk

Målet med denne delen av opplegget er å samle kunnskapen du har fra klima- og miljøplanen i kommunen til intervjuene med personer i lokalsamfunnet. Dette skal du bruke til å skrive et personlig innlegg til lokalavisen om hvordan kommunen bør jobbe for å bli lavutslippskommune fram mot 2030.

Diskuter følgende spørsmål i gruppa:

 • Hva tenker dere om kommunens plan for å få ned utslippene?
 • Hva mener dere er hovedutfordringene for å få til en drastisk reduksjon av klimagassutslippene i vår kommune?
 • Hvordan påvirker kommunens klimagassutslipp de sosiale- og økonomiske forholdene i kommunen vår i dag? (jobb/helse/økonomi/utdanning/ulikhet)
 • Hvordan kan de sosiale og økonomiske forholdene påvirkes hvis vår kommune oppnår klima- og miljømålene?
 • Hvordan kan vi som elever bidra til å nå kommunens klima- og miljømål?
 • Hva ville dere gjort annerledes hvis du skulle lage planen?
 • Hva er de viktigste mulighetene og begrensingene ved denne planen?
 • Hvordan kan denne planen bidra til en bærekraftig utvikling?
 • Hvilke av FNs bærekraftsmål kan denne planen bidra til å løse?

6. Skriv et personlig innlegg

Skriv et personlig innlegg til lokalavisa om dine meninger om klima- og miljøplanen til kommunen. Læreren avgjør hvor langt innlegget skal være. Velg selv om du ønsker å adressere kommunestyret eller andre aktører i samfunnet med innlegget.

Innlegget sendes inn til læreren og vurderes med karakter. Du må gjerne sende det til lokalavisen også.

Har du spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!