[[suggestion]]
Bærekraft i nyhetene

Oppgave 5

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           30 min - 1 time
Aktivitet:                 Lesing, diskusjon og presentasjon


Utforsk hvordan bærekraftsmålene kan kobles til aktuelle hendelser i nyhetsbildet. Oppgaven kan skaleres opp eller ned alt etter hvor mye tid man vil bruke på det. Det kan også brukes som et tillegg på eksisterende nyhetsquizer eller nyhetsanalyser dere har i klassen.

1. Les nyheter

Be elevene bruke aktuelle nyhetssaker til å se hvilke bærekraftsmål som kan knyttes til dem. Du som lærer bestemmer selv om elevene skal bruke en spesifikk nyhetssending, en avisutgave eller velge fritt på nett. Det er ikke viktig hvilke nyheter man bruker, så lenge det er et mangfold, inkluderer utenriksnyheter og er aktuelle.

2. Diskuter

Velg mellom å gjennomføre diskusjonen som en klassesamtale eller som gruppearbeid med presentasjon:

 • Hvilke av bærekraftsmålene kan knyttes til de ulike nyhetssakene?
 • Er de positive eller negative for oppnåelsen av målene?
 • Er bærekraftsmålene spesifikt nevn i noen av sakene? På hvilken måte, og av hvem?
 • Er det noen av temaene i bærekraftsmålene som er oftere synlig i nyhetsbildet enn andre? Hvilke?
 • Er det noen temaer fra bærekraftsmålene som dere sjeldent hører noe om i mediebildet? Hvorfor det, tror dere?

3. Se film

Se filmen "Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling" (1:20 min):

 

4. Diskuter

Diskuter følgende spørsmål:

Kompetansemål

Kompetansemål for "Bærekraft i nyhetene"

Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • drøfte miljøkonsekvensar i norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområde
 • forklare årsakene til flyttestraumar i land og mellom land og drøfte verknadene
 • gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Naturfag:

 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Samfunnsfag:

 • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
 • diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Andre oppgaver

Oppgaven kan brukes i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser