[[suggestion]]
Utdanning i krig og konflikt

Del 1 - Retten til utdanning

I denne oppgaven skal dere se på hva som skjer med menneskerettighetene i en konflikt.  Les artikkel #26 i menneskerettserklæringen:

Artikkel 26.

1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementær-undervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.

2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.

3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.

I tillegg handler barnekonvensjonens artikkel 28 og 29 om barns rett til utdanning.

Hvis et land er preget av krig eller konflikt, vil det være vanskelig å gjøre krav på retten til undervisning. Diskuter følgende spørsmål i små grupper:

 • Hvilke muligheter åpner seg for et menneske dersom man faktisk får gjennomført grunnskolen?
 • Hva skal til for å holde på skolehverdagen når samfunnet går i oppløsning? Hva trenger man?
 • Hvilken plass i nødhjelpsresponsen bør skole ha, når det er stor mangel på flere grunnleggende tjenester samtidig?

Del 2 - FNs bærekraftsmål

FNs tusenårsmål (2000-2015) handlet om å gi alle barn utdanning. I FNs bærekraftsmål (2015-2030) handler utdanningsmålet om kvalitet. Altså at alle barn ikke bare skal gå på skole, men at hva de lærer på skolen er like viktig.  

Les om bærekraftsmål 4 her

 • Se på listen over delmål til bærekraftsmål 4. Hvilke to delmål mener dere er mest relevante med tanke på utdanning i konflikt? Begrunn valget.
 • UNICEF står bak årets TV-aksjon, med slagordet hvert barn er en mulighet. Diskuter utsagnet i lys av hvordan et land skal klare å reise seg etter en lang periode i konflikt.

Dere skal snart se en reportasje fra nyhetskanalen Al Jazeera. Reportasjen handler om syriske flyktninger i Libanon. For disse barna er skolegang ingen selvfølge. Reporteren sier at barna i denne flyktningleiren nylig fikk penger til skole fra en privat veldedighetsorganisasjon. Noen av dem hadde da ikke vært på skolen på tre år. Dette er ikke en offisiell skole, men det hindrer dem i det minste i å bli analfabeter. De fleste elevene er foreldreløse barn, og lærerne er enker som jobber uten lønn. De provisoriske klasserommene er iskalde, men det er likevel der elevene ønsker å være. Det undervises i syrisk pensum, men de får ikke godkjent vitnemål ettersom det ikke er en offisiell skole.

I filmen intervjues Mohammad Amer. Han er fra Homs i Syria, og får nå muligheten til litt skolegang i flyktningleiren i Libanon. Han sier at «den største gaven jeg kan få er muligheten til å lære, sånn at jeg kan få en utdannelse. Jeg vil ikke være analfabet.»

Se filmen om undervisning i flyktningleir

Diskuter situasjonen til Mohammad Amer i små grupper.

 • Hvilken verdi ligger i undervisningen i flyktningleiren, dersom det ikke blir godkjent skolegang?
 • Vil fremtiden hans bli noe annerledes med denne undervisningen enn uten? På hvilken måte?
 • Mohammad og de andre barna har rett til utdanning gjennom Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Hvem er det som har brutt menneskerettighetene til disse barna når de ikke får utdanning?
 • Hva skjer med menneskerettighetene i en konflikt? Kom gjerne med konkrete eksempler.

Del 3 – Syriakonflikten

Gå inn på fn.no og les om Syriakonflikten. Les også om FNs bærekraftsmål nummer 16 om hvordan menneskerettighetene påvirkes i en konfliktsituasjon: Etter å ha lest tekstene svarer dere sammen på disse spørsmålene:

1. Hva er bakgrunnen for konflikten i Syria?

2. Hvilke ulike grupper er involvert? Hvem står mot hverandre?

3. I hvilken grad vil konflikten påvirke barn og ungdoms utdanningsnivå? Hva vil dette ha å si for samfunnet på lengre sikt?

4. Beskriv hvorfor denne konflikten er viktig for mange andre land.

5. Nevn en grunn til at Syria-konflikten betyr mye for Russland

6. I en konfliktsituasjon er det mange menneskerettigheter som brytes. Se gjennom menneskerettighetserklæringen. Skriv ned hvilke rettighetsbrudd du kan tenke deg foregår i Syria under borgerkrigen. Hvilke av disse er så alvorlige at de kan være en grunn til å flykte fra landet?

Dilemmakort

Dere får nå utlevert et dilemmakort. Her blir dere satt inn i en situasjon, og skal diskutere innad i gruppa hvordan dere ville løst problemet. Forsøk å finne argumenter på begge sider, og vurder for og i mot. Etterpå skal dere presentere deres dilemma for resten av klassen, og fortelle hvordan dere kom fram til hva dere ville gjort i situasjonen.

Stikkord

 • barnekonvensjonen
 • konflikt
 • menneskerettigheter
 • TV-aksjon
 • utdanning