[[suggestion]]
Tre sider av samme sak

Oppgave 12

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           1-2 timer
Aktivitet:                 Film, lesing og diskusjon


Målet med oppgaven

Elevene skal:

 • forstå og konkretisere samspillet mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og miljø - kjernene i bærekraftig utvikling

1. Finn en samfunnsutfordring

Be elevene i par notere ned en konkret samfunnsutfordring de kommer på, enten lokal, nasjonal eller global. Bruk noen minutter på et par eksempler i plenum. Eksempler kan være: dårlig luftkvalitet i storbyene, lovlige skatteparadiser, plast i havet, økende antall papirløse migranter i Europa.

Filmen nedenfor nevner flere utfordringer og kan være til inspirasjon:

En animasjonsfilm om utfordringer i verden og vår rolle som forbruker.

2. Definer perspektiver

Be elevene bruke de neste ti minuttene på å definere de økonomiske, sosiale og miljømessige perspektivene i den konkrete samfunnsutfordringen.

Dere kan eventuelt øve på det en runde først ved å se filmen "Hvorfor er klær så billige? - En film om bærekraftig forbruk" (1:20 min):

 

Diskuter deretter:

 • Hva er de økonomiske perspektivene på lav lønn og dårlige arbeidsvilkår for tekstilarbeidere i andre land?
 • Hva er de sosiale perspektivene?
 • Hva er de miljømessige perspektivene?
 • Hvordan påvirker dette oss?

3. Diskuter

La noen av parene fortelle om sine eksempler i klassen. Bruk eksemplene fra klassen som utgangspunkt for en felles samtale om hvordan vi tenker rundt samfunnsutfordringer:

 • Er det slik de er vant til å tenke om utfordringer?
 • Hvordan var det å komme på de tre sidene ved saken?
 • Hvordan pleier mediene å presentere disse utfordringene?

4. Se film

Se filmen "Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling" (1:20 min):

 

5. Les om menneskerettigheter

I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Erklæringen består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter. 

6. Svekkede menneskerettigheter?

Hver gruppe tar utgangspunkt i samfunnsutfordringen de har jobbet med, og finner en eller flere menneskerettigheter som blir svekket på grunn av denne utfordringen. Del funnene med resten av klassen.

Kompetansemål

Kompetansemål for "Tre sider av samme sak"

Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Andre oppgaver

Oppgaven kan brukes i kombinasjon med andre oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser