[[suggestion]]
Kjendiser under lupen

Oppgave 6

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           1-3 timer
Aktivitet:                 Informasjonsinnhenting og diskusjon


Hvordan vanlige folk snakker om likestilling, konflikt, penger og fattigdom er viktig, og kan ha større innvirkning på en bærekraftig utvikling enn det politikere sier og gjør. Oppgaven kan løses på ulike måter og skaleres opp eller ned etter hvor mye tid man vil bruke. Velg mellom individuell oppgave eller gruppeoppgave.

Individuell oppgave

1. Velg en kjendis

Alle i klassen velger seg en kjendis hver som de skal fokusere på. Elevene kan ta utgangspunkt i personer de følger selv. Eksempler på kjendiser som kan brukes i oppgaven: Sophie Elise, Nancy Herz, Helsesista, Pia Teed, Jenny Skavlan, Iman Meskini, Ulrikke Falck, Linnea Myhre.

2. Noter stikkord

Be alle notere ned stikkord for kjendisenes siste ti poster på Instagram:

 • Hva handler postene om?
 • Er det noe de sier som har med bærekraftig utvikling å gjøre? Positivt eller negativt? 

3.  Diskuter

Bruk stikkordene som utgangspunkt for en samtale i klassen. Diskuter også:

 • Hvilket ansvar har mennesker med stort publikum for å påvirke til en bærekraftig utvikling?

Gruppeoppgave

Klassen deles inn i grupper, som sammen analyserer og presenterer tolkningene av de siste ti postene til tre utvalgte kjendiser. Det blir spennende å se om gruppene har tolket de samme bildene ulikt.

Kompetansemål

Kompetansemål for "Kjendiser under lupen"

Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:

 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene
 • drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsforum og vurdere eigne forståingar i lys av andre sine innlegg
 • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar
 • utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Andre oppgaver

Oppgaven kan brukes i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser