[[suggestion]]
Lag en nyttårstale

Oppgave 4

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           2 timer og hjemmearbeid
Aktivitet:                 Film, analyse og skriving


Målet med oppgaven

Denne oppgaven skal gi elevene:

 • innsikt i hvordan ulike land snakker om verdens utfordringer
 • trening i å reflektere over hva de selv mener er viktig for den neste årene
 • trening i å gjenkjenne ulike retoriske virkemidler, ta standpunkt og argumentere

Oppgaven egner seg også godt til retorisk analyse, dersom læreren ønsker å inkludere dette. Den kan brukes alene eller i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

1. Se verdensledere tale om bærekraftsmålene

Se ulike eksempler på hvordan verdensledere snakker om bærekraftsmålene. Alle eksemplene på taler er tatt fra "UN Summit for Sustainable Development Goals", hvor bærekraftsmålene ble vedtatt september 2015.

Tidligere president i USA, Barack Obama, september 2015 (28 min)

Transkribert versjon av talen til Barack Obama

Statsminister i Bhutan, Tshering Tobgay, taler i FN september 2015 (6:48 min)

Se talene til flere statsledere fra UN Summit for Sustainable Development Goals 2015.

2. Diskuter

 • Hvordan snakker de store verdenslederne om bærekraftsmålene? 
 • Hva er forskjellene og likhetene?

3. Skriv egen tale

Velg mellom to alternativer:

 • Se for deg at du er statsminister i Norge for en dag, og skal holde nyttårstale til folket om årene fram mot 2030.
 • Du skal skrive en appell fra deg selv til statsministeren om hvordan du vil at samfunnet skal utvikle seg fram mot 2030.

Kompetansemål

Kompetansemål for "Lag en nyttårstale"

Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 • gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Samfunnsfag:

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
 • tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
 • gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål
 • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett


Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser