[[suggestion]]
Verden i 2030

Oppgave 10

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnsfag
Klassetrinn:            Videregående
Tid:                           1 time - 1 uke
Aktivitet:                  Foto, skriving, presentasjon og diskusjon


Elevene skal reflektere over hva de tenker om framtiden, og ta seg tid til å gjøre seg opp egne meninger om hvordan verden utvikler seg. Oppgaven kan skaleres opp eller ned etter hvordan man vil bruke den. 

Bruk gjerne resultatet av oppgaven som utgangspunkt for flere oppgaver i undervisningsopplegget Bærekraft.

1. Hvordan er verden i 2030?

 • Kort variant: Be elevene ta et bilde eller skrive en kort tweet/dikt/tekst som illustrerer hvordan verden vil være i 2030.
 • Lengre variant: Be elevene jobbe sammen i grupper for å lage f.eks. en fotoserie, nyhetssending, novelle eller debattinnlegg om verden i 2030.

2. Presenter

Be elevene presentere tankene bak det de har vist på bildet eller skrevet om.

3. Diskuter

Diskuter med elevene:

 • Hvordan tror dere verden ser ut i 2030?
 • Hvor forskjellig vil det være fra i dag?
 • Hva vil være de største endringene?
 • Hvor vil endringene være størst?
 • Hvor bærekraftig er verden i 2030?

Kompetansemål

Kompetansemål for "Verden i 2030"

Geografi:

 • gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting

Naturfag:

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

Samfunnsfag:

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

Norsk:

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner


Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Ressurser