[[suggestion]]
Hvordan påvirkes vi av verdens utfordringer?

Oppgave 11

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           1-2 timer
Aktivitet:                 Gruppearbeid og diskusjon


Oppgaven kan organiseres på mange ulike måter, alt etter hvor lang tid man har og hvilke metoder dere ønsker. Velg mellom klassesamtale eller gruppeoppgave.

Klassesamtale

Hvordan påvirkes vi av store globale utfordringer, og hvordan påvirker vi dem? Gå gjennom listen under, eller velg ut noen spesifikke for å diskutere i fellesskap i klassen. Vi anbefaler å bruke aktuelle utfordringer fra nyhetsbildet, for å gjøre det lettere for elevene å gjøre de relevante koblingene.

Eksempler på globale utfordringer:

 • Krigen i Syria
 • USA trekker seg fra Paris-avtalen
 • Halvparten av regnskogen i Brasil er ødelagt
 • Dårlige arbeidsforhold for tekstilarbeidere i Kambodsja
 • Ebola-virus i Vest-Afrika
 • 62 millioner jenter under 16 år går ikke på skole

Dersom dere velger å ta for dere dårlige lønninger og arbeidsforhold for tekstilarbeidere i Kambodsja, kan denne filmen være til inspirasjon:

 

Gruppeoppgave

Gå sammen i grupper på fire, tegn et stort kryss på et ark og skriv ned én utfordring fra listen ovenfor i hver del. Plasser dere slik at hver elev sitter med en del av arket foran seg, og fyll inn stikkord for hvordan vi påvirkes av denne utfordringen. Snu arket etter ett minutt, slik at alle får en ny trekant. Den neste skal da fylle på om de kommer på noe mer. Gå rundt til alle har fylt ut alle fire deler. Bruk dette som utgangspunkt for diskusjon.

Kompetansemål

Kompetansemål for "Hvordan påvirkes vi av verdens utfordringer?"

Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren

Samfunnsfag:

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Andre oppgaver

Oppgaven kan brukes sammen med flere av oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser