[[suggestion]]
Hvilke mål henger sammen?

Oppgave 8

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           1-2 timer
Aktivitet:                  Klipp/lim, film og diskusjon


Målet med oppgaven

Elevene skal:

 • se sammenhengen mellom de ulike bærekraftsmålene
 • reflektere over hvordan de påvirker hverandre

Forarbeid

 • Del klassen inn i grupper på 3-4 elever.
 • Skriv ut ark med symbolet for FNs bærekraftsmål, ark med de 17 bærekraftsmålene og FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter i stikkordsform til hver av gruppene:
Bærekraftssirkelen ( pdf - 51,67 kB )
FNs bærekraftsmål ( pdf - 100,04 kB )

 

1. Klipp og lim

Del ut arket med symbolet for bærekraftsmålene og arket med de 17 bærekraftsmålene til hver av gruppene. Be elevene om å klippe ut alle målene.

Hver gruppe skal nå lime enten mål 1 om fattigdom, mål 10 om ulikheter eller mål 13 om klima i midten av arket, for så å diskutere følgende spørsmål: Hvilke andre mål må vi jobbe med for at dette målet skal nås? Plasser bitene som hører til målet på sirkelen etter hvor de hører hjemme.

2. Presenter og diskuter

Presenter resultatene i plenum. Bruk presentasjonene som utgangspunkt for en samtale i klassen:

 • Hvordan påvirker målene hverandre?
 • Klarer noen av gruppene å komme innom alle målene?
 • Hvilke mål er utelatt? Hvorfor?

3. Les om menneskerettighetene

I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Erklæringen består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter. 

4. Klipp og lim

Dansk Institutt for menneskerettigheter har laget en grundig oversikt over relasjonene mellom bærekraftsmålene og menneskerettighetene. Oversikten inkluderer flere rettigheter enn kun de som er nevnt i FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter. Klikk dere rundt på siden deres og les om de ulike relasjonene på minst tre bærekraftsmål.

Klipp deretter ut stikkordene til de 30 artiklene i FNs verdenserklæring i dokumentet "FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i stikkord", og lim dem ved siden av bærekraftsmålene dere mener representerer de ulike artiklene. Bruk den danske oversikten dersom dere står fast.

5. Se film

Se animasjonsfilmen «Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling» (01:30 min):

 

6. Diskuter

Diskuter følgende spørsmål:

 • Tar vi det for gitt at vi alle har like rettigheter?
 • Hvorfor tror dere filmen sier at «Skal vi nå bærekraftsmålene må menneskerettighetene respekteres»?
 • Hvordan kan vi bidra til at menneskerettighetene blir respektert?

Kompetansemål

Kompetansemål for "Hvilke mål henger sammen?"

Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Andre oppgaver

Oppgaven kan brukes i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser