Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Mine bærekraftsmål 
Fag:
Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål
Tidsbruk:
Prosjektperioden går over tre eller fire uker (6-7 undervisningstimer), avhengig av hvor mange fag som trekkes inn. Hjemmearbeid kommer i tillegg.
Forberedelser:
Utskrift av listen over delmål og en felles delingsplattform for å dele innlegg fra prosjektet (blogg, klasseside på Facebook osv.) Klassen avgjør dette i fellesskap.

Introduksjon

I denne prosjektoppgaven begynner vi med det som er aller nærmest elevene, nemlig dem selv og deres handlinger i hverdagen.

FNs medlemsland ble høsten 2015 enige om 17 mål som de alle skal jobbe med fram mot 2030. Det er en felles arbeidsplan for å utrydde ekstrem fattigdom, utjevne ulikhet og bekjempe klimaendringer. Målene har til sammen 169 delmål som konkretiserer hva som bør gjøres.

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

FNs bærekraftsmål 12

Verdens lærere har blitt tildelt en spesielt viktig rolle i dette arbeidet, blant annet gjennom delmål 4.7 som går ut på å sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil. Og det er ingen enkel oppgave.

Det komplekse globale samspillet mellom sosiale forhold, økonomi og miljø kan være krevende å kommunisere i klasserommet. Da hjelper det å begynne med det som er nært.

Å forstå sammenhengen mellom individuelle handlinger og strukturelle endringer er noe av kjernen i bærekraftig utvikling. Denne oppgaven handler derfor om å bevisstgjøre eleven på egne valg, og sette valgene inn i en større global sammenheng. Dette gjør vi ved å koble de individuelle handlingene deres direkte til utvikling på FNs bærekraftsmål, og få dem til å reflektere over hvordan det lokale, nasjonale og globale samfunnet tilrettelegger for en bærekraftig livsstil.

Oppgaven er utviklet i samarbeid med Vibeke Gilje Sanne ved Charlottenlund videregående skole, og er en del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft.

Uke 1: Fra tanke til handling (90 min)

Start dagen med å se filmen: «Oppdrag Bærekraft – en film om verdens viktigste kunde».

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 

Fortsett med en kort introduksjon i klassen hvor du viser FNs bærekraftsmål, forteller kort om opplegget og hensikten med å relatere bærekraftsmålene til egne liv. Det er viktig å forklare at det både handler om å gjøre elevene oppmerksomme på hvilke valg de tar, men at det også handler om å forstå hvilke strukturelle hindringer som finnes rundt oss.

I den neste økten skal elevene gå gjennom delmålene i FNs bærekraftsmål og velge mål de tenker kan være aktuelle for sin egen hverdag:

 1. Del ut listen over utvalgte delmål, og be elevene gå gjennom listen enten individuelt eller sammen med en læringspartner for så å velge ut noen mål de mener de kan bidra til gjennom handlinger i sin egen hverdag
 2. Det neste trinnet er å velge ut noen konkrete utfordringer de skal ta for seg de neste ukene. Listen over forslag til utfordringer er kun til inspirasjon, og elevene må gjerne komme med egne utfordringer som ikke står på lista. Det viktigste er at utfordringene er realistiske og gjør at de må strekke seg litt. Her kan elevene velge om de vil gjennomføre utfordringene alene, eller sammen med en læringspartner.
 3. Oppsummer i plenum det elevene har jobbet med individuelt eller i par. Diskuter deretter konkretisering av mål, handlinger og valg av delingsplattform. Bli enige i fellesskap om hvilken plattform dere skal bruke for å dele erfaringer gjennom de neste ukene.
 4. Be elevene som er klare med tiltakene de skal gjennomføre over den neste perioden skrive dem ned på en post-it lapp og henge det på veggen, ev. kan dere lage en felles liste på nett.

Uke 2: Motivasjon og hindre for en bærekraftig livsstil (90 min)

Målet med denne økta er å få en god samtale om hva som motiverer og hindrer en bærekraftig livsstil. Det kan hjelpe elevene til å få en bedre forståelse for hvilke valg de tar i hverdagen, og hvordan samfunnet tilrettelegger for å ta bærekraftige valg. Denne økta kan være fin å ha uka etter at elevene har begynt med tiltakene sine.

Se NRK p3-dokumentaren «Skyldig, jeg?», som handler om 24 år gamle Sigbjørn Holthe som prøvde å leve helt bærekraftig i en periode.  Dokumentaren tar 30 minutter.

Bruk dokumentaren til å få i gang en samtale om drivere og barrierer for en bærekraftig utvikling.

 • Er det noe de kjenner seg igjen i?
 • Hva tenker elevene om Sigbjørn sitt prosjekt?
 • Hvordan har det gått med utfordringene så langt?
 • Hvilke drivere og barrierer opplever de selv?

Bruk siste del av økta til å skrive et personlig innlegg på cirka en side om drivere og barrier for egne utfordringer. Forsøk å se prosjektet i lokal, nasjonal og global sammenheng. La elevene vurdere hverandres innlegg.

 Uke 3: Hvor trykker skoen? (60 min)

Målet med denne økta er å utveksle og oppsummere de personlige erfaringene fra alle i ulike prosjektene i klassen, som en inngang til å skrive individuelle refleksjonsnotat om erfaringen. Det er viktig i denne økta at elevene får reflektert over hva de tenker om det å leve bærekraftig.

Denne økta kan gjennomføres på ulike måter, alt etter hva som passer klassen best. Prosjektet avsluttes med et refleksjonsnotat på rundt 1200 ord, der elevene oppsummerer erfaringene i prosjektet. Teksten vurderes med karakter.

 Her er noen forslag til hvordan økta kan organiseres:

 • Samtale i plenum: Hvordan har det gått med de ulike utfordringene?
 • Individuell presentasjon: Alle forbereder et kort og personlig innlegg om erfaringen som de kan presentere for klassen
 • Intervjue hverandre om erfaringen: Elevene begynner med å intervjue hverandre om erfaringene i prosjektet, noterer, og så skal hver elev presentere den andres historie i plenum

Temaer og problemstillinger som det er fint at elevene er gjennom i denne økta:

 • Hvordan har erfaringen vært?
 • Hva har dere lært?
 • Har endringene vært vanskeligere eller lettere enn det du trodde i forkant?
 • Hvordan tilrettelegger samfunnet for en bærekraftig livsstil?
 • Hvordan har endringene/tiltakene påvirket ditt liv de siste ukene?
 • Hva skal til for at du lever mer bærekraftig?
 • Hvilke handlinger mener du er viktigst for en bærekraftig utvikling her i Norge?
 • Hvordan har dine handlinger de siste ukene bidratt til utvikling på FNs bærekraftsmål?

Refleksjonsnotat

Avslutt prosjektet med et refleksjonsnotat på rundt 1200 ord, hvor elevene oppsummerer erfaringene i prosjektet.

Kompetansemål for "Mine bærekraftsmål"

Samfunnsfag

 • diskutere forbrukerens etiske ansvar
 • utforske og diskutere hvordan en kan være med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning
 • diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem
 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisningar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståinger i lys av andre sine innlegg

Naturfag

 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster


Ressurser

Spørsmål eller innspill til oppgaven? Ta kontakt!