[[suggestion]]
Hva er våre viktigste utfordringer?

Oppgave 3

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           2 timer og ev. hjemmearbeid
Aktivitet:                 Ordsky, spørreundersøkelse og diskusjon


Bli kjent med hva mennesker fra ulike generasjoner i lokalsamfunnet mener om hva våre viktigste utfordringer er, og se hvordan det samsvarer med svarene fra andre land i verden. Oppgaven kan løses individuelt eller i par. Det viktigste er at alle får stilt flere personer de samme spørsmålene.

1. Verdens utfordringer

Spør klassen: Hva mener dere er de viktigste utfordringene verden står ovenfor i dag? Samle inn svarene og lag en felles ordsky i klasserommet. Det finnes flere nettsteder som kan brukes, for eksempel Wordle. Eller dere kan lage et tankekart.

2. Velg seks saker

Be elevene individuelt velge seks av 16 saker som er viktigst for dem og deres familie:

 • Å ha en god jobb
 • Frihet til å delta i politiske prosesser
 • Tilgang på rent vann og sanitære forhold
 • Å være trygg fra vold og kriminalitet
 • Tilgang på rimelig og sunn mat
 • Bedre helsetjenester
 • Tilgang på telefon og internett
 • God utdanning
 • Å ikke bli diskriminert eller forfulgt
 • En ærlig og mottakelig regjering
 • Likestilling mellom kjønn
 • Stoppe klimaendringene
 • Bedre veier og transport
 • Tilgang på trygg og billig strøm i hjemmet
 • Å verne om skog, elver og hav

3. Spørreundersøkelse

Elevene skal nå be minst ti andre om å velge ut de seks sakene som de mener er viktigst. Hver elev spør minst en person av hvert kjønn i hver av følgende aldersgrupper:

 • under 15 år
 • 16-30 år
 • 31-45 år
 • 46-60 år
 • over 61 år

4. Diskuter

Da FNs bærekraftsmål skulle utarbeides, ble nesten 10 millioner mennesker fra hele verden bedt om å velge fra den samme listen som i spørsmål to. Undersøkelsen kalles for MyWorld-undersøkelsen.

Samle inn alle elevers svar fra spørsmål to og tre og tell opp. Be elevene om å utforske statistikken i bildet av resultatet av My World-undersøkelsen, for å se hvordan resultatene i klassen samsvarer med svarene fra klassen og hele verden.

Bruk dette som utgangspunkt for en klassediskusjon:

 • Hva er likhetene og forskjellene mellom svarene på spørsmål 2 og svarene på spørsmål 3?
 • Hva kan være grunnen til at noe er likt mellom alle svar på oppgave 2 og 3 sammenliknet med hva hele verden svarte?
 • Hva kan være grunnen til at noe er ulikt mellom alle svar på oppgave 2 og 3 sammenliknet med hva hele verden svarte?
 • Hvilke andre faktorer kan påvirke hva du svarer på dette spørsmålet?

5. Stem på My World 2030

FN lager ny undersøkelse der de ønsker å høre fra befolkningen i alle land om hvordan det går med bærekraftsmålene. Gå inn på My World 2030 for å avgi individuelt deres stemme. Her kan dere lese mer om undersøkelsen.

Kompetansemål

Kompetansemål for "Hva er våre viktigste utfordringer?"

Geografi:

 • gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene
 • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Andre oppgaver

Oppgaven kan brukes i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser