[[suggestion]]
Heldagsopplegg: Tekstilfabrikken

Oppgave 14

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                            1 hel dag - ca. 6,5 timer uten pause
Aktivitet:                  Film, rollespill, diskusjon og gruppearbeid
Tema:                        Anstendig arbeidsliv og ansvarlig forbruk


Målet med heldagsopplegget

I dette heldagsopplegget skal elevene:

 • få innblikk i interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i et lavkostland
 • få kjennskap til utfordringer, muligheter og dilemmaer ved globale produksjonsprosesser, internasjonal handel og problemstillinger knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked og økonomisk- og sosial ulikhet
 • få kjennskap til FNs arbeidsorganisasjon (ILO) sin rolle i arbeidskonflikter
 • sette seg inn i andres situasjon, formulere og presentere argumenter, muntlig presentasjon og faglig refleksjon
 • se sammenhengen mellom flere ulike bærekraftsmål, spesielt mål 8 om anstendig arbeid, mål 10 om ulikhet, mål 5 om likestilling og mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon

Forberedelse

 • Last ned Power Point-presentasjon til opplegget som du bruker for å lede elevene gjennom dagen. I notatfeltet står veiledning til hver økt:
Heldagsopplegg Tekstilfabrikken ( powerpoint - 6,96 MB )
 • Del elevene inn i grupper på fire til gruppeoppgaven om dialogduk i del 3 om ansvarlig produksjon og forbruk.
 • Del arket «Gruppeoppgave dialogduk» digitalt med elevene, slik at det er lett for dem å klikke på lenkene til artiklene de skal lese i del 3 om ansvarlig produksjon og forbruk. Her er arket:
 • Del elevene inn i grupper på tre til refleksjonsoppgaven i del 4.
 • Ha klart tre blanke ark til hver av gruppene i refleksjonsoppgaven til del 4.

Innholdet

Heldagsopplegget krever ingen forarbeid eller forkunnskaper hos elevene, og er delt inn i fire deler:

 • Del 1: Hva er anstendig arbeidsliv? (120 min)
 • Del 2: Rollespillet Tekstilfabrikken (90 min)
 • Del 3: Ansvarlig produksjon og forbruk (120 min)
 • Del 4: Oppsummering og refleksjon (60 min)

Del 1: Hva er anstendig arbeidsliv? (120 min)

Bruk PowerPointen til å gå gjennom første del av heldagsoppelgget, lysbildene 1 - 15.

Del 2: Rollespillet Tekstilfabrikken (90 min)

Rollespillet krever ingen forkunnskaper hos elevene, og passer godt for klasser i alle størrelser. Dere gjennomfører rollespillet ved å følge instruksjonene på denne siden. Dere kan også ta kontakt med deres nærmeste regionavdeling dersom dere ønsker at FN-sambandet skal komme på besøk og gjennomføre rollespillet sammen med dere.

Del 3: Ansvarlig produksjon og forbruk (120 min)

Hensikten med denne delen av økta er å trekke elevene tilbake til virkeligheten og reflektere over hvilke faktorer som kan virke inn på tekstilarbeidernes situasjon i Kambodsja. Følg veiledningen i PowerPointen på lysbildene 17 - 20. Det er her elevene bruker«Gruppeoppgave dialogduk» digitalt, som du finner under "Forberedelse".

Del 4: Oppsummering og refleksjon (60 min)

Oppsummeringen består blant annet av en refleksjonsoppgave. Følg veiledningen i PowerPointen på lysbildene 21 - 24.

Kompetansemål

Kompetansemål for heldagsopplegget Tekstilfabrikken

Samfunnsfag

Utforskaren

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

Individ, samfunn og kultur

 • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar

Arbeids- og næringsliv

 • reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
 • diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet
 • gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

Politikk og demokrati

 • diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • Utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

Internasjonale forhold

 • definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Geografi

 • gje døme på lokaliseringsfaktorar som er viktige for global økonomisk verksemd og internasjonal arbeidsdeling, og vurdere kva dette har å seie i dag
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Norsk

Muntlig kommunikasjon

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

Skriftlig kommunikasjon

 • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål


Andre oppgaver

Opplegget er utviklet i samarbeid med Ida Kristine Molstad Johnsen ved Bjertnes videregående skole, og kan kombineres med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med din nærmeste regionavdeling.

Ressurser