[[suggestion]]
Bærekraft i min hverdag

Oppgave 13

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           2 timer - 1 uke
Aktivitet:                 Foto, presentasjon og diskusjon


Målet med oppgaven

Elevene skal:

 • få en nærhet til bærekraftsmålene og få et mer aktivt forhold til hvordan de selv er med på å påvirke en bærekraftig utvikling

1. Ta bilder

Be elevene sette et "bærekraftsfilter" på hverdagen sin i en periode og ta bilder av situasjoner de ser eller selv opplever at de har anledning til å velge eller tenke bærekraftig. Det er ikke en konkurranse om hvor bærekraftig hverdag man har. De skal kun kartlegge sin helt vanlige hverdag.

2. Presenter

Hver elev lager en presentasjon med bildene sine som de presenterer for klassen i slutten av prosjektet.

3. Se film

Se filmen "Hvorfor er klær så billige? - En film om bærekraftig forbruk" (1:20)

 

4. Diskuter

 • Hvor mange anledninger har vi i hverdagen til å tenke eller velge bærekraftig?
 • Når er det lett å velge bærekraftige løsninger? Når er det vanskelig?
 • Hvordan kan vi passe på at klær og sko vi kjøper er produsert på en bærekraftig måte?

Kompetansemål

Kompetansemål for "Bærekraft i min hverdag"

Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Andre oppgaver

Oppgaven kan brukes i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser