[[suggestion]]
Hva er bærekraftig utvikling?

Oppgave 1

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           1 time
Aktivitet:                  Ordsky, fagartikkel, film, diskusjon og kahoot


Oppgaven er en enkel og morsom innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. For å se læringseffekten kan quizen brukes både i starten og i slutten av timen.

1. Lag ordsky

Be elevene skrive ned tre ord som de forbinder med bærekraftig utvikling. Samle ordene i en felles ordsky, for eksempel i Wordle. Dere kan også lage tankekart på tavlen.

2. Film: Hva er bærekraftig utvikling?

Se filmen "Hva er bærekraftig utvikling?" (3,5 min)

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

3. Les fagartikkel

Be elevene lese denne fagartikkelen om bærekraftig utvikling.

4. Diskuter

 • Hvordan passet filmen og artikkelen med det dere tenkte om bærekraftig utvikling fra før?
 • Hva visste dere om bærekraftig utvikling fra før?
 • Hva tenker dere er kjennetegnene på et bærekraftig samfunn?
 • Hvor langt er vi fra et bærekraftig samfunn her i Norge?
 • Hva tenker dere om de tre delene av bærekraftig utvikling?
 • Hvor har dere hørt om bærekraftig utvikling tidligere?
 • Hva tenker dere er de største hindringene for en bærekraftig utvikling?

5. Film: Oppdrag Bærekraft

Se filmen «Oppdrag Bærekraft – en film om verdens viktigste kunde» (5,5 min).

En animasjonsfilm om utfordringer i verden og vår rolle som forbruker.

6. Diskuter

 • Hva tenker dere om filmen dere nettopp så?
 • Var det noe dere reagerte på, eller dere var uenig i?
 • Hva tenker dere er den største utfordringen vi må ta tak i for å få til en bærekraftig utvikling?
 • Hva tenker dere er de største hindringene for en bærekraftig utvikling?
 • Hvordan kan vi som enkeltmennesker bidra til en bærekraftig utvikling?
 • Hvor bærekraftig er dere/skolen/lokalsamfunnet? 
 • Har vi et etisk ansvar for forbruket vårt? Hvorfor, hvorfor ikke?

7. Kahoot-quiz om bærekraftig utvikling

Ta Kahoot-quiz om FN, FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling.

 • Trykk på lenken til Kahoot-quizen
 • Få siden opp på storskjermen slik at alle i klassen kan se
 • Be elevene gå inn www.kahoot.it på enten på telefon, nettbrett eller PC
 • Når du starter den enkelte kahooten med play, kommer det opp et nummer (game pin) øverst på skjermen. Dette må elevene skrive inn. Be så elevene om å bruke sitt eget navn eller lage seg et kallenavn (nick)
 • Når alle som skal delta har skrevet seg inn, starter kahooten

Kompetansemål

Kompetansemål for "Hva er bærekraftig utvikling?"

Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


 

Andre oppgaver

Oppgaven kan kombineres med flere av oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser