[[suggestion]]
Fem på gata om fattigdom, klima og ulikhet

Oppgave 2

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           1-2 timer
Aktivitet:                  Intervju, fagartikkel og diskusjon


Målet med oppgaven

Målet med denne oppgaven er å få tankene inn på tre av hovedtemaene i FNs bærekraftsmål; fattigdom, ulikhet og klima, og å sette egne ord på det. Oppgaven kan brukes i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

1. Hva forbinder jeg med fattigdom, klima og ulikhet?

Oppgaven begynner med at elevene skal tegne en stor sirkel med to mindre sirkler inni på et stort ark.

Elevene begynner øvelsen med å svare selv på følgende spørsmål:

 • Hva tenker jeg på når jeg hører ordet "fattigdom"?
 • Hva tenker jeg på når jeg hører ordet "klima"?
 • Hva tenker jeg på når jeg hører "ulikhet i samfunnet"?

Be elevene fylle den innerste sirkelen på arket med stikkordene de kommer på. Be dem om å bruke ulike farger på de tre spørsmålene, slik at de vet hvilke ord som hører sammen. Eller be dem om å tegne tre sirkler på tre forskjellige ark - ett til hvert tema.

2. Fem på gata

Gå ut av klasserommet og still de samme spørsmålene til ”fem på gata”. Det kan være medelever, lærere eller andre som er i nærområdet. De skal notere ned svarene og skrive stikkordene i den midterste sirkelen.

3. Les om bærekraftsmålene

Gå inn på FN-sambandets artikler om FNs bærekraftsmål og les om mål 1 om fattigdom, mål 10 om ulikhet og mål 13 om klima. Noter ned minst fem stikkord som brukes i artiklene om målene for fattigdom, ulikhet og klima. Skriv ordene i den ytterste sirkelen.

4. Diskuter

Still ut modellene i klasserommet og bruk dem som utgangspunkt for diskusjon i klassen.

 • Hvordan passer stikkordene til de du spurte med stikkordene fra bærekraftsmålene?
 • Hva er likt og hva er forskjellig?
 • Hvordan tror dere fattigdom, klima og ulikhet i samfunnet påvirker hverandre? 

Kompetansemål

Kompetansemål for "Fem på gata"

​​​Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser