[[suggestion]]
Rollespill om menneskerettigheter og ekstremisme
Fag:
Historie, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn
Tema:
Menneskerettigheter
Tidsbruk:
ca 6 timer (en fagdag)
Forberedelser:
1. Pultoppsett i form av en hestesko og tilhørende stoler med åpningen vendt oppover mot lerret. 2. En pult og stol foran lerret (til «presidentskapet»). 3. Talerstol. For eksempel en pult satt på høykant. 4. PC med tilkobling til projektor. 5. Lydtilkobling. 6. Gjestebruker til internett. 7. Bør ha tilgang på andre ledige rom i nærheten som kan brukes til gruppeforberedelser etc.

Påmelding og pris

Rollespillet om menneskerettigheter og ekstremisme tas i bruk ved besøk av FN-sambandet. Vi har kontorer over hele landet som står for gjennomføringen, og rollespillet tilbys til skoler over hele landet avhengig av kapasitet. 

Rollespillet koster kr 1000 for FN-skoler, og kr 2000 for andre skoler. 

Kontakt ditt nærmeste kontor for å avtale rollespill om menneskerettigheter og ekstremisme. 

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget kan gjennomføres i løpet av en skoledag, men vi anbefaler at følgende gjøres før rollespilldagen:

Undervisningsopplegget synliggjør utfordringene som kampen mot voldelig ekstremisme representerer i arbeidet med å bevare og beskytte menneskerettighetene. Målet med opplegget er å skape en arena for diskusjon om dette temaet, la ungdommene selv drøfte utfordringene, og underveis komme fram til viktige årsaksfaktorer og mulige tiltak mot voldelig ekstremisme.

Undervisningsopplegget er ment å bidra til refleksjon omkring radikalisering og voldelig ekstremisme. Opplegget kan også være en god inngang til å jobbe videre med temaer som: FN, menneskerettigheter, terrorisme, internasjonal politikk, krig og konflikt, demokrati og medborgerskap.

Slik foregår spillet

Elevene skal spille representanter fra ulike land i Menneskerettighetsrådet. Elevene deles i grupper og bruker tiden før lunsj til å forberede seg til et møte i Menneskerettighetsrådet. På det to timer lange møtet etter lunsj, skal delegatene diskutere hva som er de beste tiltakene mot både islamistisk ekstremisme og antimuslimsk høyreekstremisme i Europa.

Spillet skal munne ut i en resolusjon der Menneskerettighetsrådet kommer med anbefalende tiltak til europeiske stater i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Poenget med spillet er å diskutere hva som er gode tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med utgangspunkt i kunnskap om årsakene, samtidig som elevene skal ta hensyn til menneskerettighetene. Gjennom argumentasjon, forhandling og avstemning skal Menneskerettighetsrådet forsøke å vedta en resolusjon med fem tiltak.

Del 1: Forberedelser i delegasjonene (før lunsj)

Forberedelsene handler om at alle delegatene i hvert land setter seg inn i tematikken i fellesskap og planlegger hva de skal si og mene i Menneskerettighetsrådet.

Hvert land får utdelt hefter med oppgaver som veileder elevene gjennom forberedelsene. Elevene skal først arbeide med oppgaver knyttet til fagteksten. Deretter skal de forberede hva de skal si i møtet i Menneskerettighetsrådet gjennom å sette seg inn i hva deres land mener og skrive et åpningsinnlegg.

Fagteksten, som elevene bør lese på forhånd, ligger på fn.no.

Del 2: Møte i Menneskerettighetsrådet (etter lunsj)

Møtet begynner med at presidentskapet ønsker velkommen, og at hvert land fremfører et kort åpningsinnlegg hvor delegasjonen presenterer sitt synspunkt på tematikken. Når åpningsinnleggene er holdt er det tid for diskusjon og forhandling omkring tiltakene. Elvene skal på tvers av delegasjonene arbeide frem opptil flere ulike resolusjonsforslag. Møtet avsluttes med avstemning over innleverte resolusjonsforslag.

Dagen avsluttes med oppsummering og refleksjon utenfor rollene som diplomater.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 10. trinn

Samfunnsfag

 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv
 • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar
 • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen.
 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning.
 • identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett
 • gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme
 • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Norsk

 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

KRLE

 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

Kompetansemål etter VG1/VG2

Samfunnsfag

 • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
 • diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme
 • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
 • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
 • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Norsk

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner


Ressurser til spillet

Stikkord

 • Ekstremisme
 • Menneskerettigheter
 • Radikalisering

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt distriktskontor

Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00
Kjetil Nordahl

Kjetil Nordahl

Fung. Regionleder Øst 22 86 84 13

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere