[[suggestion]]
Hvis du bare hadde tre mål

Oppgave 7

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           1-2 timer
Aktivitet:                  Tankekart, diskusjon og film


1. Hva er verdens største utfordringer?

Øvelsen tar ca. 15 minutter. Elevene settes sammen to og to med et A3-ark foran seg hvor de skriver «Verdens største utfordringer» i en firkant midt på arket.

 1. Elevene får ett minutt til å skriver ned stikkord på arket hver for seg.
 2. Parene får fem minutter på å presentere egne synspunkter, stille spørsmål og diskutere med hverandre.
 3. Elevene presenterer den andres synspunkt gjennom øvelsen «Hva sa samtalepartneren din?». Maks ett minutt per person.

2. Hvis du bare hadde tre mål

Øvelsen tar ca. 30 minutter.

 1. Vis oversikten over bærekraftsmålene på smartboard/prosjektor, eller skriv ut bærekraftsmålene (pdf-en under "Ressurser") og gi det til hver av elevene.
 2. Hvilke tre mål syns de er viktigst? Gi dem noen minutter til å velge seg ut «sine» tre mål. Minn dem på de tre delene av bærekraftig utvikling (økonomi, sosiale forhold og klima/miljø) og oppfordre dem til å velge en kombinasjon som ivaretar de tre. For elevene som synes det er vanskelig å velge: begynn med å stryke ut målene de mener er minst viktige, helt til de sitter igjen med tre mål.
 3. Be elevene noterer ned argumenter for hvorfor de har valgt akkurat disse tre målene.
 4. Lærer lager en oversikt som viser hvilke tre mål flest elever i klassen har valgt.
 5. Diskuter:
 • Hvorfor valgte du dine tre mål?
 • Var det noen mål du stusset over?
 • Hvorfor har de tre målene fått flest «stemmer» av klassen?
 • Hvilken effekt vil det ha på vårt samfunn at disse tre målene blir nådd?
 • Er det lettere å nå et annet mål dersom det ene målet blir nådd?
 • Hva med målene som hadde lavest oppslutning? Hvorfor mener dere at disse ikke er like viktige?
 • Hva blir konsekvensen hvis disse målene ikke blir ivaretatt?

3. Se film

Se filmen "Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling" (1:20 min):

 

4. Menneskerettighetene

Filmen sier at vi er nødt til å respektere menneskerettighetene for å oppnå bærekraftsmålene. Les gjennom de 30 artiklene som forklarer alle menneskers rettigheter i følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Er det noen av menneskerettighetene som kan bidra til å nå de tre bærekraftsmålene du valgte? Hvis ja, hvilke?

Kompetansemål

Kompetansemål for "Hvis du bare hadde tre mål"

Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Andre oppgaver

Oppgaven kan brukes i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser