[[suggestion]]
Illustrer målene

Oppgave 9

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                            1-2 uker
Aktivitet:                  Foto, tegning og presentasjon


Dette er en prosjektoppgave som kan gjennomføres på flere måter, alt etter hvor mye tid man har og hvordan elevene ønsker å jobbe med prosjektet. Velg mellom gruppeoppgave eller individuelt prosjekt. Hvert bærekraftsmål har ulike delmål, som elevene bør sette seg inn i før de begynner å illustrere målet de har valgt.

Gruppeoppgave

Elevene deles inn i grupper som hver skal lage en visuell framstilling av alle bærekraftsmålene - enten gjennom foto, grafisk design, tegning, tegneserie, bildecollage - eller andre visuelle virkemidler. 

Individuelt prosjekt

Elevene får to uker til å ta bilder fra hverdagen sin som skal illustrere de 17 målene. Noen av bildene kan iscenesettes dersom det er vanskelig å finne ekte motiver. Bildene blir stilt ut i bildeserier, enten på nett eller i klasserommet og stemt på av medelevene. Vinnerbildene får sin egen plass som fotoillustrasjon for bærekraftsmålene i klasserommet.

Oppgaven kan brukes sammen med flere av oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kompetansemål

Kompetansemål for "Illustrer målene"

Geografi:

  • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
  • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Naturfag:

  • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:

  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
  • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
  • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Norsk:

  • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
  • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser